T. YÔHAN 1
NBRE
1
Ngam Ṙô Nö Nômö
1Mi-im raneh An ngam Ṙô; hol ngam Tēv An ngam Ṙô; Tēv An inrē ngam Ṙô. 2Anga-aṅ mi-im raneh, nö hol ngam Tēv. 3Vahīlö Ò në taṙòkhöre chehen; öt hĕng hang, töt vahīlö Ò, nö i në tövīlöngö. 4In Ò an ngam nômö; ngam nômö nö Hanātö tarik. 5Yang ngam Hanātö nö el sinngūlö; ngaich ngam sinngūlö, nö öt kô tö e.
6Hĕng taka ök umuh tarik tahīntö ngam Tēv, ök töminënyu tö Yôhan. 7Ang-aṅ yamih nö eū-a; pòn hōtu nö ameūkö ngam Hanātö, hôiṅ ṙòkhöre, lökten in ò, ṙātö ellōnre. 8Röön anga-aṅ an Hanātö, yih pöri anga-aṅ nö ameūkö ngam Hanātö. 9Tökô-en An nö Hanātö, maha-athölö nö i tarik, vē yamih nö ing panam, nö ṙòkhöre.
10Ing panam Anga-aṅ; lökten Ò ngih panam nö vīlöngö; ngaich öt akahakūö ngih panam tö Ò. 11Yih Anga-aṅ nö ing Anga-aṅre; ngaich vē Anga-aṅ Ò nö öt hōḵen Ò. 12I tum taka vē hamôḵen Ò pöri, kē-ĕkūö cha Anga-aṅ tö kanô-òṅ nö vīngöre nö kūön ngam Tēv, cha-a yip ṙamātö ellōnre nö i Mine-eny Ò. 13Yip töfötnyuvö, röön aṅ i mahām, öt rēhĕn nö lōn ngam alaha, öt rēhĕn nö lōn tarik; aṅ i ngam Tēv pöri.
14Ngaich ngam Ṙô nö vīngöre nö tarik; ngaich iyöng in hī, tööḵlö tö hanāngenlōn kanô-en inrē. Ngaich meuk kanôlò Ò ayī-ö, sā kanôlò ngam töng hĕng maneuk kūön ngam Tēv. 15Eūken Ò Yôhan, nö ngö ṙô nö pōitô, Anga-aṅ Ön Ngòh ṙô chu, ngaich urĕh tö chu; pòn mu-urĕh tö chu.
16Pò hī ṙòkhöre teūngen tö inlōnti, tömörit tö inlōnti, aṅ im tanööḵlö Ò. 17Pò ngam chöngö nö lökten in Môsös, nö kētu; inlōnti, kanô-en inrē, yih nö lökten in Yēsū Kristū. 18Rö-ö nö hĕng tak tarik mameuk ngam Tēv nö ngaich. Ngam töng hĕng maneuk Kūön, ngam mi-im Yöng, Anga-aṅ vame-eny.
Ṙô Yôhan Ök Vamôk
(Mt 3.1-12; Mk 1.1-8; Lk 3.1-18)
19Hē yik Yahūti nö tīnngö yik kūönṙô, yik kūön Lēvī inrē, nö ṙā-ang Yerūsalem, nö hatönö Yôhan, nö ngö ṙô, Achīö öm me-eṅ? 20Ngaich ngih ṙô Yôhan nö halööknyôre, öt mahangre, Rö-ö chin Chū-ö Kristū. 21Ngaich hatönan cha-a nö ngö ṙô, Asuh pöri? Ēlaicha ömeh? Ngaich ngö ṙô anga-aṅ, Hö-ö chin. Ngam pròfĕt öm me-eṅ? Hö-ö, ngö anga-aṅ nö sapṙô cha. 22Ngaich lökten cha nö ngö ṙô tö ò; Achīö öm me-eṅ? Hòṅ ih sapṙô yip tamīnngöre. Sitih ṙô öm töre?
23Ngaich ngö ṙô anga-aṅ, Chū-ö chin ṙô öp hamūḵa nö el-inchōn, Hachipkö talöökö ngam Mā Tēv, sā ṙô ngam pròfĕt Isayā. 24Aṅ i yik Feresī yik tötīni. 25Ngaich hatönan cha-a, nö ngö ṙô tö ò, Kūöyòh pömri me-eṅ vōk, yĕm öt Kristū, öt rēhĕn öm Ēlaicha, öt rēhĕn öm ngam pròfĕt?
26Ngaich ngö ṙô Yôhan nö sapṙô cha, Aṅtī tö mak chin Chū-ö vōk. Hĕng tak pöri Ap samökhaka nö el ṙôngö yīö, Ap tötmikahkūö yīö. 27Anga-aṅ Ap mu-unôichrit Chu; sönen Chū-ö öt rēhĕn kô luhnyö nup rehen kunröpö Ò. 28I Petenī hē nun anū-ö, lāmuh tö Yôtön, i chūök Yôhan nö vōk.
