Cwaan 1
OJBR
1
A'a Kishemanitoo otIhkitowin kaainintc kaapimaatisiishkaaketc
1Maawac nihtam cipwaa maacihsek ahki aasha kii'ayaa a'a Ihkitowin kaaishinihkaasotc. Wa'a tahsh Ihkitowin okii'wiiciyayaamaan ini Kishemanitoon, shikwahsh wa'a Ihkitowin kiihKishemanitoowi. 2Mii hsa ko wa'a maawac nihtam kaahpiwiiciiwaatc Kishemanitoon. 3A'a tahsh Ihkitowin kii'aapatisi kahkina kekoon kiioshihcikaatenik. Wiin anohkiihsikipan kaawiin kekoon taakii'oshihcikaatehsinoon i'i minihk kaakii'oshihcikaatek. 4Wiin kaaoncipimaatisinaaniwaninik. O'o tahsh pimaatisiwin okiihpiitamaakonaawaa waahseyaa kahkina pemaatisiwaatc. 5I'i tahsh waahseyaa saakaahte i'imaa kashkiitipihkisiwinink. Shikwahsh i'iwe kashkiitipihkisiwin kaawiin wiihkaa okiihpiaahtawe'ansiin i'i waahseyaa.
6 # Mat 3.1; Mark 1.4; Luke 3.1-2. Kiihpiayaa peshik inini Cwaan (John) e'ishinihkaasotc, Kishemanitoon ekiihpi‑ishinisha'okotc. 7Mii hsa wa'a kaakiihpiayaatc ciwiintamaaketc aweneniwinitc ini Waahseyaan, kahkina tahsh pemaatisinitc wiin cioncitepweyentaminitc. 8Kaawiin Cwaan kii'aawihsii i'iwe waahseyaa. Wa'a tahsh inini kiihpi‑ishinisha'waa citipaacimaatc ini Waahseyaan. 9Mii hsa wa'a tepaacimintc tepwe mayaa kwayahk Waahseyaa ehpitakwihshink omaa ahkiink, mii 'awe kaawaahseshkawaatc kahkina kaapimaatisinitc ahkiink.
10O'omaa ahkiink kii'ayaa a'a Ihkitowin. Wiin kii'oncioshihcikaateni ahkiini. Kaawiin tahsh okiihkihkenimikohsii' o'omaa ahkiink kaa‑ayaanitc. 11Okiihpiotihtaan tipinawe otanahkiiwin, wiin tipinawe owiicionciimaakana' kaawiin okii'otaahpinikohsii'. 12Kahkina tahsh kaakii'otaahpinikotc, miiwa' kaakiihtepweyenimikotc, okii'miinaa' cioniicaanihsimikonitc Kishemanitoon. 13I'iwe tahsh e'oniicaanihsimikowaatc Kishemanitoon, kaawiin i'imaa ininiinaank kii'onciimakahsinoon, pemaatisiwaatc e'ayaanihkenihtaawiki'itiwaatc. Kaawiin i'imaa omihsawencikewinink inini ewii'oniicaanihsitc kii'oncinihtaawikihsiiwak. Wiin Kishemanitoon okii'miinikowaan cioyOohsimaawaatc.
14Wa'a Ihkitowin kiihpi‑ininiiwi, shikwahsh kikiihpiwiiciyayaamikonaan e'mooshkinetc kishewaatisiwin, tepwewin. Okihtakinsowin kaye kikii'waapantamowaamin, mii 'iwe okihtakinsowin kaaoncimiinikotc ini Weyoohsimimintc, e'mihcipeshikotc kaaoKosihsimikotc ini oTeten.
15Cwaan okiihtipaacimaan e'matweshaakowetc: “Miitahsh 'aweti kaakiihtipaacimak e'ihkitoyaan: ‘Piayaahpiihtenti kepinaapishkawitc awiya awahshime kaakihci‑inentaakositc ahpiihc niin. Aasha aaniihsh kii'ayaa cipwaa nihtaawikiyaan,’ ” kii'ihkito.
