یونس ۳
گیلکی

یونس ۳

۳
یونس، خوداوندٚ جَا ایطاعت کونه
۱ خوداوند ایوار دِ یونسَ بفرمأسته: ۲ «ویریز، بوشو نینوا، او پیله‌دأنه شهرٚ دورون و پیغامی‌یَ کی ترَ گم اوشأنَ اعلام بوکون.»
۳ یونس ویریشته و هوطو کی خوداوند بوگفته‌بو، بوشو نینوا. نینوا ایتأ پیله‌دأنه شهر بو، اَنقدر پیله‌دأنه کی اگر اینفر بخوأسته‌بی اونٚ دورون بگرده، سه روز طول کشه‌یی. ۴ یونس شهرٚ دورون واردَ بوسته و ایتأ روزٚ اندازه رأ بوشو، بَزین فریاد بزه و بوگفته: «بعدٚ چهل روز نینوا نابودَ به.» ۵ نینوا مردومأن، خودا پیغامَ باور بوکودید و اعلام بوکودید کی روزه بیگیرید؛ و همه‌تأن، پیله‌دأنه و کوجه‌دأنه، پلاس دوکودید.
۶ وختی نینوا پادشاه اَ پیغامَ بیشنَوسته، خو تختٚ جَا بیجیر بَمو، خو شاهانٚ لیباسَ بکنده و پلاس دوکوده و خاکسترٚ رو بینیشته. ۷ هو وخت نینوا میأنی پادشاه اَطویی فرمان بده: «پادشاه و پیله‌ترأنٚ فرمان اَنه کی هیچ اینسان یا حیوانی، گله یا رمه، حق نأریدی غذا یا آبی بوخورید یا حتی اونَ بچشید. ۸ همه‌تأن وستی پلاس دوکونید و ایجگره زنأن خودایَ دوخوأنید و ظلم کودنٚ جَا دس فکشید و شرارتٚ جَا وأگردید. ۹ اَمأن نأنیم کی، بلکی خودا خو غیظ و غضبٚ جَا وأگرده و اَمرَ رحم بوکونه تا هلاکَ نیبیم.»
۱۰ وختی خودا، نینوا مردومأنٚ کارأنَ بیده کی خوشأنٚ شرارتٚ جَا وأگردستید، رحم بوکوده و او بلایی کی خوأستی اوشأنٚ سر بأوره، دِ نأورده.