Nehemiah 7:54

Nehemiah 7:54 NIRV

Bazluth, Mehida, Harsha
NIRV: New International Reader's Version
Share