16Wiin e'ishipaahtiinatininik okishewaatisiwin kahkina kiinawint kikii'oncishawenimikonaan, ayaakwiihtaw ekiihpishaweniminank. 17Kishemanitoo okii'aapaci'aan ini Moosihsoon (Moses) cipiitoonic onahshowewin. Ciisahs Christan tahsh wiin okii'aapaci'aan ciwaapanta'iwetc okishewaatisiwin, cinaako'ikotc kaye aaniin tepwe eshiayaatc. 18Kaawiin awiya wiihkaa okii'onciwaapamaahsiin Kishemanitoon. A'a ehta piyeshikotc kaaoKosihsimaawitc, wiin ehKishemanitoowitc kaye kaasaaki'ikotc ini Weyoohsimimintc, wiin mayaa kwayahk okiihtipaacimaan Kishemanitoon.
Cwaan Siika'antaakewinini otipaacimiwewin
(Matthew 3.1-12; Mark 1.1-8; Luke 3.1-18)
19Aapitink itahsh kaaniikaanisiwaatc Coowak Ceroosalamink (Jerusalem) kaa‑ayaawaatc okii'ishinisha'waawaa' anami'ewikimaa' kaye anami'ewanohkii'aakana' cikakwecimaanitc Cwaanan (John): “Awenen kiin?” ci‑inaanitc.
20Miihsh i'i kaa'ishitipaacimotc Cwaan, kaawiin kii'manaaihkitohsii, kwayahk kii'ihkito: “Kaawiin niin ini Kishemanitoo kaakii'onenimaatc cipimaaci'iwenitc,”#1.20 ini Kishemanitoo kaakii'onenimaatc cipimaaci'iwenitc: miiwan ono Christ kaainimintc. Inkotink kaye Mihsaaya (Messiah) ishinihkaacikaniwiwan. kii'ihkito.
21 # Deut 18.15,18; Mal 3.23. Shikwahsh okiihkakwecimikoo': “Awenen itahsh kiin? Ilaaica (Elijah)#1.21 Ilaaica (Elijah) hsa mewisha kaakii'ayaakopanen kaakiihkiikitohtamawaatc Kishemanitoon, miiwan itahsh ono Coowak kaakiihpii'aawaatc cipikiiwenitc cikwayaancihtamawaanitc itahsh kepiishaanitc Opimaaci'iwen. Waapantan Mal. 4.5-6. na?”
Miitahsh kaa'inaatc: “Kaawiin nintaawihsii.”
Miinawaahsh okii'ikoo': “Kiin ina kaa‑ahshawaapamintc kaawiihpiTipaacimowininiiwitc?”#1.21 kaawiihpiTipaacimowininiiwitc: mii hsa wa'a inini kaakiihpii'intc cinaakositc kepitashintank kaawiihpitakwihshininitc Opimaaci'iwen.
Kii'nahkwehtam itahsh: “Kaawiin.”
22Miinawaa tahsh okii'ikoo': “Wiintamawihshinaam awenen eyaawiyan, ninkawiintamawaanaanik itahsh kaapi‑ishinisha'oyamintwaa. Aaniin keishiwiinitisoyan?”
23 # Isa 40.3. Cwaan tahsh kii'ihkito:
“Niin a'a kaamatwetepihtaakositc pikwatahkiink:
Kwayahkwamohtawihk Tepenciketc otishaawin!”
Mii peshikwan kaakii'ihkitokopanen Aaiseya (Isaiah) Kishemanitoo otipaacimowininiiman.
24Okoweniwak itahsh kaakiihpikakwetwewaatc okiihpianoonikowaa' i'i Perahsii' (Pharisees). 25Miitahsh miinawaa kaa'ishikakwecimaawaatc Cwaanan: “Kiishpin eyaawihsiwanen Kishemanitoo kaa'onaapamaatc cipimaaci'iwenitc, kemaa Ilaaica kemaa Kishemanitoo oTipaacimowininiiman, wekonen wencisiika'antaakeyan?” kii'ihkitowak.
26Cwaan okii'ishiwiintamawaa': “Nipi hsa niin nintaapacihtoon ehsiika'antaakeyaan. Peshik itahsh kiwiicikaapawihtaakowaa, ekaa kaakihkenimaahsiwek. 27Mii hsa wa'a kepikihkentaakositc cikihci‑inentaakositc ishkwaawanentaakosiyaan. Kaawiin tahsh niin ninteinakinsohsii ciaapa'amowakipan omahkisineyaap,” kii'ihkito.
