Mateo 4
SRINT

Mateo 4

4
Wãtĩ Jesúre ãrĩmesãdidea
(Mr 1.12-13; Lc 4.1-13)
1Pʉrʉ Õãgʉ̃ deyomarĩgʉ̃ Jesúre masaka marĩrõgue ãĩayupʉ, wãtĩ ĩgʉ̃rẽ ãrĩmesãburo, ãrĩgʉ̃.
2Iroguere Jesús cuarenta nʉrĩ, cuarenta ñamĩrĩgora baabiriyupʉ. Pʉrʉ ʉaboakõãyupʉ. 3Ĩgʉ̃ ʉaboamakʉ̃ ĩãgʉ̃, wãtĩ ĩgʉ̃ pʉro eja, ãsũ ãrĩyupʉ:
—Diayeta Marĩpʉ magʉ̃ ããrĩgʉ̃́, mʉ turaro merã i ʉ̃tãyerire pã́ duparu waamakʉ̃ irika! ãrĩyupʉ.
4Jesús gapʉ ĩgʉ̃rẽ yʉjʉyupʉ:
—Yʉpʉya werenírĩ gojadea pũgue: “Baari dita masakare okamakʉ̃ iribea. Ããrĩpereri Marĩpʉya werenírĩ gapʉ ĩgʉ̃sãrẽ okamakʉ̃ yáa”, ãrĩ gojasũdero ããrĩbʉ́, ãrĩ wereyupʉ Jesús wãtĩrẽ.
5Pʉrʉ wãtĩ Marĩpʉya makã Jerusalẽ́gue Jesúre ãĩa, Marĩpʉya wii wekague ãĩmʉrĩa, 6ĩgʉ̃rẽ ãsũ ãrĩyupʉ:
—Diayeta Marĩpʉ magʉ̃ ããrĩgʉ̃́, yebague parimadijaka! Ĩgʉ̃ya werenírĩ gojadea pũgue:
Marĩpʉ ĩgʉ̃rẽ wereboerãrẽ mʉrẽ koredoregʉkumi, neõ ʉ̃tãyegue meébejabirikõãburo, ãrĩgʉ̃, ãrĩ gojasũdero ããrĩbʉ́, ãrĩ wereyupʉ wãtĩ Jesúre.#Sal 91.11-12
7Jesús ĩgʉ̃rẽ yʉjʉyupʉ:
—Yʉpʉya werenírĩ gojadea pũgue: “Bʉremurĩ marĩrõ Marĩpʉre: ‘Mʉ turari merã yʉre gajino iri ĩmuka!’ ãrĩbirikõãka!” ãrĩ gojasũdero ããrĩbʉ́, ãrĩ wereyupʉ Jesús wãtĩrẽ.
8Pʉrʉ wãtĩ Jesúre ʉ̃marĩ buúru wekague ãĩmʉrĩayupʉ doja. Irogue ããrĩpereri i ʉ̃mʉma makãrĩrẽ, masaka oparidere ĩmupeokõãyupʉ. 9Irire ĩmupeo, Jesúre ãsũ ãrĩyupʉ:
—Mʉ ñadʉkʉpuri merã ejamejãja, yʉre: “Mʉ, yʉ Opʉ ããrã”, ãrĩ bʉremumakʉ̃, i ããrĩpererire mʉrẽ sĩgʉra, ãrĩyupʉ.
10Ĩgʉ̃ irasũ ãrĩmakʉ̃, Jesús ãsũ ãrĩyupʉ:
—Satanás, yʉ pʉrore wirika! Yʉpʉya werenírĩ gojadea pũgue: “Marĩpʉ direta bʉremuka! Ĩgʉ̃ doreri direta irika!” ãrĩ gojasũdero ããrĩbʉ́, ãrĩ wereyupʉ Jesús wãtĩrẽ.
11Ĩgʉ̃ irasũ ãrĩmakʉ̃ pégʉ, wãtĩ waakõãyupʉ. Ĩgʉ̃ waadero pʉrʉ, Marĩpʉre wereboerã Jesúre iritamurã ejañurã.
Jesús Galilea nikũgue masakare buenʉgãdea
(Mr 1.14-15; Lc 4.14-15)
12Juãrẽ peresu iridea kerere pégʉ, Jesús Galilea nikũgue waakõãyupʉ. 13Iro ããrĩrĩ́ makã Nazarere tariwãgã, Capernaum wãĩkʉri makãgue ejayupʉ. Galilea wãĩkʉri ditaru tʉro ããrĩbʉ́ Capernaum. Iri makã Zabulón bumarãya nikũ, Neftalí bumarãya nikũ ããrĩunadero ããrĩbʉ́. 14Jesús irogue ejagʉ, iripoeguemʉ Marĩpʉya kerere weredupuyudi Isaías gojaderosũta iriyupʉ. Ãsũ ãrĩ gojadi ããrĩmí:
