Nehemiah 7:48

Nehemiah 7:48 NIRV

Lebana, Hagaba, Shalmai
NIRV: New International Reader's Version
Share