Mateo 2
SRINT

Mateo 2

2
Masĩrĩmasã Jesúre ĩãrã waadea
1Herodes wãĩkʉgʉ, Judea nikũ marã opʉ ããrĩripoe Jesús iri nikũma makã Belẽ́gue deyoayupʉ. Ĩgʉ̃ deyoadero pʉrʉ, abe mʉrĩriro gapʉ marã neñukãrẽ õãrõ masĩrĩmasã Jerusalẽ́gue ejañurã. 2Irogue eja, iri makã marãrẽ sẽrẽñañurã:
—Sugʉ majĩgʉ̃ deyoadi judío masaka opʉ ããrĩbu, ¿noógue ããrĩ́rĩ? Gʉaya nikũgue gʉa ããrĩmakʉ̃, abe mʉrĩriro gapʉ neñukãmʉ ĩgʉ̃ deyoarire ĩmugʉ̃ boyopʉrorimakʉ̃ ĩãbʉ́. Irasirirã ĩgʉ̃rẽ bʉremurã aarirã́ iriabʉ, ãrĩñurã.
3Opʉ Herodes ĩgʉ̃sã irasũ ãrãdeare pébokagʉ, bʉro gũñarikʉyupʉ. Ããrĩpererã Jerusalén marãde gũñarikʉñurã. 4Irasirigʉ Herodes ããrĩpererã paía oparãrẽ, Moisés doredeare buerimasãdere siiu neeõ, ĩgʉ̃sãrẽ sẽrẽñayupʉ:
—Cristo, Marĩpʉ iriubu, ¿noógue deyoabu ããrãyuri? ãrĩyupʉ. 5Ĩgʉ̃ irasũ ãrĩmakʉ̃, ãsũ ãrĩ yʉjʉñurã:
—Judea nikũma makã Belẽ́gue deyoagʉkumi. Iripoegue Marĩpʉya kerere weredupuyudi ãsũ ãrĩ gojadi ããrĩmí:
6Belén wãĩkʉri makãgue sugʉ Opʉ deyoagʉkumi. Ĩgʉ̃ Marĩpʉyarã Israel bumarãrẽ korebu ããrĩgʉkumi.
Irasiriro Belén Judea nikũ ããrĩrĩ́ makãrĩ watope ubu ããrĩrĩ́ makã ããrĩkerero, gaji makãrĩ nemorõ ããrĩrokoa, ãrĩ gojadi ããrĩmí, ãrĩ wereñurã Herodere.#Mi 5.2
7Ĩgʉ̃sã irasũ ãrĩmakʉ̃ pégʉ, Herodes masĩrĩmasãrẽ siiu, masaka péberogue sẽrẽñayupʉ:
—¿Naásũ ããrĩmakʉ̃ neñukãmʉ deyoari? ãrĩyupʉ. 8“Irinʉgue deyoami”, ãrĩ yʉjʉmakʉ̃ pégʉ, ĩgʉ̃sãrẽ Belẽ́gue ãsũ ãrĩ iriuyupʉ:
—Iro marãrẽ: “¿Noógue ããrĩ́rĩ, majĩgʉ̃ deyoadi?” ãrĩ sẽrẽñarã waaka! Ĩgʉ̃rẽ bokajarã, õõta goedujarika, yʉre ĩgʉ̃ ããrĩrṍrẽ weremurã! Yʉde ĩgʉ̃rẽ bʉremugʉ̃ waadʉakoa, ãrĩyupʉ ĩgʉ̃sãrẽ.
9-10Ĩgʉ̃ irasũ ãrĩmakʉ̃ pé, Belẽ́gue waakõãñurã. Maague waamakʉ̃, neñukãmʉ, abe mʉrĩriro gapʉ boyoadi ĩgʉ̃sã dupuyuro waadupuyuyupʉ, ĩgʉ̃sã waarí maarẽ́ ĩmugʉ̃. Ĩgʉ̃sã neñukãmʉrẽ ĩãrã, bʉro ʉsʉyañurã. Neñukãmʉ ĩgʉ̃sã dupuyuro waa, majĩgʉ̃ ĩgʉ̃ ããrĩrĩ́ wii weka dujanʉgãjayupʉ.
11Irasirirã iri wiigue ñajãrã, majĩgʉ̃rẽ, ĩgʉ̃ pago María merã ããrĩgʉ̃́rẽ bokajañurã. Ĩgʉ̃rẽ ĩã, ĩgʉ̃ pʉro ñadʉkʉpuri merã ejamejã: “Õãtarimi”, ãrĩ bʉremuñurã. Ĩgʉ̃sã ãĩadea kũmarĩrẽ tũpã: oro, incienso, mirra wãĩkʉri sʉ̃rõrĩ wajaparire ĩgʉ̃rẽ sĩñurã. 12Pʉrʉ ĩgʉ̃sã kãrĩripoe Marĩpʉ kẽrõgue wereyupʉ:
—Mʉsãya makãgue goedujáarã, Herodes pʉro waarí maarẽ́ dujáabirikõãka! Gaji maa gapʉ dujáaka! ãrĩ wereyupʉ. Irasirirã gaji maa gapʉ goedujáañurã.