15Zabulón bumarãya nikũ, Neftalí bumarãya nikũ ããrĩunadero, judío masaka ããrĩmerãya nikũ ããrã. Ditaru tʉro, dia Jordán wãĩkʉdiya abe ñajãrõgue Galilea wãĩkʉri nikũ ããrã.
16Iro marã, naĩtĩãrõgue ããrĩrã́ irirosũ Marĩpʉyare masĩbema. Ĩgʉ̃sã masĩbiri waja peamegue waabonerã ããrĩ́ma. Irasũ ããrĩkererã, sĩãgorire ĩãrã irirosũ ĩgʉ̃sãrẽ taubure ĩãrãkuma. Ĩgʉ̃ta ĩgʉ̃sãrẽ Marĩpʉre masĩmakʉ̃ irigʉ aarigʉkumi. Irasirirã boyorogue ããrĩrã́ irirosũ ããrĩrãkuma, ãrĩ gojadi ããrĩmí.#Is 9.1-2
17Jesús irogue ããrĩgʉ̃́, masakare ãsũ ãrĩ buenʉgãyupʉ:
—Mʉsã ñerĩ iririre bʉjawereka! Mʉsã gũñarĩrẽ gorawayuka! Mérõ dʉyáa, Marĩpʉ ĩgʉ̃yarãrẽ doreri ejaburo, ãrĩyupʉ.
Jesús wapikʉrã waaí wẽjẽrĩmasãrẽ siiudea
(Mr 1.16-20; Lc 5.1-11)
18Jesús Galilea wãĩkʉri ditaru tʉrogue ejagʉ, Simṍrẽ, ĩgʉ̃ pagʉmʉ Andrére bokajayupʉ. Simṍta “Pedro” wãĩkʉyupʉ. Ĩgʉ̃sã waaí wẽjẽrĩmasã ããrĩñurã. Ditarugue ĩgʉ̃sãya buidire meéyorã iriñurã. 19Jesús ĩgʉ̃sãrẽ:
—Náka, yʉ merã! Daporare mʉsãrẽ waaí wẽjẽrĩmasã ããrĩrĩ́rẽ piri, Marĩpʉya kerere wererimasã ããrĩmakʉ̃ irigʉkoa, ãrĩyupʉ.
20Ĩgʉ̃ irasũ ãrĩmakʉ̃ pérã, mata ĩgʉ̃sãya buiriyukure píkõã, Jesús merã waakõãñurã.
21Pʉrʉ Jesús yoaweyaro waa, Santiagore, ĩgʉ̃ pagʉmʉ Juãrẽ bokajayupʉ. Ĩgʉ̃sã Zebedeo wãĩkʉgʉ pũrã ããrĩñurã. Ĩgʉ̃sãya doódirugue ĩgʉ̃sã pagʉ merã ĩgʉ̃sãya buiriyukure ãmurã́ iriñurã. Jesús ĩgʉ̃sãrẽ: “Náka, yʉ merã!” ãrĩ siiuyupʉ. 22Ĩgʉ̃ irasũ ãrĩmakʉ̃ pérã: “Jáʉ”, ãrĩ, ĩgʉ̃sãya doódirure, pagʉre píkõã, Jesús merã waakõãñurã.
Jesús wárã masakare buedea
(Lc 6.17-19)
23Jesús ããrĩperero Galilea nikũrẽ judío masaka nerẽrĩ wiirigue buegorenayupʉ. Õãrĩ kerere, Marĩpʉ ĩgʉ̃yarãrẽ doregʉ ããrĩrĩ́rẽ bueyupʉ. Irasũ ããrĩmakʉ̃ pũrĩrikʉrãrẽ ããrĩpereri ĩgʉ̃sã pũrĩrĩrẽ tauyupʉ. 24Ĩgʉ̃ irasiriri kerere ããrĩperero Siria nikũ marã masĩpereakõãñurã. Irasirirã gajerosũperi sĩrĩrĩ oparãrẽ, pũrĩrikʉrãrẽ, wãtẽa ñajãsũnerãrẽ, ñamasĩrĩrĩ oparãrẽ, waamasĩmerãdere Jesús pʉrogue ãĩãñurã. Irasirigʉ ããrĩpererãrẽ tauyupʉ Jesús.
25Ĩgʉ̃ irasirimakʉ̃ ĩãrã, wárã Galilea nikũ marã, Decápolis wãĩkʉri nikũma makãrĩ marã, Jerusalén marã, Judea nikũ marã, dia Jordán wãĩkʉdiya abe mʉrĩriro gapʉ marã ĩgʉ̃ merã waañurã.

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About Marĩpʉya Kerere Wereri Turi