یونس ۴
گیلکی

یونس ۴

۴
یونسٚ غیظ و خوداوندٚ لطف
۱ اَ موضوع خیلی یونسَ بد بَمو و اونَ غیظَ گیفته. ۲ بَزین خوداوندٚ ورجه دوعا بوکوده و بوگفته: «خوداوندا، وختی می سرزیمینٚ دورون ایسَه‌بوم، هَنَ نوگفتم؟ هَنٚ وسی ویریشتم و فرار بوکودم، بوشوم ترشیشٚ طرف. دأنستیم تو خودایی ایسی بخشنده و رحیم کی دیر ترَ غیظَ گیره و تی محبت تومامی نأره و تی رحمٚ وسی بلا نأوری. ۳ خوداوندا، هسه دِ می جانَ فیگیر، چره کی می مَردن می زنده مأنستنٚ جَا بهتره.» ۴ ولی خوداوند در جواب بفرمأسته: «اَن درسته کی غیظ بوکونی؟»
۵ یونس، نینوا جَا بیرون بوشو و ایتأ جا کی شرقٚ طرفٚ شهر نهَه‌بو، زیمینٚ سر خوره سایه‌بانی چأکوده و اونٚ جیر منتظر بینیشته تا بیدینه او شهرٚ سر چی اَیه. ۶ هو وخت خوداوند اویه ایتأ گیاه بنَه تا تند رُشت بوکونه و یونسٚ سر سایه تأوده کی اَطویی اون راحت‌تر ببه. یونس هَنٚ وسی خیلی خوشحالَ بوسته. ۷ ولی فردای او روز، هوا روشنَ بوستن دوبو کی خوداوند اویه کرمی بنَه. او کرم گیاهٚ ریشه‌یَ بوخورده و گیاه خشکَ بوسته. ۸ وختی خورشید بوجور بَمو، خودا ایتأ بادی کی سوجأنه‌یی، جٚه شرقٚ طرف اوسه کوده و آفتاب اَنقدر یونسٚ سر بتأبسته کی اون بی‌حالَ بوسته و اونٚ دیل خوأستی کی بیمیره. خو اَمرأ بوگفته: «می مَردن می زنده مأنستنٚ جَا بهتره.»
۹ ولی خودا یونسَ بفرمأسته: «تو چی حقی دأری کی خشکَ بوستنٚ ایتأ گیاه وسی عصبانی بیبی؟» یونس جواب بده: «بله، من حق دأرم تا اندازه‌یٚ مَردن عصبانی ببم.» ۱۰ خوداوند بفرمأسته: «اَ گیاه ایتأ شبٚ دورون رُشت بوکوده و فردا شب خوشکَ بوسته. تو اونٚ رشدٚ وسی هیچ زحمتی نکشه‌یی ولی تی دیل اونٚ‌ره بوسوخته. ۱۱ پس چوطویی می دیل تأنه نینوا وستی نوسوجه؟ شهری کی اونٚ مردومأنٚ تعداد یک صد و بیست هیزار نفرٚ جَا ویشتره کی هنوز خوشأنٚ راست و چپَ نشنأسیدی و هوطو اون همه حیوانم کی اویه ایسه‌ییدی.»