Yôhan 1
JNT
1
Boh Pơhiăp Jing Hĭ Mơnuih
1Blung hlâo hmâo Boh Pơhiăp, Boh Pơhiăp dŏ hrŏm hơbĭt hăng Ơi Adai, laih anŭn Boh Pơhiăp jing Ơi Adai. 2Mơ̆ng blung hlâo, Boh Pơhiăp dŏ hrŏm hơbĭt hăng Ơi Adai. 3Mơ̆ng Ñu Ơi Adai hrih abih bang mơnơ̆ng, laih anŭn ƀu hmâo ôh sa mơta mơnơ̆ng amăng abih bang mơnơ̆ng hmâo hrih pơjing laih ƀu hmâo mơ̆ng Ñu. 4Boh Pơhiăp jing phŭn kơ tơlơi hơdip, laih anŭn tơlơi hơdip anŭn jing tơlơi bơngač kơ mơnuih mơnam. 5Tơlơi bơngač pơčrang amăng tơlơi kơnăm mơmot, laih anŭn tơlơi kơnăm mơmot ƀu hmâo tơlơi dưi hăng tơlơi bơngač ôh.
6Hmâo sa čô mơnuih Ơi Adai pơkiaŏ rai, anăn gơ̆ Yôhan. 7Ñu rai jing pô ngă gơ̆ng jơlan pơsĭt brơi arăng thâo kơ tơlơi bơngač, kiăng kơ abih bang mơnuih dưi đaŏ. 8Ñu pô ƀu jing tơlơi bơngač ôh, samơ̆ ñu rai kiăng ngă gơ̆ng jơlan pơsĭt kơ tơlơi bơngač. 9Tơlơi bơngač anŭn jing tơlơi bơngač sĭt, truh laih pơ lŏn tơnah, kiăng pơčrang rĭm čô mơnuih.
10Boh Pơhiăp dŏ laih amăng lŏn tơnah, laih anŭn hăng Ñu mơ̆n Ơi Adai hmâo hrih laih lŏn tơnah, samơ̆ lŏn tơnah ƀu thâo krăn Ñu ôh. 11Ñu rai laih amăng lŏn čar Ñu pô, samơ̆ ƀing ană plei Ñu ƀu tŭ jum Ñu ôh. 12Samơ̆ hlơi pô tŭ jum Ñu, kiăng laĭ hlơi pô đaŏ kơ anăn Ñu, Ñu brơi kơ mơnuih anŭn tơlơi dưi jing ană bă Ơi Adai, 13jing ƀing mơnuih hmâo tơkeng rai ƀu djơ̆ hăng drah kŏn djơ̆ tui hăng asar đeh kiăng, ƀôdah tui hăng tơlơi mơnuih kiăng lơi, samơ̆ tơkeng rai mơ̆ng Ơi Adai.
14Boh Pơhiăp jing mơnuih, dŏ tơ̆ng krah ƀing ta, bă hăng tơlơi pap laih anŭn tơlơi sĭt. Ƀing ta hmâo ƀuh laih tơlơi ang yang Ñu jing tơlơi ang yang Ama brơi kơ Ană Ñu kơnơ̆ng sa čô. 15Yôhan ngă gơ̆ng jơlan kơ Ñu hăng ur kraih tui anai: “Anai jing Pô kâo hmâo laĭ laih, ‘Pô rai tơdơi kơ kâo jing prŏng hloh kơ kâo yua kơ Ñu hmâo hlâo kơ kâo.’ ”
16Laih anŭn mơ̆ng tơlơi pap rơbeh blai Ñu, abih bang ƀing ta hmâo mă tŭ laih tơlơi pap thim kơ tơlơi pap. 17Yua kơ Ơi Adai hmâo brơi laih tơlơi juăt găn mơ̆ng Môis; samơ̆ tơlơi pap hăng tơlơi sĭt hmâo mơ̆ng Yêsu Krist. 18Aka hmâo hlơi ƀuh djơ̆ Ơi Adai ôh; kơnơ̆ng Ană Ha Čô pô dŏ amăng Ama, Ñu jing Ơi Adai pô. Ñu yơh hmâo pơrơđah Ama kơ ƀing ta thâo.
