Yôhan 2
JNT
2
Tơlơi Pơkol Rơkơi Bơnai Pơ Plei Kana
1Klâo hrơi mơ̆ng anŭn, hmâo tơlơi pơkol rơkơi bơnai pơ Plei Kana amăng kwar Galilê. Amĭ Yêsu pơ anŭn mơ̆n. 2Arăng ăt jak Yêsu hăng ƀing ding kơna Ñu nao kơ tơlơi pơkol rơkơi bơnai anŭn mơ̆n. 3Tơ abih tơpai laih, amĭ Yêsu laĭ hăng Yêsu, “Gơñu ƀu hmâo ia tơpai dơ̆ng tah.” 4Yêsu laĭ glaĭ, “Ơ amĭ, hơgĕt tơlơi anai djơ̆ kơ ih hăng kâo? Mông kâo aka truh ôh.” 5Amĭ Yêsu laĭ kơ ƀing buih bruă, “Hơgĕt tơlơi Ñu pơđar kơ ƀing gih brơi ƀing gih ngă mơtam hŏ!” 6Pơ anŭn hmâo năm boh čeh boh pơtâo, pioh yua kơ tơlơi pơrơgoh tui hăng tơlơi juăt ƀing Yuđa. Rĭm boh čeh dưi pioh giăm kơ sa rơtuh lit ia. 7Yêsu laĭ kơ gơñu, “Tuh ia pơbă abih čeh anai.” Gơñu tuh ia pơbă truh pơ tơƀuai abih čeh anŭn. 8Yêsu laĭ kơ gơñu, “Tuah ba ia anai kơ pô wai tơlơi ƀŏng huă.” Tui anŭn gơñu tuah ba yơh. 9Tơ pô wai tơlơi ƀŏng huă liah ia hmâo jing laih tơpai anŭn, samơ̆ ñu ƀu thâo ôh mơ̆ng pơpă tơbiă rai tơpai anŭn (samơ̆ ƀing ding kơna tuah ia anŭn thâo yơh), pô wai tơlơi ƀŏng huă iâu han tao 10hăng laĭ kơ gơ̆, “Rĭm čô mơnuih pơdơ̆ng brơi arăng mơñum ia tơpai hiam blung hlâo; laih anŭn tơ arăng mơñum lu laih, ñu brơi mơñum ia tơpai tơba ƀiă. Samơ̆ ih djă pioh ia tơpai hiam tơl truh ră anai.” 11Anai yơh jing gru tơlơi mơsêh mơyang tal blung hlâo Yêsu ngă pơ plei Kana amăng kwar Galilê, pơrơđah tơlơi ang yang Ñu. Hnŭn yơh ƀing ding kơna Ñu đaŏ kơ Ñu. 12Giơ̆ng anŭn, Yêsu hăng amĭ Ñu, ƀing adơi Ñu hăng ƀing ding kơna Ñu trŭn nao pơ Plei Kapernum; gơñu dŏ pơ anŭn ƀiă hrơi.
Yêsu Nao Pơ Sang Kơkuh Pơpŭ
(Mat 21:12-13; Mark 11:15-17; Luk 19:45-46)
13Phĕt Tơlơi Găn ƀing Yuđa giăm truh, tui anŭn Yêsu đĭ nao pơ plei Yêrusalem. 14Amăng Sang Kơkuh Pơpŭ Ñu ƀuh ƀing sĭ rơmo, triu, čĭm bơrơgơ̆m laih anŭn ƀing pơplih prăk dŏ ber ƀơi kơƀang gơñu. 15Yêsu kuĭ hrĕ ngă gai hnuăt, laih anŭn pơpuh pơđuaĭ ƀing anŭn mơ̆ng Sang Kơkuh Pơpŭ, wơ̆t triu hăng rơmo. Ñu tuh hĭ asar prăk ƀing pơplih prăk hăng tơlư̆ hĭ kơƀang gơñu. 16Yêsu laĭ kơ ƀing sĭ čĭm kơtrâo, “Mă pơđuaĭ bĕ abih gơnam anŭn mơ̆ng anai; Anăm pơjing sang Ama kâo jing hĭ sang sĭ mơdrô ôh.” 17Ƀing ding kơna Ñu hơdơr Tơlơi Ơi Adai pơhiăp hmâo čih, “Ơ Ơi Adai, tơlơi hur har kơ sang Ih, kar hăng apui čuh amăng lăm kâo.”
18Ƀing Yuđa tơña kơ Ñu, “Hơgĕt gru kơnăl mơyang Ih pơrơđah kơ gơmơi ƀuh kiăng pơklă kơ tơlơi dưi Ih dưi ngă bruă anai?”
19Yêsu laĭ glaĭ, “Pơrai hĭ bĕ sang kơkuh pơpŭ anai, laih anŭn Kâo či pơdơ̆ng glaĭ ñu amăng klâo hrơi.”
20Tui anŭn ƀing Yuđa laĭ, “Arăng pơdơ̆ng sang kơkuh pơpŭ anai pă pluh năm thŭn, samơ̆ Ih či pơdơ̆ng glaĭ ñu kơnơ̆ng amăng klâo hrơi đôč hă?”
21Samơ̆ sang kơkuh pơpŭ Ñu laĭ anŭn jing drơi jan Ñu pô. 22Hnŭn yơh, giơ̆ng Yêsu hơdip glaĭ mơ̆ng tơlơi djai, ƀing ding kơna Ñu hơdơr glaĭ Yêsu hmâo laĭ tơlơi anŭn; hnŭn yơh gơñu đaŏ kơ Hră Ơi Adai Pơhiăp hăng tơlơi Yêsu hmâo pơhiăp laih.
23Tơdang Yêsu dŏ amăng Plei Yêrusalem hlak hrơi phĕt Tơlơi Găn, lu mơnuih ƀuh gru kơnăl mơyang Yêsu ngă, gơñu đaŏ kơ Yêsu yơh. 24Samơ̆ Yêsu ƀu jao Ñu pô kơ gơñu ôh, yua kơ Ñu thâo krăn laih abih bang mơnuih, 25laih anŭn Ñu ƀu tơguan kơ tơlơi arăng ngă gơ̆ng jơlan kơ hlơi hlơi ôh, yua kơ Ñu thâo laih hyư̆m amăng pran jua mơnuih jing.

© United Bible Societies 2014

Learn More About Jarai NT