ܡܬ‌ܝ 6:25-34

ܡܬ‌ܝ 6:25-34 AII

”ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܠܵܐ ܐܵܟ݂ܠܝܼܬܘܿܢ ܚܲܡ ܒܘܼܬ ܚܲܝܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܡܘܼܕܝܼ ܒܸܬ ܐܵܟ݂ܠܝܼܬܘܿܢ ܘܡܘܼܕܝܼ ܒܸܬ ܫܵܬܹܝܬܘܿܢ، ܘܠܵܐ ܒܘܼܬ ܦܲܓ݂ܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܡܘܼܕܝܼ ܒܸܬ ܠܵܒ݂ܫܝܼܬܘܿܢ. ܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܓܵܢܵܐ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡ̣ܢ ܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵ‌ܐ، ܘܦܲܓ݂ܪܵܐ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡ̣ܢ ܠܒ݂ܝܼܫܬܵ‌ܐ؟”ܓܲܫܩܘܼܢ ܒܛܲܝܪܹ̈ܐ ܕܫܡܲܝܵܐ: ܠܹܐ ܙܵܪܥܝܼ ܘܠܹܐ ܚܵܨܕܝܼ، ܘܠܹܐ ܓ̰ܲܡܥܝܼ ܓܵܘ ܐܲܢܒܵܪܹ̈ܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܒܵܒܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܒܫܡܲܝܵܐ ܟܹܐ ܬܲܪܣܹܐ ܠܗܘܿܢ. ܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡܸܢܵܝܗ‌ܝ؟”ܐܲܝܢܝܼ ܡܸܢܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܟܡܵܐ ܕܐܵܟܹܠ ܚܲܡ ܒܩܸܫܝܘܼܬܵ‌ܐ ܡܵܨܹܐ ܡܲܙܝܸܕ ܥܲܠ ܩܵܘܡܬܹܗ ܚܕܵܐ ܝܲܡܝܼܢܵܐ؟”ܘܩܵܡܘܿܕܝܼ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܒܹܐܟ݂ܵܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܚܲܡ ܒܘܼܬ ܠܒ݂ܝܼܫܬܵ‌ܐ؟ ܓܲܫܩܘܼܢ ܒܫܘܿܫܲܢܹ̈ܐ ܕܕܸܫܬܵ‌ܐ، ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܟܹܐ ܓܲܪܘܸܣܝܼ؛ ܠܹܐ ܦܵܠܚܝܼ ܘܠܹܐ ܥܵܙܠܝܼ،”ܐܝܼܢܵܐ ܒܹܐܡܵܪܵܐ ܝܘܸܢ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܕܐܘܼܦ ܫܠܹܝܡܘܿܢ ܒܟܠܹܗ ܚܸܩܪܹܗ ܠܹܐ ܝܗܘܵܐ ܠܒ݂ܝܼܫܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܚܲܕ ܡܸܢܵܝܗ‌ܝ.”ܐܸܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܟܹܐ ܡܲܠܒܸܫ ܠܓܸܠܵܐ ܕܚܲܩܠܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܩܵܐ ܚܲܕ ܝܵܘܡܵܐ، ܘܩܲܝܕܵܡܬܵ‌ܐ ܟܹܐ ܦܵܐܹܫ ܕܸܪܝܵܐ ܒܬܲܢܘܼܪܵܐ، ܠܹܐ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡܲܠܒܸܫ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܵܐ ܒܵܨܘܿܪܹ̈ܐ ܕܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵ‌ܐ؟”ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ، ܠܵܐ ܐܵܟ݂ܠܝܼܬܘܿܢ ܚܲܡ ܘܐܵܡܪܝܼܬܘܿܢ: ’ܡܘܼܕܝܼ ܐܵܟ݂ܠܲܚ؟‘ ܝܲܢ: ’ܡܘܼܕܝܼ ܫܵܬܲܚ؟‘ ܝܲܢ: ’ܡܘܼܕܝܼ ܠܵܒ݂ܫܲܚ؟‘”ܣܵܒܵܒ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܲܢܹܐ ܐܸܡܘܵܬܹ̈‌ܐ ܟܹܐ ܛܵܠܒܝܼ ܠܗܘܿܢ؛ ܐܝܼܢܵܐ ܒܵܒܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܒܫܡܲܝܵܐ ܟܹܐ ܝܵܕܹܥ ܕܐܘܼܦ ܐܲܚܬܘܿܢ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܠܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܲܢܹܐ.”ܐܝܼܢܵܐ ܐܲܚܬܘܿܢ ܛܠܘܿܒܘܼܢ ܩܲܕܡܵܝܬܵ‌ܐ ܡܲܠܟܘܼܬܵ‌ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ ܘܙܲܕܝܼܩܘܼܬܹܗ، ܘܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܲܢܹܐ ܒܸܬ ܦܵܝܫܝܼ ܡܘܼܙܝܸܕܹܐ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ.”ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܠܵܐ ܐܵܟ݂ܠܝܼܬܘܿܢ ܚܲܡ ܒܘܼܬ ܩܲܝܕܵܡܬܵ‌ܐ، ܣܵܒܵܒ ܩܲܝܕܵܡܬܵ‌ܐ ܒܸܬ ܬܲܚܡܸܢܵܐ ܒܘܼܬ ܓܵܢܘܼܗ̇. ܡܵܠܝܵܢܬܵ‌ܐ ܝܠܵܗ̇ ܒܝܼܫܬܵ‌ܐ ܕܝܵܘܡܵܐ ܩܵܐ ܓܵܢܹܗ.
AII: ܕܝܬܩܐ ܚܕܬܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܘܡܙܡܘܪ̈ܐ ܒܠܫܢܐ ܐܬܘܪܝܐ
Share

ܡܬ‌ܝ 6:25-34

Share

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.