Tơlơi Yôhan Ƀatem Ngă Gơ̆ng Jơlan
(Mat 3:1-12; Mark 1:1-8; Luk 3:1-18)
19Anai jing tơlơi Yôhan ngă gơ̆ng jơlan, tơ ƀing Yuđa pơkiaŏ ƀing khua ngă yang hăng ƀing mơnuih Lêwi mơ̆ng plei Yêrusalem nao tơña kơ ñu, “Hlơi ih jing?” 20Yôhan pơhaih mơtam, ƀu hơngah ôh. Ñu laĭ, “Kâo ƀu djơ̆ Yang Krist ôh.” 21Gơñu tơña dơ̆ng, “Tui anŭn hlơi ih jing? Djơ̆ mơ̆ ih jing Êli?” Ñu laĭ glaĭ, “Kâo ƀu djơ̆ Êli ôh.” Gơñu tơña dơ̆ng, “Ih jing pô laĭ lui hlâo hă?” Yôhan laĭ glaĭ, “Ư ưh.” 22Gơñu laĭ kơ ñu, “Tui anŭn hlơi ih jing lĕ? Kiăng kơ gơmơi dưi laĭ glaĭ kơ ƀing hmâo pơkiaŏ rai gơmơi. Hlơi ih laĭ ih jing?” 23Ñu laĭ glaĭ:
“Kâo jing asăp sa čô mơnuih ur kraih amăng tơdrŏn har:
‘Pơkra pơdaŏ jơlan Khua Yang bĕ,’
kar hăng pô laĭ lui hlâo Êsai hmâo laĭ laih,” 24Ƀing mơnuih arăng hmâo pơkiaŏ rai, jing tơpul ƀing Pharisi, 25gơñu tơña kơ Yôhan, “Tơdah ih ƀu jing Yang Krist ôh, kŏn djơ̆ Êli, ăt kŏn djơ̆ pô laĭ lui hlâo lơi, tui anŭn hyư̆m ih dưi ngă ƀatem lĕ?” 26Yôhan laĭ glaĭ, “Kâo ngă ƀatem hăng ia, samơ̆ hmâo sa čô dŏ tơ̆ng krah ƀing gih, Pô anŭn ƀing gih ƀu thâo krăn ôh, 27Ñu rai tơdơi kơ kâo, kâo ƀu năng lăp ôh kleh hrĕ klĭ juă Ñu.” 28Abih tơlơi anŭn hmâo truh laih amăng plei Bêthani ƀơi hang gah adih ia krong Yurdan, anih Yôhan dŏ ngă ƀatem.
Ană Triu Ơi Adai
29Hrơi tơdơi Yôhan ƀuh Yêsu rai pơ ñu, hăng laĭ, “Lăng adih, anŭn jing Ană Triu Ơi Adai, jing Pô mă pơđuaĭ hĭ tơlơi soh lŏn tơnah! 30Ñu yơh jing Pô kâo hmâo laĭ laih: ‘Hmâo sa čô mơnuih rai tơdơi kơ kâo, Ñu jing Pô prŏng hloh kơ kâo, yua kơ Ñu hmâo laih hlâo kơ kâo.’ 31Kâo pô ƀu thâo krăn Ñu ôh, samơ̆ kâo rai ngă ƀatem hăng ia, kiăng kơ pơrơđah Ñu kơ ƀing ană Israel.” 32Giơ̆ng anŭn Yôhan ngă gơ̆ng jơlan dơ̆ng tui anai, “Kâo hmâo ƀuh laih Yang Bơngăt Hiam trŭn mơ̆ng adai kar hăng sa drơi čĭm bơrơgơ̆m găm ƀơi hăng ngŏ Ñu. 33Kâo pô ƀu thâo krăn Ñu ôh, samơ̆ Pô pơkiaŏ rai kâo ngă ƀatem hăng ia hmâo laĭ laih kơ kâo tui anai, ‘Pô ih ƀuh Yang Bơngăt Hiam trŭn rai hăng dŏ amăng Ñu, Ñu yơh jing Pô ngă ƀatem hăng Yang Bơngăt Hiam.’ 34Kâo hmâo ƀuh laih, hăng ngă gơ̆ng jơlan Ñu anai yơh jing Ană Ơi Adai.”
