متّی ۲
گیلکی

متّی ۲

۲
ستاره‌شنأسأن عیسی اَمرأ دیدار کونیدی
۱ عیسی، هیرودیسٚ پادشایی زمان، بیت‌لحمٚ یهودیه میأن به دونیا بَمو. بَزین چندتأ ستاره‌شنأس، مشرق زیمینٚ جَا بَموییدی اورشلیم ۲ و وَورسه‌ییدی: «او زأکی کی یهودٚ پادشاهه کویه ایسَه؟ چونکی اونٚ ستاره‌یَ، مشرقٚ جَا بیده‌ییمی و بَموییم کی اونَ پرستش بوکونیم.» ۳ وختی اَ خبر هیرودیسٚ پادشاه گوش فأرسه، اون و تومامٚ اورشلیمٚ مردومأن خیلی پریشانَ بوستیدی.
۴ هیرودیس تومامٚ سرأنٚ کاهنأن و قومٚ دینٚ علمایَ دوخوأده و اوشأنَ وَورسه: «مسیح کویه وستی به دونیا بأیه؟» ۵ جواب بدَه‌ییدی: «بیت‌لحمٚ یهودیه میأن، چونکی نبی دسٚ جَا اَطویی بینیویشته بوبوسته:
۶ ‹ای بیت‌لحم کی یهودا سرزیمینٚ دورون نهَه‌یی،
تو به هیچ وجه یهودا فرمانروایأنٚ جَا کمتر نی‌یی،
چونکی تی جَا ایتأ فرمانروا ظهور کونه
کی می قوم، ایسرائیلَ شبانی کونه.#۲‏:۶ میکاه نبی بابٚ ۵، آیه ۲›»
۷ بَزین هیرودیس ستاره‌شنأسأنَ خلوتی خو ورجه دوخوأده و اوشأنَ وَورسه کی اوّلی بار چی وخت او ستاره‌یَ بیده‌ییدی ۸ و قبلٚ اَنکی اوشأنَ اوسه کونه کی بیشید بیت‌لحم، بوگفته: «بیشید و درباره‌یٚ او زأی حیسابی وَورس وَورس بوکونید. وختی اونَ پیدا بوکودیدی، مرَ خبرَ کونید تا منم بأیم و اونَ پرستش بوکونم.» ۹ ستاره‌شنأسأن بعدٚ اَنکی پادشاه گبأنَ بیشنَوستیدی، رأ دکفتیدی و ستاره‌یی کی مشرقٚ طرف بیده بید اوشأنٚ جُلُو شوئون دوبو تا آخرٚ سر هو جایی کی او زأی ایسَه‌بو، اونٚ جور بِیسه. ۱۰ وختی اوشأن ستاره‌یَ بیده‌ییدی جٚه خوشحالی آرام و قرار نأشتیدی. ۱۱ بَزین بوشوییدی خانه دورون، زأکَ، اونٚ مار مریمٚ اَمرأ بیده‌ییدی، سوجده کودنٚ وسی زیمینٚ سر بکفتید و او زأکَ پرستش بوکودیدی. بَزین خوشأنٚ صندوقچه‌یأنَ وأکودیدی و طلا و کُندر و مُرَ#۲‏:۱۱ مُر - ایجور عطرٚ خوش‌بو کی ایتأ درختچه شیره جَا بدس اَیه و هو زمانم بعنوانٚ دوا و هم جسدٚ تدهین کودنٚ وسی ایستفاده کودیدی. پیش‌کشی وسی اونَ تقدیم بوکودید ۱۲ و چونکی خوداوند، اوشأنَ خوابٚ میأنی هوشدار بدَه‌بو کی هیرودیسٚ ورجه وأنگردید، ایتأ رأیٚ دیگرٚ جَا، خوشأنٚ سرزیمین وأگردستید.
یوسف، مریم و عیسی اَمرأ فرار کونه مصر
۱۳ وختی کی ستاره‌شنأسأن بوشوییدی، خوداوندٚ فرشته خوابٚ میأن یوسفَ ظاهرَ بوسته و بوگفته: «ویریز، زأی و اونٚ مارَ اوسَن، فرار بوکون بوشو مصر و هویه بِیس تا ترَ خبرَ کونم، چونکی هیرودیس زأکٚ دونبال گرده کی اونَ بوکوشه.» ۱۴ پس وختی شب دکفته، یوسف ویریشته، زأی و اونٚ مارَ اوسَده، رأ دکفته بوشو مصر ۱۵ و تا هیرودیسٚ مردنٚ وخت اویه بِیسه. اَطویی اونچی کی خوداوند، نبی زبانٚ جَا بوگفته‌بو، حقیقت پیدا بوکوده کی «می پسرَ مصرٚ جَا دوخوأدم.#۲‏:۱۵ هوشع نبی بابٚ ۱۱، آیه ۱»
۱۶ وختی هیرودیس بفهمسته کی ستاره‌شنأسأن اونَ گول بزه‌ییدی، اونَ خیلی غیظَ گیفته و دستور بدَه کی بیشید بیت‌لحمٚ میأن و اونٚ دور و اطراف، تومامٚ دو ساله پسر زأکأنَ و کوجه‌دأنه‌ترم بوکوشید، جٚه اَ خاطر کی ستاره‌شنأسأنٚ جَا بیشنَوسته‌بو کی ستاره دو سال پیش ظاهرَ بوسته‌بو. ۱۷ اَطویی اونچی کی اِرمیایٚ نبی زبانٚ جَا بوگفته بوبوسته‌بو، حقیقت پیدا کوده کی:
۱۸ «رامه جَا صدایی ایشنَوسته به،
شیون و زاری و پیله ماتمٚ صدایه.
راحیل خو زأکأنٚ وسی هَی گریه کونه
و نخوأیه آرامَ به،
چونکی دِ نِیسَه‌ییدی.#۲‏:۱۸ اِرمیا نبی بابٚ ۳۱، آیه ۱۵»
یوسف، مریم و عیسی اَمرأ وأگرده ناصره
۱۹ بعدٚ اونکی هیرودیس بمرده، خوداوندٚ فرشته مصرٚ دورون یوسفَ بخواب بَمو ۲۰ و بوگفته: «ویریز، زأی و اونٚ مارَ اوسَن، وأگرد بوشو ایسرائیلٚ سرزیمین، چونکی اوشأنی کی خوأستیدی زأکَ بوکوشید، بمردیدی.» ۲۱ یوسف ویریشته، زأی و اونٚ مارَ اوسَده، وأگردسته بوشو ایسرائیلٚ سرزیمین. ۲۲ امّا وختی بیشنَوسته کی آرکِلائوس، به جایٚ خو پئر هیرودیس، یهودیه میأن سلطنت کودَن دره، بترسه بشه اویه و چونکی خوابٚ میأنی اونَ وحی فأرسه، هَنٚ وسی بوشو استانٚ جلیل ۲۳ و اویه ناصره شهرٚ میأن ساکن بوبوسته. اَطویی پیغمبرأنٚ کلام حقیقت پیدا بوکوده کی بوگفته‌بید: «اون ناصری دوخوأده به#۲‏:۲۳ زبانٚ عبری دورون «ناصره» ایسمی ایسه کی به کلمه‌یٚ «شاخه» ایرتباطٚ نزدیک دأره و ایتأ جٚه توضیح یا تعریف یا نامی ایسه کی نبی‌یأن، عهدٚ عتیقٚ دورون مسیحٚ ره ایستفاده بوکودیدی، مثلاً تأنیدی اِشعیا بابٚ ۱۱ آیه ۱ نیگاه بوکونید.