28I'imaa tahsh kiihpiayishiwepan Pehtaniink (Bethany), weti akaamink Cwaartanawi siipiink (Jordan) ootenawenhs kaa‑ayaak, miihsh i'imaa Cwaan kaakiihtashisiika'antaaketc.
Kishemanitoo oMaanahcaanihshenhsiman wiin kaapakitinaahswaanaatc
29Miinawaa tahsh eniwaapaninik Cwaan (John) okii'waapamaan Ciisahsoon ehpinaasihkaakotc. O'o tahsh kii'ihkito: “Ina 'aweti Maanahcaanihshenhs Kishemanitoo keoncipoonentamawaatc omaa ahkiink kaa‑ayaanitc omaci‑ishiwepisiwinini. 30Mii hsa wa'a kaakii'inak: ‘Ninkapinaapishkaak a'awe inini kepikihkentaakositc, awahshime ehkihci‑inentaakositc ahpiihc itahsh niin.’ Aaniihsh aasha wiin kii'ayaa cipwaa nihtaawikiyaan. 31Kaawiin itahsh mahshi ninkiihkihkenimaahsii awenen a'awe ketinowitc. O'o tahsh kaakiihpioncisiika'antaakeyaan nipi, cikihkentamoonakwaa Isriyal (Israel) ininiwak awenenan eyaawinitc.”
32Shikwahsh okii'ishitipaacimaan Cwaan: “Ninkii'waapamimaan Kishemanitoon otAhcaahkoni ekiihpioncinaashahkiinitc kihcikiishikonk, omiimiinhsink e'ishinaakosinitc ekiihpooniihsantaakonitc, miihsh kaa'ishinehpicikikishkaakonitc. 33Keyaapi kaawiin nintaakiihkihkenimaahsii awenen kaatinowitc. A'a tahsh kaakiihpi‑ishinisha'otc cisiika'antaakeyaan nipiini, aasha mii 'owe ninkii'ik: ‘Kikawaapamaa awiya cipooniihsantaakotc ini Ahcaahkwan, nehpic i'imaa ciayaanitc, mii wa'a kesiika'antaakaaketc Kishemanitoon otAhcaahkoni,’ ninkii'ik. 34Ninkii'waapantaan, miitahsh wencitipaacimak mii 'awe kaaoKosihsimikotc Kishemanitoon,” kii'ihkito Cwaan.
Ini nihtam kaaokihkino'amawaakanitc a'a Ciisahs
35Miinawaahsh eniwaapaninik Cwaan (John) okii'wiicikaapawiihtawaa' niishin okihkino'amawaakana'. 36Okiihkanawaapamaan Ciisahsoon i'imaa ehpimohsenitc. Miitahsh kaa'ihkitotc Cwaan: “Ina iniweniwan oMaanahcaanihshenhsiman Kishemanitoo kaaontinamaaketc!” kii'ihkito.
37Iki niishin kihkino'amawaakanak okii'noontawaawaan Cwaanan ehtipaacimaanitc Ciisahsoon, miihsh kaani‑ishipiminisha'waawaatc Ciisahsoon. 38Miitahsh Ciisahs kaapi‑ishikwehkikaapawitc, ehkanawaapamaatc ehpiminisha'okotc, shikwa okii'inaa': “Wekonen nentawaapantamek?”
Miihsh kaa'ikotc: “Oraapaai (Rabbi), aanti eshitaayan?” okii'ikoo'. O'owehsh Oraapaai kaaicikaatek, okihkino'amaake.
39“Piishaak, waapantamohk,” okii'inaa'. Kanapac aasha kii'niiyotipa'ikaneyaa 'i ahpii. Okii'aniwiiciiwaawaan itahsh e'awiwaapantamowaatc eshitaanitc. Piinihsh i-naakohsh itahsh okii'wiiciiwaawaan.
