Mateo 1
ILL15

Mateo 1

1
Ifikolwe fyakwa Yesu
(Luka 3:23-38)
1Umu emwakonkanine ifikolwe fyakwa Yesu Kristu, mwana Davidi, mwana Abrahamu.
2Abrahamu afyele Isaki, Isaki afyala Yakobo, Yakobo nao afyala Yuda na bamunyina. 3Yuda afyala Peresi na Sera muli Tama. Peresi afyala Hesroni, Hesroni nao afyala Ramu. 4Ramu afyala Aminadabu, Aminadabu afyala Nashoni, Nashoni nao afyala Salimoni. 5Salimoni afyala Boasi muli Rahabu, Boasi afyala Obedi muli Ruti, Obedi afyala Yese. 6Yese afyala imfumu Davidi.
Davidi afyala Solomoni muli muka Uria. 7Solomoni afyala Reoboamu, Reoboamu afyala Abiya, Abiya nao afyala Asa. 8Asa afyala Yehoshafati, Yehoshafati afyala Yoramu#1:8 Ishina lyakwe limbi ni Yehoramu., Yoramu nao afyala Usia. 9Usia afyala Yotamu, Yotamu afyala Ahashi, Ahashi nao afyala Hesekia. 10Hesekia afyala Manase, Manase afyala Amoni, Amoni nao afyala Yosia. 11Yosia afyala Yekonia na bamunyina, elyo babasenda bunkole ku Babiloni.
12Panuma yakusendwa bunkole ku Babiloni Yekonia afyala Shealitieli, Shealitieli nao afyala Serubabeli. 13Serubabeli nao afyala Abudi, Abudi afyala Eliakimu, Eliakimu nao afyala Aso. 14Aso afyala Sadoki, Sadoki afyala Akimu, Akimu nao afyala Eliudi. 15Eliudi afyala Eleasa, Eleasa afyala Matani, Matani nao afyala Yakobo. 16Yakobo afyala Yosefu muka Maria. Maria ewafyele Yesu#1:16 Yesu: Cipilibula ukuti Umupusushi nangu Umulubushi. uo batila Kristu.#1:16 Kristu: Lishiwi lya Cigiriki, emukutila “Umusubwa.” Mu Cihibulu batila “Mesia.”
17Kanshi inkulo shonse shaba nifi, ukufuma kuli Abrahamu ukufika kuli Davidi ni nkulo ikumi limo na shine. Kabili ukufuma kuli Davidi ukufika na kukusendwa bunkole ku Babiloni napo ni nkulo ikumi limo na shine. Elyo ukufuma ku busha bwa ku Babiloni ukufika na Kristu nalyo ni nkulo ikumi limo na shine.
Yesu Kristu afyalwa
(Luka 2:1-7)
18Kanshi ukufyalwa kwakwa Yesu Kristu kwali nifi. Maria nyina wakwa Yesu akobekelwe kuli Yosefu. Lelo ilyo tabalati bekale nankwe, Maria asangwa ukuti ali pabukulu ku maka yakwa Mupashi Wamushilo. 19Nomba Yosefu umwina mwakwe ico ali umuntu umololoke talefwaya ukumusebanya, epakupanga ukumulekela mu bumfisolo. 20Ilyo acili aletontonkanya ifi, malaika wa Mfumu amumonekela mu ciloto. Alamweba ati, “Yosefu we mwana Davidi, witiina kusenda Maria kumobe ukuti abe umukashi obe. Ala pantu ico aimita, cafuma kuli Mupashi Wamushilo. 21Akafyala umwana umwaume, na iwe ukamwinika ishina lya Yesu, pantu eukapususha abantu bakwe ku fyabubifi fyabo.”
22Ifi fyonse fyacitike pakufikilisha amashiwi ya Mfumu ayo kasesema asosele ati,
23“Umukashana uushakuma ku mwaume akemita,
akafyala no mwana umwaume.
Kabili bakamwinika ne shina lya Imanueli.”
Ishina lyalola mukuti, “Lesa twaba nankwe.”
24Kanshi ilyo Yosefu aisa buuka mu tulo, acita ngomo malaika wa Mfumu acimwebela. Asenda na Maria umukashi wakwe kumwakwe. 25#Esaya 7:14Nomba tabakumenepo mpaka Maria apaapa umwana umwaume. Yosefu nao amwinika ne shina lya Yesu.

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.