ܡܬ‌ܝ 1:17

ܡܬ‌ܝ 1:17 AII

ܗܵܕܟ݂ܵܐ، ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܫܲܪ̈ܒܵܬܹ‌ܐ ܡ̣ܢ ܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ ܗܲܠ ܕܵܘܝܼܕ ܐܲܪܒܲܥܣܲܪ ܫܲܪ̈ܒܵܬܹ‌ܐ ܝܢܵܐ، ܡ̣ܢ ܕܵܘܝܼܕ ܗܲܠ ܓܵܠܘܼܬܵ‌ܐ ܕܒܵܒܹܠ ܐܲܪܒܲܥܣܲܪ ܫܲܪ̈ܒܵܬܹ‌ܐ ܝܢܵܐ، ܘܡ̣ܢ ܓܵܠܘܼܬܵ‌ܐ ܕܒܵܒܹܠ ܗܲܠ ܡܫܝܼܚܵܐ ܐܲܪܒܲܥܣܲܪ ܫܲܪ̈ܒܵܬܹ‌ܐ ܝܢܵܐ.
AII: ܕܝܬܩܐ ܚܕܬܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܘܡܙܡܘܪ̈ܐ ܒܠܫܢܐ ܐܬܘܪܝܐ
Share