Mateo 6
SRINT

Mateo 6

6
Jesús õãrõ iririkʉrimarẽ buedea
1Jesús ãsũ ãrĩ werenemoyupʉ:
—“Õãrĩrẽ irirã ããrã”, ãrĩrã, masaka ĩũrõ mʉsã iririre iri ĩmubirikõãka! Mʉsã irire irasirimakʉ̃, Marĩpʉ ʉ̃mʉgasigue ããrĩgʉ̃́ mʉsã irasiridea wajare sĩbirikumi. 2Irasirirã boporãrẽ iritamurã, ããrĩpererãrẽ werebirikõãka! Irigatorimasã irirosũ iribirikõãka! Ĩgʉ̃sã boporãrẽ iritamurã, marĩ nerẽrĩ wiirigue nerẽanerã, makã dekogue ããrĩrã́ ĩũrõ: “Õãrã ããrĩ́ma”, ãrĩburo, ãrĩrã, iri ĩmuma. Diayeta mʉsãrẽ werea. Masaka ĩgʉ̃sãrẽ õãrõ ãrĩrĩ merã wajatari opasiama. 3Mʉsã gapʉ boporãrẽ gajino sĩrã, masaka ĩãberogue sĩka! 4Marĩpʉ, mʉsã irasirimakʉ̃ ĩãgʉ̃, mʉsãrẽ õãrõ wajatamakʉ̃ irigʉkumi.
Jesús Marĩpʉre sẽrẽrĩrẽ buedea
(Lc 11.2-4)
5’Marĩpʉre sẽrẽrã, irigatorimasã irirosũ iribirikõãka! Ĩgʉ̃sã marĩ nerẽrĩ wiirigue, makã dekogue masaka ĩãburo, ãrĩrã, sẽrẽ ĩmuma. Diayeta mʉsãrẽ werea. Masaka ĩgʉ̃sãrẽ ĩãrĩ merã wajatari opasiama. 6Mʉsã gapʉ Marĩpʉre sẽrẽrã, mʉsãya taribugue ñajãa, disipʉro bia, gajerã ĩãberogue ĩgʉ̃rẽ sẽrẽka! Ĩgʉ̃ deyomarĩgʉ̃ ããrĩkeregʉ, mʉsã merã ããrĩgʉkumi. Irasirigʉ, gajerã ĩãberogue mʉsã ĩgʉ̃rẽ sẽrẽmakʉ̃ ĩãgʉ̃, mʉsãrẽ õãrõ wajatamakʉ̃ irigʉkumi.
7’Marĩpʉre sẽrẽrã, ubu ããrĩrĩ́ werenírĩ merã dupaturi sẽrẽdujabirikõãka! Marĩpʉre masĩmerã irasũ yáma. “Wári werenírĩ merã gʉa sẽrẽmakʉ̃, gʉare pégʉkumi”, ãrĩ gũñama. 8Ĩgʉ̃sã irirosũ iribirikõãka! Mʉsã sẽrẽburo dupuyuro Marĩpʉ mʉsã gããmerĩrẽ masĩsiami. 9Irasirirã ãsũ ãrĩ sẽrẽrõ gããmea Marĩpʉre:
Gʉapʉ ʉ̃mʉgasigue ããrĩgʉ̃́, ããrĩpererã mʉrẽ goepeyari merã bʉremuburo.
10Mʉ ããrĩpererãrẽ doreri aariburo. Ʉ̃mʉgasigue marã mʉ gããmerõ irirosũta i nikũ marãde iriburo.
11Ʉ̃mʉrikʉ gʉare baari sĩka!
12Gajerã gʉare ñerõ irideare gʉa kãtirosũta mʉde gʉa ñerõ irideare kãtika!
13Gʉa ñerõ iridʉamakʉ̃ kãmutaka! Ñegʉ̃ gʉare ñerĩ ãrĩmesãrĩrẽ tau kãmutaka! Mʉ sugʉta gʉare doregʉ, turatarigʉ, gʉa bʉremugʉ̃ ããrĩnígʉkoa, ãrĩ sẽrẽka Marĩpʉre!
