Luk 24
JNT
24
Tơlơi Yêsu Hơdip Glaĭ
(Mat 28:1-10; Mark 16:1-8; Yô 20:1-10)
1Hrơi tal sa amăng hrơi kơ̆m, hlak ưm mơguah gơñu nao pơ pơsat, djă ba mơnơ̆ng ƀâo mơngưi gơñu hmâo prăp rơmet laih. 2Gơñu ƀuh boh pơtâo hmâo tơglung laih mơ̆ng bah amăng pơsat, 3samơ̆ tơ gơñu mŭt amăng pơsat, gơñu ƀu ƀuh ôh drơi jan Khua Yang Yêsu. 4Tơdang gơñu dŏ sư̆ rơbư̆ rŭng răng kơ tơlơi anŭn, plŭt hmâo dua čô đah rơkơi dŏ giăm gơñu buh ao kô̆ kơmlă biă mă. 5Tơdang gơñu hwĭ biă mă hăng kŭp ƀô̆ ƀơi lŏn, ƀing đah rơkơi anŭn laĭ kơ gơñu, “Hyư̆m ƀing gih sem pô hơdip ƀơi tơ̆ng krah ƀing djai? Ñu ƀu dŏ ƀơi anai ôh, Ñu hơdip glaĭ laih. 6Hơdơr glaĭ bĕ kơ tơlơi Ñu hmâo laĭ laih kơ ƀing gih tơdang Ñu ăt dŏ amăng tring Galilê. 7‘Arăng khŏm jao hĭ Ană Mơnuih amăng tơngan ƀing mơnuih soh, khŏm pơ̆ng hĭ Ñu ƀơi kơyâo bơrơkal, laih anŭn ƀơi hrơi tal klâo Ñu khŏm hơdip glaĭ.’ ”
8Tui anŭn gơñu hơdơr glaĭ kơ tơlơi Yêsu hmâo pơhiăp laih. 9Gơñu glaĭ mơ̆ng pơsat, laĭ pơthâo abih tơlơi anŭn kơ ƀing pluh sa čô laih anŭn kơ abih bang ƀing ding kơna pơkŏn. 10Ƀing anŭn jing H'Mari Madala, H'Yôana, hăng H'Mari amĭ Yakơ, laih anŭn ƀing đah kơmơi pơkŏn hrŏm hơbĭt hăng gơñu ruai glaĭ tơlơi anŭn kơ ƀing khua ding kơna. 11Samơ̆ ƀing khua ding kơna ƀu đaŏ ôh, gơñu pơmĭn khul boh pơhiăp anŭn jing tơlơi ruai ngơr đôč. 12Samơ̆ Pêtrôs tơgŭ laih anŭn nao pơ pơsat. Ñu tơkui ep lăng amăng pơsat laih anŭn kơnơ̆ng ƀuh khăn kơbuă ƀlĭ đôč. Laih anŭn ñu glaĭ pơ sang hăng dŏ hling hlang kơ tơlơi hmâo truh laih.
Dua Čô Ding Kơna Ƀơi Jơlan Êmaus
(Mark 16:12-13)
13Ăt amăng hrơi anŭn mơ̆n hmâo dua čô ding kơna nao pơ sa boh plei pơanăn Êmaus, ataih mơ̆ng plei Yêrusalem kơplah wah pluh sa wang kilômet. 14Gơñu pơruai tơdruă gơñu kơ abih tơlơi hmâo truh laih. 15Tơdang gơñu pơruai tơdruă laih anŭn pơrơjah nao rai, Yêsu pô nao giăm hăng rơbat hrŏm hơbĭt hăng gơñu. 16Gơñu ƀuh Yêsu samơ̆ ƀu thâo krăn Ñu ôh. 17Yêsu laĭ kơ gơñu, “Hơgĕt tơlơi ƀing gih pơrơjah tơdruă tơdang ƀing gih rơbat rŏk jơlan?”
Gơñu dŏ hĭ hăng tơlơi rơngot. 18Sa čô amăng ƀing gơñu, anăn ñu Klêôpas, laĭ glaĭ, “Djơ̆ mơ̆ kơnơ̆ng hơjăn ih hă jing tuai amăng plei Yêrusalem ƀu thâo ôh khul tơlơi hmâo truh laih phrâo ƀiă hơdôm hrơi anai?”
19Yêsu tơña gơñu, “Hơgĕt tơlơi anŭn?”
