یونس 4:8

یونس ۴:۸ گیلکی

وختی خورشید بوجور بَمو، خودا ایتأ بادی کی سوجأنه‌یی، جٚه شرقٚ طرف اوسه کوده و آفتاب اَنقدر یونسٚ سر بتأبسته کی اون بی‌حالَ بوسته و اونٚ دیل خوأستی کی بیمیره. خو اَمرأ بوگفته: «می مَردن می زنده مأنستنٚ جَا بهتره.»
گیلکی: کیتاب مقدّس به گیلکی
Share