14’Gajerã mʉsãrẽ ñerõ irideare mʉsã kãtimakʉ̃ ĩãgʉ̃, Marĩpʉ ʉ̃mʉgasigue ããrĩgʉ̃́ mʉsã ñerõ irideare kãtigʉkumi. 15Gajerã mʉsãrẽ ñerõ irideare mʉsã kãtibirimakʉ̃, Marĩpʉ mʉsã ñerõ irideare kãtibirikumi.
Jesús bererimarẽ buedea
16’Marĩpʉre bʉremurã bererã, irigatorimasã irirosũ iribirikõãka! Ĩgʉ̃sã bererã, ĩgʉ̃sãya diapure bʉjawererã irirosũ iri ĩmuma, masaka ĩgʉ̃sã bererire ĩãmasĩburo, ãrĩrã. Diayeta mʉsãrẽ werea. Masaka ĩgʉ̃sãrẽ ĩãrĩ merã wajatari opasiama. 17Mʉsã gapʉ bererã, mʉsã irinarõsũta irika! Mʉsãya diapure waakoe, õãrõ wʉʉapukõãka! 18Mʉsã irasirimakʉ̃, gajerã mʉsã bererire masĩbirikuma. Marĩpʉ gapʉ deyomarĩgʉ̃ ããrĩkeregʉ, mʉsã merã ããrĩ́mi. Ĩgʉ̃ dita mʉsã gajerã ĩãberogue iririre ĩãgʉ̃, mʉsãrẽ õãrõ wajatamakʉ̃ irigʉkumi.
Jesús marĩ ʉ̃mʉgasigue wajataburire buedea
(Lc 12.33-34)
19’Wári i nikũmarẽ sea neeõ duripíbirikõãka! I nikũma borewiji boakõãrokoa. Boabirimakʉ̃, burua baadediukõãrãkuma. Baadediubirimakʉ̃, yajarimasã ñajãa, yajakõãrãkuma. 20Irasirirã mʉsã ʉ̃mʉgasima opaburi gapʉre gũñaka! Ʉ̃mʉgasima neõ borewiji boabirikoa. Iroguere burua mʉsã opaburire neõ baadediubirikuma. Yajarimasãde neõ ñajãa, yajabirikuma. 21Mʉsã i ʉ̃mʉma direta: “Opadʉakoa”, ãrĩ gũñarã, irire bʉro maĩrãkoa. Ʉ̃mʉgasima gapʉre: “Opadʉakoa”, ãrĩ gũñarã, irire bʉro maĩrãkoa.
Jesús masakaya koye sĩãgodiru irirosũ ããrĩrĩ́rẽ buedea
(Lc 11.34-36)
22’Mʉsãya koye mʉsãya gũñarĩguere sĩãgodiru irirosũ ããrã. Mʉsã õãrĩ koye oparã irirosũ ããrĩmakʉ̃, mʉsãya gũñarĩguere õãrõ sĩãgoro irirosũ ããrã. Irasirirã Marĩpʉyare masĩa. 23Mʉsã ñerĩ koye oparã irirosũ ããrĩmakʉ̃, mʉsãya gũñarĩguere naĩtĩãrõ irirosũ ããrã. Marĩpʉyare masĩbea. I naĩtĩãrĩ, ñetaria. Irire masĩbirimakʉ̃ ñegoráa.
Jesús: “Niyerure maĩrã, Marĩpʉre maĩbema”, ãrĩ buedea
(Lc 16.13)
24’Neõ sugʉ moãboerimasʉ̃ pẽrã oparãrẽ moãboemasĩbirikumi. Sugʉ opʉre maĩgʉ̃, gajigʉ gapʉre maĩbirikumi, o sugʉ opʉre bʉremugʉ̃, gajigʉ gapʉre yʉjʉbirikumi. Niyerudere maĩtarigʉ, Marĩpʉ gapʉre maĩbemi.