Gơñu laĭ kơ Yêsu, “Tơlơi hmâo truh laih kơ Yêsu Nasaret; Ñu jing sa čô pô laĭ lui hlâo mơyang biă mă amăng bruă ngă laih anŭn amăng tơlơi pơhiăp ƀơi anăp Ơi Adai hăng ƀơi anăp abih bang ană plei pla, 20samơ̆ ƀu thâo hluh ôh yua hơgĕt ƀing khua ngă yang prŏng laih anŭn ƀing khua wai lăng ƀing ta pŭng kơ jao lui Ñu brơi kơ arăng klă kơđi pơdjai hĭ hăng pơ̆ng Ñu ƀơi kơyâo bơrơkal. 21Samơ̆ gơmơi hmâo čang rơmang laih kơ Ñu yơh jing Pô song mă ƀing Israel; wơ̆t hnŭn, hmâo klâo hrơi rơgao laih mơ̆ng tơlơi anŭn truh. 22Hloh anŭn dơ̆ng, hmâo đơđa đah kơmơi amăng ƀing gơmơi hmâo ngă brơi ƀing gơmơi hling hlang biă mă: Hlak ưm mơguah gơñu nao pơ pơsat, 23samơ̆ gơñu ƀu ƀuh ôh drơi jan Yêsu, gơñu wơ̆t glaĭ hăng laĭ hmâo ling jang pơƀuh rai laĭ pơthâo kơ Yêsu hlak dŏ hơdip. 24Đơđa amăng ƀing gơmơi nao pơ pơsat, laih anŭn ăt ƀuh djơ̆ kar hăng ƀing đah kơmơi hmâo ruai laih; samơ̆ gơñu ƀu ƀuh Yêsu ôh.”
25Hlak anŭn Yêsu laĭ kơ gơñu, “Ơ ƀing mơnuih mluk laih anŭn pran jua kaih đaŏ abih tơlơi ƀing pô laĭ lui hlâo hmâo pơhiăp laih! 26Ƀu djơ̆ ôh hă Yang Krist khŏm tŭ abih tơlơi ruă nuă kar hăng anŭn hnŭn kah dưi mŭt amăng tơlơi guh kơang Ñu?” 27Giơ̆ng anŭn Ñu pơblang kơ gơñu khul boh pơhiăp hmâo čih laih djơ̆ kơ Ñu amăng abih Hră Ơi Adai Pơhiăp, čơdơ̆ng mơ̆ng Môis truh kơ abih ƀing pô laĭ lui hlâo.
28Tơ gơñu giăm truh pơ plei gơñu kiăng nao; Yêsu ngă kar hăng Ñu kiăng nao ataih hloh dơ̆ng. 29Samơ̆ gơñu pơđur Yêsu hăng laĭ, “Dŏ glaĭ hăng ƀing gơmơi bĕ, yua kơ adai klam laih, mlam giăm truh yơh.” Tui anŭn Ñu mŭt dŏ glaĭ hăng ƀing gơñu. 30Tơdang Yêsu dŏ ƀŏng huă hrŏm hơbĭt hăng gơñu, Ñu mă ƀañ tơpŭng laih anŭn iâu laĭ bơni hơơč, Ñu wơ̆k ƀañ tơpŭng laih anŭn brơi kơ gơñu. 31Hlak anŭn mơta gơñu pŏk hĭ, laih anŭn gơñu thâo krăn Yêsu. Samơ̆ Yêsu đuaĭ thĕng mơ̆ng mơta gơñu ƀuh. 32Gơñu bơlaĭ tơdruă, “Ƀu djơ̆ ôh hă pran jua ƀing ta hmâo tơlơi pơiă tơdang Ñu pơhiăp hăng ƀing ta laih anŭn pơblang Hră Ơi Adai Pơhiăp kơ ƀing ta ƀơi rŏk jơlan.”
33Mông anŭn mơtam gơñu tơgŭ wơ̆t glaĭ pơ plei Yêrusalem; gơñu bưp hăng ƀing pluh sa čô khua ding kơna hăng ƀing ding kơna pơkŏn hlak bơjơnum hrŏm hơbĭt. Ƀing anŭn laĭ, 34“Khua Yang hmâo hơdip glaĭ sĭt yơh, laih anŭn pơƀuh laih Ñu pô kơ Simôn.”
35Laih anŭn dua čô ding kơna anŭn kar kaĭ mơ̆n ră ruai hơgĕt tơlơi truh laih kơ gơñu rŏk jơlan, laih anŭn hyư̆m gơñu thâo krăn Yêsu tơdang Ñu wơ̆k ƀañ tơpŭng.
