ܡܬ‌ܝ 2
AII

ܡܬ‌ܝ 2

2
ܬܦܩܬ‌ܐ ܕܡܓ݂ܘܫ̈ܐ ܡ̣ܢ ܡܕܢܚܐ
1ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܕܦܝܼܫ ܠܹܗ ܝܠܝܼܕܵܐ ܝܼܫܘܿܥ ܓܵܘ ܒܹܝܬܠܚܸܡ ܕܝܼܗܘܼܕܵܐ ܒܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܕܗܹܪܘܿܕܸܣ ܡܲܠܟܵܐ، ܐܬܹ‌ܐ ܠܗܘܿܢ ܡܓ݂ܘܼܫܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܡܲܕܢܚܵܐ ܠܐܘܿܪܸܫܠܸܡ،2ܘܒܘܼܩܸܪܗܘܿܢ: ”ܐܲܝܟܵܐ ܝܠܹܗ ܗ̇ܘ ܕܦܝܼܫ ܠܹܗ ܝܠܝܼܕܵܐ ܡܲܠܟܵܐ ܕܝܗܘܼܕܵܝܹ̈ܐ؟ ܣܵܒܵܒ ܚܙܹܐ ܠܲܢ ܠܟܵܘܟ݂ܒܹܗ ܒܡܲܕܢܚܵܐ ܘܐܬܹ‌ܐ ܠܲܢ ܕܣܵܓ݂ܕܲܚ ܐܸܠܹܗ.“3ܐܝܼܡܲܢ ܕܫܡܝܼܥ ܠܹܗ ܗܹܪܘܿܕܸܣ ܡܲܠܟܵܐ ܐܵܗܵܐ، ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܫܓ݂ܝܼܫܵܐ، ܘܟܠܵܗ̇ ܐܘܿܪܸܫܠܸܡ ܥܲܡܹܗ.4ܘܩܪܹܐ ܠܹܗ ܠܟܠܵܝܗ‌ܝ ܓܘܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܟܵܗ̈ܢܹܐ ܘܣܵܦܪܹ̈ܐ ܕܥܲܡܵܐ، ܘܒܘܼܩܸܪܹܗ ܡܸܢܵܝܗ‌ܝ ܐܲܝܟܵܐ ܒܸܬ ܦܵܐܹܫ ܗܘܵܐ ܝܠܝܼܕܵܐ ܡܫܝܼܚܵܐ.5ܘܐܡܝܼܪܗܘܿܢ: ”ܒܒܹܝܬܠܚܸܡ ܕܝܼܗܘܼܕܵܐ ܣܵܒܵܒ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܟܬܝܼܒ݂ܵܐ ܒܝܲܕ ܢܒ݂ܝܼܵܐ:
6ܐܘܼܦ ܐܲܢ݇ܬ‌ܝ ܒܹܝܬܠܚܸܡ، ܒܐܲܪܥܵܐ ܕܝܼܗܘܼܕܵܐ، ܠܹܐ ܝܘܲܬ‌ܝ ܒܵܨܘܿܪܬܵ‌ܐ ܓܵܘ ܫܲܠܝܼܛܹ̈ܐ ܕܝܼܗܘܼܕܵܐ، ܣܵܒܵܒ ܡܸܢܵܟ݂ܝ ܒܸܬ ܦܵܠܹܛ ܫܲܠܝܼܛܵܐ، ܘܗ̇ܘ ܒܸܬ ܡܲܪܥܹܐ ܠܥܲܡܝܼ ܐܝܼܣܪܵܐܹܝܠ.“#ܡܝܟ݂ܐ 5‏:2
7ܗ̇ܝܓܵܗ ܩܪܹܐ ܠܹܗ ܗܹܪܘܿܕܸܣ ܠܡܓ݂ܘܼܫܹ̈ܐ ܕܬܵܦܩܝܼ ܒܝܼܹܗ ܒܛܸܫܘܵܐ، ܘܡܸܢܵܝܗ‌ܝ ܝܕܝܼܥ ܠܹܗ ܕܒܐܲܝܢܝܼ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܡܘܼܒܝܸܢܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܟܵܘܟ݂ܒ݂ܵܐ.8ܘܫܘܼܕܪܵܝ ܠܹܗ ܠܒܹܝܬܠܚܸܡ، ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ: ”ܙܹܠ݇ܡܘܼܢ ܒܲܩܪܘܼܢ ܒܘܼܬ ܝܵܠܵܕ݇ܐ ܒܚܦܝܼܛܘܼܬܵ‌ܐ، ܘܐܝܼܡܲܢ ܕܡܘܼܫ݇ܟ̰ܸܚ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܸܠܹܗ، ܡܲܕܸܥܡܘܼܢ ܠܝܼ ܕܐܘܼܦ ܐܵܢܵܐ ܐܵܙܹܠ݇ܢ ܣܵܓ݂ܕܹܢ ܐܸܠܹܗ.