José, María merã majĩgʉ̃rẽ Egiptogue ãĩduriadea
13Masĩrĩmasã goedujáadero pʉrʉ, Marĩpʉre wereboegʉ Josére kẽrõgue deyoa, ãsũ ãrĩ wereyupʉ:
—Yobeka! Majĩgʉ̃rẽ, ĩgʉ̃ pago merã Egipto nikũgue ãĩduriwãgãka! Yʉ mʉrẽ: “Dujarika!” ãrĩ weremakʉ̃gue dujarika! Herodes majĩgʉ̃rẽ ãmabu yámi ĩgʉ̃rẽ wẽjẽbu, ãrĩ wereyupʉ.
14Ĩgʉ̃ irasũ ãrĩmakʉ̃ pégʉ, José yobe, majĩgʉ̃rẽ ãĩ, pago merã ñamita Egiptogue waakõãyupʉ. 15Herodes okaropã irogue ããrĩñurã. Irasiriro Marĩpʉya kerere weredupuyudi Marĩpʉ magʉ̃rẽ ĩgʉ̃ ãrĩdeare gojaderosũta waayuro. Marĩpʉ ãsũ ãrĩdi ããrĩmí: “Yʉ magʉ̃rẽ Egiptogue ããrĩgʉ̃́rẽ siiubʉ”.
Herodes ʉ̃ma pũrãrẽ wẽjẽbéodoredea
16Herodes, masĩrĩmasã ĩgʉ̃ pʉro goedujáabirimakʉ̃ ĩãgʉ̃, guatariakõãyupʉ. Irasirigʉ Belén marãrẽ, iri makã tʉro ããrĩrã́dere ʉ̃ma pũrãgãrẽ wẽjẽpeokõãdoreyupʉ. Masĩrĩmasã ãrĩdeare gũñagʉ̃: “Õõpãta majĩgʉ̃ masãkumi”, ãrĩ gũñayupʉ. Irasirigʉ pe bojori oparãrẽ, pe bojori doka oparãrẽ wẽjẽbéodoreyupʉ. 17Ĩgʉ̃ irasiriri Jeremías Marĩpʉya kerere weredupuyudi gojaderosũta waayuro. Ãsũ ãrĩ gojadi ããrĩmí:
18Ramá wãĩkʉrogue bʉro bʉjawereri merã dʉjaritua, orerãkuma. Raquel parãmerã ããrĩturiarã Israel bumarã nome ĩgʉ̃sã pũrãrẽ bʉro orerãkuma.
Ĩgʉ̃sã pũrãrẽ wẽjẽmakʉ̃ ĩãrã, bʉjawereduúbirimakʉ̃, gajerã ĩgʉ̃sãrẽ gũñaturamakʉ̃ irimasĩbirikuma, ãrĩ gojadi ããrĩmí.#Jer 31.15
19Herodes boadero pʉrʉ, Marĩpʉre wereboegʉ Josére Egiptogue ããrĩgʉ̃́rẽ kẽrõgue deyoa, ãsũ ãrĩyupʉ doja:
20—Majĩgʉ̃rẽ wẽjẽdʉanerã boapereakõãma. Irasirigʉ majĩgʉ̃rẽ, pago merã Israel bumarãya nikũgue ãĩ dujáaka doja! ãrĩyupʉ.
21Ĩgʉ̃ irasũ ãrĩmakʉ̃ pégʉ, José yobe, majĩgʉ̃rẽ, pago merãta Israel bumarãya nikũgue ãĩãkõãyupʉ. 22José gapʉ Judea nikũgue ejagʉ, Herodes magʉ̃ Arquelao wãĩkʉgʉ ĩgʉ̃ pagʉ dagʉre gorawayudi ããrĩ́mi, ãrĩrĩ kerere pégʉ, güiyupʉ. Irasirigʉ, kẽrõgue Marĩpʉ ĩgʉ̃rẽ werederosũta Judea nikũrẽ taria, Galilea nikũgue waakõãyupʉ. 23Iri nikũguere Nazaret wãĩkʉri makãgue eja, ããrĩyupʉ. Irasiriro Marĩpʉya kerere weredupuyunerã gojaderosũta waayuro. Ãsũ ãrĩ gojanerã ããrĩmá: “‘Cristo, Marĩpʉ iriudi Nazaretmʉta ããrĩ́mi’, ãrĩrãkuma masaka”, ãrĩ gojanerã ããrĩmá.

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About Marĩpʉya Kerere Wereri Turi