یونس 2:2

یونس ۲:۲ گیلکی

و بوگفته: «سختی میأن، می خودایَ دوخوأدم و اون می جوابَ بدَه. برزخٚ دورون، فریاد کونان کومک بخوأستم و تو می صدایَ بیشنَوستی.
گیلکی: کیتاب مقدّس به گیلکی
Share