“9ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܕܫܡܝܼܥ ܠܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܡܲܠܟܵܐ، ܐܙܝܼܠ ܠܗܘܿܢ، ܘܗܵܐ، ܗ̇ܘ ܟܵܘܟ݂ܒ݂ܵܐ ܕܚܙܹܐ ܠܗܘܿܢ ܒܡܲܕܢܚܵܐ ܐܵܙܹܠ ܗܘܵܐ ܩܲܕܡܵܝܗ‌ܝ، ܗܲܠ ܕܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܘܟܠܹܐ ܠܹܗ ܠܥܸܠܸܠ ܡ̣ܢ ܕܘܼܟܵܐ ܕܝܼܗܘܵܐ ܝܵܠܵܕ݇ܐ.10ܘܟܲܕ ܚܙܹܐ ܠܗܘܿܢ ܠܟܵܘܟ݂ܒ݂ܵܐ، ܚܕܹܐ ܠܗܘܿܢ ܚܲܕܘܼܬܵ‌ܐ ܪܵܒܵܐ ܓܘܼܪܬܵ‌ܐ.11ܘܥܒ݂ܝܼܪܗܘܿܢ ܠܒܲܝܬܵ‌ܐ ܘܚܙܹܐ ܠܗܘܿܢ ܠܝܵܠܵܕ݇ܐ ܥܲܡ ܡܲܪܝܲܡ ܝܸܡܹܗ، ܘܢܦܝܼܠ ܠܗܘܿܢ ܘܣܓ݂ܝܼܕ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ. ܗ̇ܝܓܵܗ ܦܬܝܼܚ ܠܗܘܿܢ ܣܝܼܡܵܬܵܝ̈ܗ‌ܝ، ܘܡܘܼܩܪܸܒ݂ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ ܕܲܫܢܹ̈ܐ: ܕܲܗܒ݂ܵܐ، ܘܠܒ݂ܘܿܢܬܵ‌ܐ، ܘܡܘܼܪܵܐ.12ܘܟܲܕ ܦܝܼܫ ܠܗܘܿܢ ܡܘܼܕܸܥܹܐ ܒܚܸܠܡܵܐ ܕܠܵܐ ܕܵܝܪܝܼ ܠܟܸܣ ܗܹܪܘܿܕܸܣ، ܕܝܼܪܗܘܿܢ ܠܐܲܬܪܵܝܗ‌ܝ ܒܚܕܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܦܪܝܼܫܬܵ‌ܐ.
ܥܪܩܐ ܠܡܨܪܝܢ
13ܡ̣ܢ ܒܵܬܪ ܕܐܙܝܼܠ ܠܗܘܿܢ ܡܓ݂ܘܼܫܹ̈ܐ، ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܚܸܙܝܵܐ ܡܲܠܲܐܟ݂ܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ ܒܚܸܠܡܵܐ ܠܝܵܘܣܸܦ ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ: ”ܩܘܼܡ، ܠܲܒܸܠ ܠܝܵܠܵܕ݇ܐ ܘܠܝܸܡܹܗ ܘܥܪܘܿܩ ܠܡܸܨܪܹܝܢ، ܘܦܘܼܫ ܬܵܡܵܐ ܗܲܠ ܕܐܵܡܪܹܢܘܼܟ݂، ܣܵܒܵܒ ܗܕܝܼܪܵܐ ܝܠܹܗ ܗܹܪܘܿܕܸܣ ܠܸܛܥܵܝܵܐ ܒܵܬܪ ܝܵܠܵܕ݇ܐ ܕܛܲܠܸܩ ܠܹܗ.“14ܗ̇ܝܓܵܗ ܩܝܼܡ ܠܹܗ ܝܵܘܣܸܦ ܘܫܩܝܼܠ ܠܹܗ ܠܝܵܠܵܕ݇ܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܘܠܝܸܡܹܗ ܒܠܲܝܠܹܐ ܘܥܪܝܼܩ ܠܹܗ ܠܡܸܨܪܹܝܢ.15ܘܦܝܼܫ ܠܹܗ ܬܵܡܵܐ ܗܲܠ ܡܵܘܬܵ‌ܐ ܕܗܹܪܘܿܕܸܣ، ܕܦܵܐܹܫ ܬܘܼܡܸܡܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܕܦܝܼܫ ܠܹܗ ܐܡܝܼܪܵܐ ܡ̣ܢ ܡܵܪܝܵܐ ܒܝܲܕ ܢܒ݂ܝܼܵܐ، ܕܐܡܝܼܪܹܗ:
ܡ̣ܢ ܡܸܨܪܹܝܢ ܩܪܹܐ ܠܝܼ ܠܒܪܘܿܢܝܼ.#ܗܘܫܥ 11‏:1
ܩܛܠܐ ܕܝܠܘܕ̈ܐ