Jesús, Marĩpʉ ĩgʉ̃ pũrãrẽ korerimarẽ buedea
(Lc 12.22-31)
25’Irasirigʉ mʉsãrẽ ire weregʉra. Mʉsã ããrĩrikʉrire gũñarã, “¿Ñeénorẽ baarãkuri, ñeénorẽ iirírãkuri, ñeénorẽ sãñarãkuri?” ãrĩ gũñarikʉbirikõãka! Marĩ okari gapʉ, baari nemorõ wajakʉa. Marĩya dupʉ, surí nemorõ wajakʉa. 26Mirãrẽ ʉ̃marõgue wʉ́rãrẽ ĩãka! Ĩgʉ̃sã baadʉarã, otebema. Otedea dʉkare seabema. Baari duripíri wiiridere opabema. Marĩpʉ ʉ̃mʉgasigue ããrĩgʉ̃́ gapʉ ĩgʉ̃sãrẽ baari sĩmi. Mʉsã gapʉ, mirã nemorõ wajakʉtarinʉgãa. 27Mʉsã bʉro gũñarikʉri merã neõ mérõgã masãnemobirikoa. Mʉsã irasũ gũñarikʉri wajamáa.
28’Irire masĩkererã, ¿nasirirã mʉsã surí sãñaburire gũñarikʉri? Makãnʉ́ʉma goori masãrĩrẽ gũñaka! Iri moãbirikerero, suabirikerero õãrĩ surí sãñarõ irirosũ deyoa. 29Mʉsãrẽ werea. Opʉ Salomón surí õãrĩ sãñadero nemorõ iri goori gapʉ õãrĩ deyoa. 30Iri goorire Marĩpʉ õãrĩ goori deyomakʉ̃ irikerepʉrʉ, mérõgã pʉrʉ ñaĩdija pereakõãa. Gajinʉ gapʉ peamegue soebéokõãsũa. Iri mata pereburi ããrĩkerepʉrʉ, Marĩpʉ iri goorire õãrĩ deyomakʉ̃ yámi. Iri goorire õãrĩ ããrĩmakʉ̃ irirosũ nemorõ mʉsãrẽ õãrõ irigʉkumi. Suríre sĩgʉkumi. Mʉsã gapʉ ĩgʉ̃rẽ mérõgã bʉremurĩ opáa. 31Irasirirã: “¿Ñeénorẽ baarãkuri, ñeénorẽ iirírãkuri, ñeénorẽ sãñarãkuri?” ãrĩ gũñarikʉbirikõãka! 32Marĩpʉre masĩmerã bʉro gũñarikʉri merã irire ãmaníkõãma. Marĩpʉ ʉ̃mʉgasigue ããrĩgʉ̃́ gapʉ ããrĩpereri mʉsã gããmerĩrẽ masĩsiami. Irire mʉsãrẽ sĩgʉkumi. 33Irasirirã, Marĩpʉ mʉsã Opʉ ããrĩrĩ́rẽ, ĩgʉ̃ gããmerĩrẽ, ĩgʉ̃ dorerire, ããrĩpereri nemorõ gããmepʉrorika! Mʉsã irasirimakʉ̃, ããrĩpereri mʉsã baa, iiríburire, mʉsã surí sãñaburidere sĩwekapeogʉkumi. 34Irasirirã: “¿Naásũ waarokuri ñamigãrẽ?” ãrĩ gũñarikʉbirikõãka! Gajinʉmarẽ mʉsã ñerõ tariburire gũñarikʉdupuyubirikõãka! Dapagãma direta gũñaka! Dapagãrẽ mʉsã ñerõ tariburi ããrĩsiáa, ãrĩ wereyupʉ Jesús.

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About Marĩpʉya Kerere Wereri Turi