پیدایش ۱
گیلکی

پیدایش ۱

۱
آفرینش
۱ جٚه اوّل، خودا آسمانأن و زیمینَ خلق بوکوده. ۲ زیمین شکل نأشتی و خالی بو و ظلمأت، جولفٚ آبأنَ بپوشأنه‌بو و خودا روح، آبأنٚ جور دوارستی. ۳ خودا بفرمأسته: «روشنایی ببه،» و روشنایی بوبوسته. ۴ خودا بیده کی روشنایی خُبه و روشنایی‌یَ تاریکی جَا سیوا بوکوده. ۵ خودا روشنایی‌یَ «روز» و تاریکی‌یَ «شب» نام بنَه. شب بوگوذشته، صبح بَمو، و اَن اوّلی روز بو.
۶ خودا بفرمأسته: «آبأنٚ میأن ایتأ فلک بوجود بأیه، تا آبأنَ همدیگرٚ جَا سیوا بوکونه.» ۷ پس خودا فلکَ به وجود بأورده و اَطویی فلکٚ جیر و جورٚ آبأن همدیگرٚ جَا سیوا بوبوستیدی. هَطویم بوبوسته. ۸ خودا فلکَ «آسمان» نام بنَه. شب بوگوذشته، صبح بَمو، و اَن دوّمی روز بو.
۹ خودا بفرمأسته: «آسمانٚ جیر هر چی آب نهَه، همه ایتأ جا جمعَ بید کی خشکی نمایان ببه» و هَطویم بوبوسته. ۱۰ خودا خشکی‌یَ «زیمین» و آبأنَ کی ایتأ جا جمعَ بوسته‌بید «دریا» نام بنَه و خودا بیده کی خُبه. ۱۱ بَزین بفرمأسته: «گیاهأن زیمینٚ جَا سر بیرون بأورید، هم اوشأنی کی دأنه اَوریدی و هم درختأنی کی دانه‌دارٚ میوه اَوریدی، و هر کدام زیمینٚ سر جنس به جنس خوشأنٚ مأنستن چأکونید» و هَطویم بوبوسته. ۱۲ گیاهأن زیمینٚ جَا سر بیرون بأوردید، هم اوشأنی کی دأنه اَوردیدی و هم درختأنی کی دانه‌دارٚ میوه اَوردیدی، و هر کدام جنس به جنس خوشأنٚ مأنستن چأکودیدی و خودا بیده کی خُبه. ۱۳ شب بوگوذشته، صبح بَمو، و اَن سوّمی روز بو.
۱۴ خودا بفرمأسته: «نورافشانأن آسمانٚ فلکٚ دورون به وجود بأیید کی روزَ، شبٚ جَا سیوا بوکونید و تا اَطویی فصلأن، روزأن و سالأنَ نیشأن بدید ۱۵ و اوشأن آسمانٚ فلکٚ دورون بتأبید تا زیمینَ روشنایی فدید» و هَطویم بوبوسته. ۱۶ خودا دوتأ پیله نور به وجود بأورده، اونی کی پیله‌تر بو، روزٚ فرمانروایی وسی، و اونی کی کوچیتر بو، شبٚ فرمانروایی وسی، و ستاره‌یأنم چأکوده ۱۷ و اوشأنَ آسمانٚ فلکٚ دورون قرار بدَه کی زیمینَ روشنایی فدید ۱۸ و روز و شبَ فرمانروایی بوکونید و نورَ تاریکی جَا سیوا بوکونید و خودا بیده کی خُبه. ۱۹ شب بوگوذشته، صبح بَمو، و اَن چارمی روز بو.
۲۰ خودا بفرمأسته: «آبأن، جانورأنٚ فراوانٚ جَا پورَ بید و زیمینٚ جورم، آسمانٚ میأن، پرنده‌یأن پرواز بوکونید.» ۲۱ خودا پیله جانوارأنٚ دریایی و همه‌یٚ موجودأنی کی آبٚ دورون حرکت کونیدی، جنس به جنس خلق بوکوده و اوشأن آبأنَ پورَ کودیدی و تومامٚ پرنده‌یأنی کی بال دأریدی، جنس به جنس خلق بوکوده و خودا بیده کی خُبه. ۲۲ خودا اوشأنَ برکت بده و بفرمأسته: «بارور و زیادَ بید، تومامٚ دریا آبأنَ پورَ کونید و پرنده‌یأنم وأ زیمینٚ سر فراوانَ بید!» ۲۳ شب بوگوذشته، صبح بَمو، و اَن پنجمی روز بو.
۲۴ خودا بفرمأسته: «ببه کی زیمین جاندارٚ حیوانأن جنس به جنس بیرون بأوره، اهلی حیوانأن و خزنده‌یأن و جونده‌یأن و وحشی جانوارأن، هر کدام خوشأنٚ جنسٚ جَا» و هَطویم بوبوسته. ۲۵ خودا وحشی جانوارأنَ خوشأنٚ جنسٚ جَا و اهلی حیوانأن خوشأنٚ جنسٚ جَا و تومامٚ خزنده‌یأن و جونده‌یأنَ خوشأنٚ جنس جَا خلق بوکوده و خودا بیده کی خُبه.
۲۶ پس خودا بفرمأسته: «آدمَ خودمأنٚ شکل و شمایل به وجود بأوریم و اون دریا ماهی‌یأن، آسمانٚ پرنده‌یأن، اهلی حیوانأن، وحشی جانوارأن#۱‏:۲۶ به نظرٚ بعضی جٚه متخصصأن اَ کلمه‌یأنٚ معنی «وحشی جانورأنه» و بعضی دیگرٚ بردأشت اَنه کی «تومامٚ زیمینٚ سر» معنی دهه. و همه‌یٚ خزنده‌یأن و جونده‌یأن کی زیمینٚ سر رأ شیدی، فرمانروایی بوکونه.»
۲۷ پس خودا آدمَ خودشٚ شباهت خلق بوکوده،
اونَ به خو شباهت
مرد و زن خلق بوکوده.
۲۸ خودا اوشأنَ برکت بده و بفرمأسته: «بارور و زیادَ بید. زیمینَ پورَ کونید و اونَ تسلط بدأرید. دریا ماهی‌یأن و آسمانٚ پرنده‌یأن و تومامٚ حیوانأنی کی زیمینٚ سر رأ شیدی، سروری بوکونید.» ۲۹ بَزین خودا بفرمأسته: «زیمینٚ سر هرچی دانه‌دارٚ گیاهأن و درختأنی کی دانه‌دارٚ میوه به بار اَوریدی شمرَ فدَم کی شیمی خورد و خوراک ببه. ۳۰ ولی زیمینٚ جانورأن، آسمانٚ پرنده‌یأنٚ و همه‌یٚ خزنده‌یأن و جونده‌یأنَ، یَنی تومامٚ اوشأنی کی جان دأریدی، سبزٚ گیاهأن فدَم کی بوخورید.» و هَطویم بوبوسته. ۳۱ و خودا بیده هرچی کی به وجود بأورده‌بو خیلی خُبه. شب بوگوذشته، صبح بَمو، و اَن شیشمی روز بو.