Matiye 1
GDRNT85

Matiye 1

1
Dəhəŋgiɗ Zezu
(Luka 3.23-38)
1Ma əlfa na Zezu Krestu, wətən Davitti*, wətən Abraham:
2Abraham duwa Isak, Isak duwa Zakubu, Zakub duwa Zuda dit milmiŋgiɗni, 3Zuda duwa Fares də Zara, dət Tamar, Fares duwa Esrom, Esrom duwa Aram, 4Aram duwa Aminadabu, Aminadabu duwa Nason, Nason duwa Salmoŋ, 5Salmoŋ duwa Bo'ez, dət Rahab, Bo'ez duwa Obed, dət Rutu, Obed duwa Zesse, 6Zesse duwa məlĩ Davitti.
Davit duwa Salmoŋ, dət guluk na Uriya, 7Salmoŋ duwa Robo'am, Robo'am duwa Abiya, Abiya duwa Asa, 8Asa duwa Zozafa, Zozafa duwa Zoram, Zoram duwa Oziya, 9Oziya duwa Zowatam, Zowatam duwa Akaz, Akaz duwa Ezekiyas, 10Ezekiyas duwa Manasse, Manasse duwa Amos, Amos duwa Zosiya, 11Zosiya duwa Zekoniyas dit milmiŋgiɗni, gala məke Israyel a Babilon.
12Səza məke Israyel a Babilon, Zekoniyas duwa Salatiyel, Salatiyel duwa Zorobabel, 13Zorobabel duwa Abiyu, Abiyu duwa Eliyakim, Eliyakim duwa Azor, 14Azor duwa Sadok, Sadok duwa Akim, Akim duwa Eliyu, 15Eliyu duwa Eliyazar, Eliyazar duwa Matan, Matan duwa Zakubu, 16Zakub duwa Zozef zilit Mari, məs tuwa Zezu, məs adawyaŋ na Messiya*.
17Sap gən ma əlfa na, səza Abraham ha gap Davitti, ma əlfa klaw kin poɗo, səza məke Israyelɗe a Babilon ma əlfa klaw kin poɗo, səza məke Israyelɗe a Babilon ha Messiya, ma əlfa klaw kin poɗo.
Uwa na Zezu Krestu
(Luka 2.1-7)
18Vaŋki uwa na Zezu Krestu agəɗə. Mari, mani, Zozef məzu dahta, gala təɓəl əsap də Zozef ɓa, təɗiyək daway də Əmpəs Salala. 19Zozef zilta ɗəf mogoni, tay wəsban Maŋgəlva dəŋgəl əgil gən wənnat appaka ɓa, aɗumonək kapat məhaɗama. 20Adan adaɗum vaska, maslay na Ɗəfdaya adek əsine akani, anah sənək na, Zozef wətən Davit* kəgeslne dawgəmət Mari, ɗak nok ɓa, vi an dəsəɗ adəvta də gakdak na Əmpəs Salalayi, 21watə wə wina, wakəlvan na Zezu. Vi wakohgit ɗii nan səka mbrayen neti.
22Amma aspak agəɗə, vi kaɗɗa an Ɗəfdaya annah də ma məs kleŋ na:
23Waŋ mgbuɓɓo watəɗi daway watə wə wina,
kawyani na Immanuyel,
va wənah na: Maŋgəlva tay də mənamə.
24Gala afɗah səket sini, Zozef aɗɗak va maslay anah səni, agəmtək gon ananda, 25məza wəvoŋ dəndət ɓa, ha ndət bok wina Zozef alvanək na Zezu.

Gidar New Testament © Bible Society of Cameroon, 1985.


Learn More About Nouveau Testament en Guidar