Maahtiyo 1
OJBR

Maahtiyo 1

1
Ciisahs kaakii'onci nihtaawikitc
(Luke 3.23-38)
1Miitahsh o'owe eshipii'ikaatenik aaniinti Ciisahs Christ (Jesus Christ) kaahpionci nihtaawikitc, mii 'awe kaa⁠ontahkaanesitc Tepitink (David), kewiin ekii'-ontahkaanesinitc Eparahaamink (Abraham). 2Eparahaam kii'⁠okosihsi ini Aaisikoon (Isaac) miinawaahsh awe Aaisik kii'ani okosihsi ini Cekapoon (Jacob), kaye Cekap kii'ani okosihsi ini Cootawan (Judah), wiicihkiweyini kaye. 3Shikwa Coota kii'⁠okosihsi iniweniwa' Piirisan (Perez), Siiraawan (Zerah). Temaar (Tamar) tahsh kii'‑ishinihkaasowan omaamaawaan. Kaye Piiris kii'⁠okosihsi ini Hesranan (Hezron) kaye Hesran kii'⁠okosihsi ini Oraaman (Ram), 4kaye Oraam kii'ani okosihsi ini Aminataapan (Amminadab), kaye Aminataap kii'ani okosihsi ini Naahshanan (Nashon), miinawaahsh Naahshan kii'ani okosihsi ini Saalmanan (Salmon). 5Kaye Saalman kii'ani okosihsi ini Poowaasan (Boaz). Orehaap (Rahab) kii'‑ishinihkaasowan omaamaan. Kaye Poowaas kii'ani okosihsi ini Oopitan (Obed). Orooht (Ruth) kii'‑ishinihkaasowan omaamaan. Kaye Oopit kii'ani okosihsi ini Cehsiwan (Jesse). 6Cehsi kii'⁠okosihsi ini Tepitan (David) kaakiihkihci'okimaawinitc. Kaye Tepit kii'ani okosihsi ini Swaalamanan (Solomon). Yoraaya (Uriah) wiiwan kii'⁠omaamaa Swaalaman. 7Kaye Swaalaman kii'ani okosihsi ini Oriiyapoowamoon (Rehoboam), miinawaahsh Oriiyapoowam kii'ani okosihsi ini Apaaicawan (Abijah), kaye Apaaica kii'ani okosihsi ini Ehsawan (Asa). 8Kaye Ehsa kii'ani okosihsi ini Cehoohshahpaatan (Jehoshaphat), kaye Cehoohshahpaat kii'ani okosihsi ini Cooramoon (Joram), kaye Cooram kii'ani okosihsi ini Asaayawan (Uzziah). 9Kaye Asaaya kii'ani okosihsi ini Coohtamoon (Jotham), kaye Coohtam kii'ani okosihsi ini Hesihkaayawan (Hezekiah), 10kaye Hesihkaaya kii'ani okosihsi ini Manaahsawan (Manasseh), kaye Manaahsa kii'ani okosihsi ini Aamanan (Amon), kaye Aaman kii'ani okosihsi ini Cosaayawan (Josiah). 11#2Ki 24.14-15; 2Ch 36.10. Kaye Cosaaya kii'ani okosihsi ini Cehkanaayawan (Jeconiah), wiicihkiweya' kaye, i'iwe ahpii Isriyalininiwak (Israel) kaakii'-ishiwicikaniwiwaakopanen weti Paapilanonk (Babylon).
12Ahpii tahsh kaa'⁠ishkwaa ishiwinintwaa iweti Paapilanonk, Cehkanaaya kii'ani okosihsi ini Shiyaaltiiyalan (Shealtiel). Miinawaahsh Shiyaaltiiyal kii'ani okosihsi ini Sirapapalan (Zerubbabel). 13Miinawaa kaye Sirapapal kii'ani okosihsi ini Apaayotan (Abiud), kaye Apaayot kii'ani okosihsi ini Ilaayahkiman (Eliakim). Kaye Ilaayahkim kii'ani okosihsi ini Esoran (Azor), 14kaye Esor kii'ani okosihsi ini Setahkwan (Zadok), kaye Setahk kii'ani okosihsi ini Ehkiman (Achim), kaye Ehkim kii'⁠okosihsi ini Ilaayotan (Eliud). 15Kaye Ilaayot kii'ani okosihsi ini Eli'esaroon (Eleazar), kaye Eli'esar kii'ani okosihsi ini Maahtanoon (Matthan), kaye Maahtan kii'ani okosihsi ini Cekapoon (Jacob). 16Cekap kaye kii'ani okosihsi ini Coosapoon (Joseph). A'a tahsh Coosap, Meri (Mary) kii'‑ishinihkaasowan wiiwan, miiwan itahsh ini Ciisahs kaakii'-omaamaatc. Ciisahs tahsh kaa⁠kii'-inintc Kishemanitoon kaakii'-onenimikotc ci⁠pimaaci'iwetc.#1.16,17 A'a Kishemanitoon kaa⁠kii'-onenimikotc ci⁠pimaaci'iwetc, mii hsa wa'a Christ kaainintc. Inkotink kaye Mihsaaya (Messiah) ishinihkaacikaniwi.