40Oko niishin ininiwak kaa'noontawaawaatc Cwaanan kaye kaahpiminisha'waawaatc Ciisahsoon, mii 'awe peshik Entaroo (Andrew) Saaiman (Simon) wiicihkiweyan. 41Kwayahk hsa okii'mihkawaan Saaimanan wiicihkiweyan ekii'inaatc: “Ninkii'mihkawaanaan a'a Kishemanitoon kaakii'onaapamikotc cipimaaci'iwetc,” okii'inaan. Mii 'owe Christ kaaicikaatek Kishemanitoo kaakii'onaapamaatc. 42Miitahsh kaa'ishi‑ishiwinaatc ini Saaimanan eshiayaanitc Ciisahsoon. Ciisahs itahsh okiihkanawaapamaan Saaimanan, miitahsh ekii'inaatc: “Kiin Saaiman okosihsan Cwaan. Mii 'omaa ahkonaak kikaishinihkaas Siihpahs#1.42 Siihpahs: Ahsin hsa kaaicikaniwitc “Siihpahs” Coowak otishikiishwewiniwaank. Miitahsh peshikwan Kariihkak otishikiishwewiniwaank, ahsin “Piitar” icikaniwi. (Cephas),” kii'ihkito. Mii peshikwan ekii'ishinihkaasotc Piitar (Peter), ahsin e'ishinihkaatek wiinsowin.
Ekiihkanoonaatc Ciisahs Pilapoon, Nahtaaniyalan
43Miinawaa eniwaapaninik Ciisahs kiiwii'ishaa Kaalalii (Galilee) ahkiink. Okii'mihkawaan ini Pilapoon (Philip). “Wiiciiwihshin,” okii'inaan. 44A'ahsh Pilap kii'oncii i'imaa ootenawenhsink Pehseta (Bethsaida) ekii'ishinihkaatenik. Mii 'iwe peshikwan ootenawenhs kaaonciiwaatc Entaroo (Andrew) kaye Piitar (Peter). 45Pilap itahsh okii'mihkawaan ini Nahtaaniyalan (Nathanael), miihsh kaa'inaatc: “Ninkii'mihkawaanaan a'a kaatipaacimintc Moosihs (Moses) otinaahkonikewinink, Kishemanitoo kaye otipaacimowininiima' kaakiihtashimaanitc. Mii hsa wa'a Ciisahs Naasaritink (Nazareth) kaaonciitc, Coosap (Joseph) okosihsan,” kii'ihkito.
46Okii'ikoon itahsh ini Nahtaaniyalan: “Kekoon ina taaonciimakan i'iwe wenishihshink i'imaa Naasaritink?” okii'ikoon.
“Inashke piwaapam,” itahsh okii'inaan a'a Pilap.
47Miihsh Ciisahs ekii'waapamaatc Nahtaaniyalan ehpinaasihkaakotc, okii'inaan: “Mii wa'a tepwe Isriyal (Israel) inini,” okii'inaan. “Kaawiin kekoon okikishkaakohsiin wayeshimiwewin!” okii'inaan.
48Miihsh kaa'ishikanoonikotc Nahtaaniyalan: “E, aanti wencikihkenimiyan enaatisiyaan?”
Miihsh eshinahkwehtawaatc: “Cipwaa antomihk Pilap, kikii'waapamin kaakii'namatapiyan i'imaa eshiaakawahkisotc shoominaahtik,” okii'inaan.
49Miihsh kaa'ikotc: “Okihkino'amaake! Kiin Kishemanitoo oKosihsan! Kiin Isriyalak keokihciokimaamiwaatc!” kii'ihkito.
50Ciisahs itahsh okii'inaan: “Kitooncitepweyentam ina ekii'ininaan ekii'waapaminaan i'imaa eshiaakawahkisotc shoominaahtik? Awahshime tahsh kikawaapantaanan kehci‑inentaakwahkin ahpiihc itahsh wiin o'o kaawaapantaman.” 51#Gen 28.12. Shikwahsh okii'inaa': “Tepwe kiwiintamawininim o'o: piciinak kikawaapantaam kihcikiishik cipaahkinikaatek, kaye kikawaapamimaawaa' Kishemanitoo otencalima' pisaan iko ishpimink ci‑inaapiikamonitc kaye cipiontaapiikamonitc i'imaa eshiayaanitc ini Inini oKosihsan,” kii'ihkito.

Ojibwe Shorter Bible (Roman Script) © 2008 Canadian Bible Society

Learn More About Ojibwe Kihcimasina'ikan