Genesis 25:2

Genesis 25:2 NIV

She bore him Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak and Shuah.
NIV: New International Version
Share