17Miitahsh kaakiihpi mitaahshiniiwiwaatc (14) ekiihpi ayaanihke nihtaawikiwaatc e'⁠inawentiwaatc ekiihpionci maaciayaawaatc Eparahaamink piinihsh Tepitink, kaye ekiihpi mitaahshiniiwiwaatc (14) mii 'omaa onci Tepitink piinihsh kiipi ishiwinintwaa weti Paapilanonk, miinawaa ekii'ani mitaahshiniiwiwaatc (14) kaakii'ishi pi nihtaawikiwaatc Paapilanonk piinihsh kiipi ocihcihsek kaakii'ishi nihtaawikitc a'a Kishemanitoon kaakii'-onenimikotc ci⁠pimaaci'iwetc.
Ciisahs ahpii kii⁠nihtaawikitc
18 # Luk 1.27. Miitahsh o'o nahke Ciisahs kaakii'ishi nihtaawikitc. Meri (Mary) Ciisahs omaamaan ekii'-ahshotamaakonitc ciwii'-wiitikemikonitc ini Coosapoon (Joseph), cipwaa wiitikentiwaatc itahsh okiih kihkentaan a'awe ihkwe apinoonciishan e'⁠ayaawaatc, Kishemanitoon otAhcaahkoni ekii'-miinikotc ini apinoonciishan. 19Coosap itahsh Meriin kaawii'-wiitikemaahpan, aahpici kwayahk kii'‑ishipimaatisi kaye kaawiin okii'-antawentansiin ci⁠tipaacimaatc ini Meriin ewiih pikwatoonshenitc. Kii'‑inentam tahsh ewiih kiimooci pakitinaatc. 20Mekwaa tahsh o'o e'ishi naanaakatawentank, okii'-waapamaan ini Kishemanitoo otencaliman i'imaa inaapantamowinink ekii'-ikotc: “Coosap, Tepitink (David) kaa⁠ontahkaanesiyan! Keko wiin sekisihken ci⁠wiiwiyan Meri. Kishemanitoo otAhcaahkwan ohsha okii'-miinikoon ini apinoonciishan. 21#Luk 1.31. Kwiiwisenhsan ohsha oka nihtaawiki'aan. Ciisahs (Jesus) tahsh kika ishinihkaanaawaa, aaniihsh oka pimaaci'aa' opimaatisiima' i'imaa omacitootamowininiink,”#1.21 O'o hsa ishinihkaasowin Ciisahs mii 'owe ehkitoomakahk Hiiparowak otishikiishwewiniwaank, kaaTipenciketc Opimaaci'iwe. okii'-ikoon.
22Miitahsh o'o kaakii'onci ishihsek mayaa piko ci‑ishihsenik Kishemanitoo kaakii'-ihkitokopanen mewisha otipaacimowininiiman kaakiih kanootamaakotc o'owe ekii'-ihkitonitc: 23#Isa 7.14. Kwayahk pehkioshkiniikihkwe oka ayaawaan apinoonciishan kaye oka nihtaawiki'aan ke⁠okosihsitc. Imaaniyo'el (Immanuel) tahsh ta⁠ishinihkaasowan. Mii'iwe kaa⁠icikaatek: “Kishemanitoo kiwiiciiwikonaan.”
24Coosap tahsh shemaak kii'⁠waanishkaa ekii'-ishihciketc aaniin kaakii'-ikotc ini kaaTipencikenitc otencalimini. Meriin tahsh kii'⁠wiiwi. 25#Luk 2.21. Kaawiin tahsh wiihkaa okiih papaamenimaahsiin ini wiiwan cipwaa nihtaawikinaawahsonitc. Ciisahs tahsh okii'-ishinihkaanaan Coosap ini kwiiwisenhsan.

Ojibwe Shorter Bible (Roman Script) © 2008 Canadian Bible Society


Learn More About Ojibwe Kihcimasina'ikan

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.