Pököre Ngam Tēv
29Im huṙöich anga-aṅ meūkö Yēsū nö yihtöre nö in ò; ngaich ngö ṙô, Yĕh meuk, ngam pököre ngam Tēv, ngam kamëḵngö tökööl ngih panam. 30Anga-aṅ An ṙô chu, Hĕng taka ap tarik yamih nö unôich tö chu, ngaich urĕh tö chu; pòn mu-urĕh tö chu. 31Öt akahakūö Chū-ö tö Ò sin. Yih chin Chū-ö vōk aṅtī tö mak, pòn hōtu Anga-aṅ nö hameuktu nö i yip Israĕl.
32Eū-a inrē Yôhan, nö ngö ṙô, Meuk ngam Töhet Fanöinylö chin, nö sā nyö-öṅ, nö ṙā-ang el halīöngö; ngaich i kui Ò Anga-aṅ nöngngöh. 33Öt akahakūö chin sin tö Ò; ngö ṙô pöri Ap tamīnngen chu vōk, öich aṅtī tö mak, Ngam töng meūkö aṅ kui tö meh, tö ngam Töhet Fanöinylö nö yônti, ngaich höngngöh nö i kui Ò, Anga-aṅ An vamôk nö aṅtī tö ngam Töhet Fanöinylö. 34Ngaich Chū-ö meuk eū-a tö Ò nö Anga-aṅ Kūön ngam Tēv.
Yik Raneh Mahaköp Nö In Yēsū
35Hēk im huṙöich sökhaka ang Yôhan, nët tak inrē nak haköptö ò. 36Ngaich hatīönken Yēsū anga-aṅ, hē Ò nö kiröönngöre, ngaich ngö ṙô, Yĕh meuk ngam pököre ngam Tēv. 37Hang ṙô ò nak tö nët tak mahaköp, ngaich tömrit Yēsū. 38Havöölökūöre Yēsū, ngaich meūkö cha nö tömrit Ò; ngaich ngö ṙô tö cha, Asuh ap lōn nāṅ? Ngaich ngö ṙô cha-a tö Ò, Rappī (ngam tö ngö Mahaköphöti), iyöng yih Öm? 39Ngaich ngö ṙô Anga-aṅ tö cha, Ta-a, hòṅ nāṅ min meuk. Yihtöre cha-a, ngaich meuk chūök Ò nöngngöh. In Ò cha-a, ngaich nöngngöh im sakāmö; finën köṅny ṙô angū-ö, tö harap.
40Hĕng tak ök aṅ i nak tö nët tak hamang ṙô Yôhan ngaich tömrit Yēsū, ang Antarū, ök kahëm Sīmōn Pītör. 41Urĕh anga-aṅ nö chöh ök mëmre Sīmōn; ngaich ngö ṙô tö ò, Kôtökūö an tö Mesayā, (ngam tö ngö Kristū;) 42Ngaich ngôṅten ò anga-aṅ nö in Yēsū. Hatīönken ò ngaich Yēsū; ngaich ngö ṙô Sīmōn man me-eṅ, kūön Yôna; Kīfös invëka man min, (ngam töngö Pītör).
Havëten Nā Filip Naṅ Netënīöl Ang Yēsū
43Im huṙöich Anga-aṅ nö hòṅ chuh Kelelī, ngaich kôtökūö tö Filip; ngaich ngö ṙô Yēsū tö ò, Ta-a, in Chu. 44Aṅ Petsēitā ök Filip, aṅ panam nāṅ Antarū, nāṅ Pītör. 45Kôtökūö ang Filip tö Netenīĕl, ngaich ngö ṙô tö ò, Kôtökūö in ngaich, tö ngam ṙô Môsös nö im chöngö, ṙô yik pròfĕt inrē, Yēsū ngam aṅ Nāsaret, kūön Yôsĕf.
46Ngaich ngö ṙô Netenīĕl tö ò, Tölööku hòng kô-òren, ṙamā-ang Nāsaret? Ngaich ngö ṙô Filip tö ò, Ta-a, ngëicha. 47Meūkö Netenīĕl Ang Yēsū, nö yihtöre nö in Ò; ngaich ngö ṙô, Yĕh meuk, ngòh kūön Israĕl takô, ngam töt aṅhaṅv-in tö michīl. 48Ngaich ngö ṙô Netenīĕl tö Ò, Sitih mikahkūö Öm tö chu? Ngaich ngö ṙô Yēsū nö sapṙô ò, Meūköm Chin, hē meh elkatòh ap anychīr chōn, urēhĕkūö ṙô Filip nö havëken meh. 49Ngaich Netenīĕl nö ngö ṙô tö Ò. Rappī; Kūön ngam Tēv Man; Rāchakūö Israĕl Man.
50Ngaich Yēsū nö ngö ṙô tö ò, Ṙātö ellōnre ömeh, pò chu ngö ṙô tö meh, Meūkö meh Chin, elkatòh ap anychīr chōn? Möḵlö maheuṅk man min tö u. 51Ngaich hēk ngö ṙô Anga-aṅ tö ò, Tökô-ò ṙô Chin tö meh, meuk ngam halīöngö man min nö löpnyörekūö; ngaich yip ma-ahānga, aṅ im Tēv nö yônlö, yônti inrē nö i kui ngòh Kūön Tarik.

© 2014 Bible Society of India

Learn More About Nicobarese Bible