Mateo 1:17

Mateo 1:17 SRINT

Abraham merã keopʉrori, Daviguere marĩ keotũnumakʉ̃, ããrĩpererã Abraham parãmerã ããrĩturiarã catorce burigora masãporewãgãnerã ããrĩmá. David merã ĩgʉ̃ parãmerã ããrĩturiarãrẽ keomakʉ̃, Babiloniague Israel bumarãrẽ ĩgʉ̃sã ãĩaburo dupuyuro keotũnumakʉ̃, catorce burigora masãporewãgãnerã ããrĩmá. Dupaturi Babiloniague ĩgʉ̃sã ejadero pʉrʉ, ĩgʉ̃sã parãmerã ããrĩturiarãrẽ keopʉrorimakʉ̃, Cristo deyoadero pʉrʉ keotũnumakʉ̃, catorce burigora masãporewãgãnerã ããrĩmá doja.
SRINT: Marĩpʉya Kerere Wereri Turi
Share