Yêsu Pơƀuh Ñu Pô Kơ Ƀing Ding Kơna
(Mat 28:16-20; Mark 16:14-18; Yô 20:19-23; Bruă 1:6-8)
36Tơdang gơñu dŏ pơhiăp khul tơlơi anŭn, plŭt Yêsu pô dŏ dơ̆ng ƀơi tơ̆ng krah gơñu hăng laĭ, “Rơnŭk rơnua kơ ƀing gih.”
37Samơ̆ gơñu hñơ̆t kơtuă hăng hwĭ bral, pơmĭn dah ƀuh atâo. 38Yêsu laĭ kơ gơñu, “Yua hơgĕt ƀing gih rŭng răng, laih anŭn yua hơgĕt ƀing gih ăt dŏ đing amăng pran jua kar hăng anŭn? 39Lăng bĕ tơngan hăng tơkai Kâo; Kâo gơ̆ yơh. Ruaih laih anŭn sem bĕ, yua kơ atâo ƀu hmâo asar klang ôh, samơ̆ ƀing gih ƀuh Kâo hmâo.”
40Giơ̆ng Yêsu pơhiăp tui anŭn, Ñu pơdah tơngan hăng tơkai Ñu brơi kơ gơñu lăng. 41Tơdang ƀing ding kơna aka đaŏ ôh, yua kơ gơñu hơ̆k mơak hăng dŏ kơtuă hling hlang đơi, tui anŭn Yêsu laĭ kơ gơñu, “Pơ anai ƀing gih hmâo mơnơ̆ng hơgĕt ƀŏng mơ̆?” 42Gơñu brơi kơ Yêsu sa čơđeh akan ŏm. 43Yêsu mă akan anŭn hăng ƀŏng ƀơi anăp gơñu.
44Laih anŭn Yêsu laĭ kơ gơñu, “Abih tơlơi Kâo hmâo pơhiăp laih kơ ƀing gih tơdang Kâo ăt dŏ hrŏm hơbĭt hăng ƀing gih, kiăng kơ abih bang tơlơi arăng hmâo čih laih djơ̆ kơ Kâo amăng tơlơi juăt Môis, amăng hră ƀing pô laĭ lui hlâo, laih anŭn amăng hră Adoh Hơđăp khŏm krĕp djơ̆ soh sel.”
45Hlak anŭn Yêsu pŏk tơlơi pơmĭn gơñu, kiăng gơñu thâo hluh Hră Ơi Adai Pơhiăp. 46Yêsu laĭ kơ gơñu, “Hmâo boh pơhiăp čih laih Yang Krist khŏm tŭ tơlơi ruă nuă, truh hrơi tal klâo Ñu či hơdip glaĭ mơ̆ng ƀing djai; 47laih anŭn hăng anăn Ñu arăng či pơtô kơ abih bang kơnŭng djuai mơnuih kơ tơlơi kơhmal kiăng kơ dưi pap brơi tơlơi soh, čơdơ̆ng mơ̆ng plei Yêrusalem. 48Ƀing gih jing ƀing mơnuih ngă gơ̆ng jơlan pơsĭt kơ abih tơlơi anŭn. 49Anai nê, Kâo či pha brơi kơ ƀing gih tơlơi Ama Kâo hmâo ƀuăn laih; samơ̆ ƀing gih khŏm dŏ tơguan amăng plei Yêrusalem tơl ƀing gih buh mă tơlơi dưi mơyang mơ̆ng ngŏ.”
Yêsu Đĭ Glaĭ Pơ Adai
(Mark 16:19-20; Bruă 1:9-11)
50Giơ̆ng tơlơi anŭn Yêsu atăt ba gơñu giăm pơ plei Bêthani, laih anŭn Ñu yơr tơngan tuh mơyun hiam kơ gơñu. 51Tơdang Ñu tuh mơyun hiam kơ gơñu, Yêsu đuaĭ mơ̆ng gơñu, laih anŭn Ơi Adai pŭ đĭ Ñu pơ adai. 52Gơñu kơkuh pơpŭ kơ Ñu laih anŭn wơ̆t glaĭ pơ plei Yêrusalem dơ̆ng hăng tơlơi hơ̆k mơak bă blai. 53Laih anŭn gơñu dŏ nanao amăng sang kơkuh pơpŭ, pơpŭ bơni hơơč kơ Ơi Adai.

© United Bible Societies 2014

Learn More About Jarai NT