Madiu 1
KUDNT

Madiu 1

1
Yeisu Besinana ana mumugao
(Luke 3:23-38)
1Laulele teina Besinana Yeisu ana mumugao vehabadi. Yeisu tubuna Deivida, na Deivida tubuna mugamugaina Abelaham. 2Wuwuna teina dova: Abelaham iya natuna Aisake, na Aisake natuna Yakobo, na Yakobo natunao Yuda matahinao. 3Yuda natunao Pelesi yo Selaha na hinadi Temali, Pelesi natuna Hesiloni, na Hesiloni natuna Alam, 4na Alam natuna Aminadaba, na Aminadaba natuna Nasoni, na Nasoni natuna Salimoni, 5na Salimoni mwanena Lehabi na natudi Boasa, na Boasa mwanena Ludi, na Boasa yo Ludi natudi Obedi, na Obedi natuna Yesi.
6Yesi natuna Deivida, iya Tauwasawasa, na Deivida Ulaya hiwapena itawaholai, na natudi Solomoni hilabahi. 7Solomoni natuna Lehobouma, Lehobouma natuna Abaya, na Abaya natuna Esa. 8Esa natuna Yehosepata, na Yehosepata natuna Yolam, na Yolam natuna Usaya. 9Usaya natuna Yodam, na Yodam natuna Ehasi, na Ehasi natuna Hesekaya. 10Hesekaya natuna Manasa, na Manasa natuna Amoni, Amoni natuna Yosaya. 11Yosaya natunao Yekonaya matahinao, na yadi haugai Babiloniwone hilaoma ta Yudeyaone hi'abi avivinidi na hilalawedine tupwa Babiloni ainai ta himiyamiya.
12Hauganane Babiloni ainai himiyamiya, Yekonaya natuna Selatiyeli, na Selatiyeli natuna Selubabela. 13Selubabela natuna Abiyuda, na Abiyuda natuna Elayakim, na Elayakim natuna Esoli. 14Esoli natuna Sadoka, na Sadoka natuna Ekim, na Ekim natuna Eliyuda. 15Eliyuda natuna Eliyesa, na Eliyesa natuna Madani, na Madani natuna Yakobo.
16Yakobo natuna Yosepa, iya Meli mwanena, na Meli natuna Yeisu, na Yeisu hi'awa Besinanaei.#1:16 Giliki alinadiyena hiwalo Keliso, na Hibulu alinadiyena hiwalo Mesaya.
17Ebe Abelaham ainaena na tavahilidima Deivida ainai, neta yaso adi bagibagili 14. Eeta ebe Deivida ainaena yaso tavahilidima haugana Babiloniwone Yudeyaone hilalawedine Babiloni ainai, neta adi bagibagili 14. Na yadi hauga Babiloni ainaena na Besinana towahona yana hauga ainai yaso adi bagibagili hinage 14.
Yeisu ana labahi
(Luke 2:1-17)
18Teina dova Yeisu Besinana ana labahine. Yeisu hinana Meli hiwalo abi'abiyei Yosepa ainai, na howola nigele hiyamiya bwau na Meli hesi ihiuma'o na yana hiumane neta Alu'aluwa Ve'ahihi ainaena. 19Na mwanena Yosepa towaho dumwadumwaluna ta nigele ebeha Meli yana hiumane iyata'eyei ana geluwo aidiyai, na inuwavitai ta ebeha yana nuwatuwu dawaniyena ita'wata'wataei.
20Na Yosepa yana nuwatuwu howola ipaipaihowa, na yana hauga eno ainai niviniviyena Yaubada yana tausagenawasa ehebo ainai iwalo, ‘Yosepa, owa Deivida tubuna, havena unuwanuwayababa Meli yana hiumane vehabana, neta Alu'aluwa Ve'ahihi ainaena, na hesi bada ulauvai mwanem. 21Howola abo natuna towahona ilabahi, na yehana umwauwi Yeisu, wuwuna iya yana bodao yadi pwanoliwo aidiyena mata ilivahidi.’
22Ginauli teina bada himahalava'o wuwuna mwalona tauwalo mahalava ehebo Yaubada yana walo iwalo mahalava mugaiyei ta Buki Ve'ahihi ainai ilelelene, iwalo:
23‘Vahala nuwanuwapuyona mata ihiuma yo natuna towahona ilabahi, na yehana himwauwi Imanuweli’.
Na Imanuweli ana bui ‘Yaubada baidada’.
24Eeta Yosepa eno'enowena itowolo na tausagenawasanane yana walo imulitaei, ta Meli itatawaholaine, 25na nigele 'wapina iya'abitowoi ta ana higa ilabalaba na Yosepa gamane yehana imwau Yeisu.

© 2014, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About Yaubada Yana Walo Yemidi Vauvauna