Ƀing Ding Kơna Tal Blung Hlâo Yêsu
35Hrơi tơdơi Yôhan dŏ ƀơi anŭn dơ̆ng hrŏm hơbĭt hăng dua čô amăng ƀing ding kơna ñu; 36Tơdang ñu ƀuh Yêsu rơbat găn ñu laĭ, “Lăng adih, Ană Triu Ơi Adai!” 37Dua čô ding kơna anŭn hơmư̆ tơlơi ñu laĭ, gơñu đuaĭ tui Yêsu mơtam. 38Yêsu wir glaĭ, ƀuh gơñu đuaĭ tui, Yêsu tơña, “Hơgĕt ƀing gih sem?”
Gơñu laĭ glaĭ, “Rabi ‘kiăng laĭ Nai’, pơpă anih Ih dŏ?” 39Yêsu laĭ kơ gơñu, “Rai lăng bĕ.” Gơñu nao hăng ƀuh anih Ñu dŏ; laih anŭn gơñu dŏ hrŏm hơbĭt hăng Ñu amăng hrơi anŭn. Hlak anŭn năng ai pă mông klam laih. 40Andrê adơi Simôn Pêtrôs jing sa čô amăng dua čô hmư̆ tơlơi Yôhan pơhiăp anŭn hăng đuaĭ tui Yêsu. 41Hlâo kơ abih bang, ñu sem ayŏng ñu Simôn hăng laĭ kơ gơ̆, “Gơmơi ƀuh laih Yang Mêsi” (kiăng laĭ Yang Krist). 42Ñu ba Simôn nao pơ Yêsu. Yêsu lăng Simôn hăng laĭ, “Ih jing Simôn ană Yôhan. Arăng či iâu ih Sêphas” (kiăng laĭ Pêtrôs).
43Hrơi tơdơi, Yêsu kiăng nao pơ kwar Galilê. Ñu sem Philip hăng laĭ kơ gơ̆, “Đuaĭ tui kâo bĕ.” 44Philip jing sa čô mơnuih Plei Bêtsaida, plei hrŏm hơbĭt hăng Andrê, Pêtrôs. 45Philip sem Natanel hăng laĭ kơ gơ̆, “Gơmơi hmâo ƀuh laih Pô Môis hmâo čih amăng Hră Tơlơi Juăt, laih anŭn ƀing pô laĭ lui hlâo hmâo čih laih mơ̆n; anŭn jing Yêsu Plei Nasaret, ană Yôsep.” 46Natanel laĭ, “Hmâo tơlơi hơgĕt hiam tơbiă rai mơ̆ng plei Nasaret?” Philip laĭ, “Rai lăng bĕ!” 47Yêsu ƀuh Natanel rai pơ Ñu, laih anŭn Ñu laĭ kơ gơ̆, “Anai jing sa čô mơnuih Israel sĭt, amăng ñu ƀu hmâo tơlơi wĕ wŏ ôh!” 48Natanel tơña kơ Yêsu, “Hyư̆m ih thâo krăn kâo?” Yêsu laĭ glaĭ, “Hlâo kơ Philip iâu ih, hlak ih dŏ gah yŭ phŭn hra Kâo ƀuh ih laih.” 49Natanel laĭ glaĭ, “Ơ Nai, Ih jing Ană Ơi Adai! Ih jing Pơtao ană Israel!” 50Yêsu laĭ kơ gơ̆, “Djơ̆ mơ̆ yua kơ kâo laĭ kâo ƀuh ih dŏ gah yŭ phŭn hra hnŭn yơh ih đaŏ? Ih či ƀuh lu tơlơi prŏng hloh kơ tơlơi anŭn dơ̆ng.” 51Laih anŭn Yêsu laĭ glaĭ, “Kâo laĭ kơ ƀing gih sĭt biă mă, ƀing gih či ƀuh adai pŏk, laih anŭn ling jang Ơi Adai đĭ trŭn ƀơi Ană Mơnuih.”

© United Bible Societies 2014

Learn More About Jarai NT