16ܗ̇ܝܓܵܗ ܟܲܕ ܚܙܹܐ ܠܹܗ ܗܹܪܘܿܕܸܣ ܕܦܝܼܫ ܠܹܗ ܡܘܼܣܚܸܪܵܐ ܒܝܲܕ ܡܓ݂ܘܼܫܹ̈ܐ، ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܡܸܠܝܵܐ ܚܸܡܬܵ‌ܐ؛ ܘܫܘܼܕܸܪܹܗ ܘܡܘܼܩܛܸܠ ܠܹܗ ܠܟܠܵܝܗ‌ܝ ܝܵܠܹ̈ܕ݇ܐ ܕܓܵܘ ܒܹܝܬܠܚܸܡ ܘܕܟܠܵܝܗ‌ܝ ܬܚܘܼܡܘܼ̈ܗ̇، ܐܵܢܝܼ ܕܝܼܗܘܵܘ ܡ̣ܢ ܒܲܪ ܬܲܪܬܹܝ ܫܸܢܹ̈ܐ ܘܠܬܸܚܬ، ܐܲܝܟ݂ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܕܦܝܼܫ ܠܹܗ ܓܸܠܝܵܐ ܐܸܠܹܗ ܒܡܓ݂ܘܼܫܹ̈ܐ.17ܘܗܵܕܟ݂ܵܐ ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܬܘܼܡܸܡܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܕܦܝܼܫܵܐ ܝܗܘܵܐ ܐܡܝܼܪܵܐ ܒܝܲܕ ܐܹܪܲܡܝܵܐ ܢܒ݂ܝܼܵܐ، ܕܐܡܝܼܪܹܗ:
18ܩܵܠܵܐ ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܫܡܝܼܥܵܐ ܓܵܘ ܪܵܡܬܵ‌ܐ، ܒܸܟ݂ܝܵܐ ܘܐܸܠܝܵܐ ܪܵܒܵܐ؛ ܪܵܚܹܝܠ ܒܸܒܟ݂ܵܝܵܐ ܥܲܠ ܒܢܘܿܢܘܼ̈ܗ̇، ܘܠܹܐ ܒܵܣܡܵܐ ܗܘܵܐ ܠܵܗ̇ ܠܸܫܩܵܠܵܐ ܠܸܒܵܐ، ܣܵܒܵܒ ܡܝܼܬܹ‌ܐ ܝܗܘܵܘ.#ܐܪܡܝܐ 31‏:15
ܕܝܪܬ‌ܐ ܡ̣ܢ ܡܨܪܝܢ ܠܢܨܪܬ
19ܐܝܼܡܲܢ ܕܡܝܼܬ ܠܹܗ ܗܹܪܘܿܕܸܣ، ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܚܸܙܝܵܐ ܡܲܠܲܐܟ݂ܵܐ ܕܡܵܪܝܵܐ ܒܚܸܠܡܵܐ ܠܝܵܘܣܸܦ ܓܵܘ ܡܸܨܪܹܝܢ،20ܘܐܡܝܼܪܹܗ ܐܸܠܹܗ: ”ܩܘܼܡ، ܠܲܒܸܠ ܠܝܵܠܵܕ݇ܐ ܘܠܝܸܡܹܗ، ܘܙܹܠ݇ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܐܝܼܣܪܵܐܹܝܠ، ܣܵܒܵܒ ܡܝܼܬ ܠܗܘܿܢ ܐܵܢܝܼ ܕܒܸܒܥܵܝܵܐ ܝܗܘܵܘ ܠܸܩܛܵܠܹܗ ܝܵܠܵܕ݇ܐ.“21ܗ̇ܝܓܵܗ ܩܝܼܡ ܠܹܗ ܝܵܘܣܸܦ ܘܫܩܝܼܠ ܠܹܗ ܠܝܵܠܵܕ݇ܐ ܘܠܝܸܡܹܗ، ܘܐܙܝܼܠ ܠܹܗ ܠܐܲܪܥܵܐ ܕܐܝܼܣܪܵܐܹܝܠ.22ܐܝܼܢܵܐ ܟܲܕ ܫܡܝܼܥ ܠܹܗ ܕܐܲܪܟܹܠܹܐܘܿܣ ܗܘܹܐ ܠܹܗ ܡܲܠܟܵܐ ܒܝܼܗܘܼܕ ܡ̣ܢ ܓܹܒܵܐ ܕܗܹܪܘܿܕܸܣ ܒܵܒܘܼܗ‌ܝ، ܙܕܝܼܥ ܠܹܗ ܕܐܵܙܹܠ ܗܘܵܐ ܠܬܵܡܵܐ؛ ܘܟܲܕ ܦܝܼܫ ܠܹܗ ܡܘܼܕܸܥܵܐ ܒܚܸܠܡܵܐ، ܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܠܐܲܬܪܵܐ ܕܓܠܝܼܠܵܐ.23ܘܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܥܡܝܼܪܹܗ ܒܡܕܝܼܢ݇ܬܵ‌ܐ ܕܦܵܝܫܵܐ ܩܪܝܼܬܵ‌ܐ ܢܵܨܪܲܬ، ܕܦܵܐܹܫ ܬܘܼܡܸܡܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܕܦܝܼܫ ܠܹܗ ܐܡܝܼܪܵܐ ܒܝܲܕ ܢܒ݂ܝܼܹ̈ܐ، ܕܢܵܨܪܵܝܵܐ ܒܸܬ ܦܵܐܹܫ ܩܸܪܝܵܐ.