T. MËTIV 1
NBRE

T. MËTIV 1

1
Lökngörit Yēsū Kristū
(Lk 3.23-38)
1Līpöre lökngörit Yēsū Kristu, ön ngih, ngam kūön Tāvit, ngam kūön Arahām. 2Kūönten Isāk ang Aprahām; kūönten Yāköp ang Isāk; kūönten Yūtā ang Yāköp, tö yik kahëm ò inrē. 3Kūönten nāṅ Pērĕs, Sērah, ang Yūtā, nö in Tamar; kūönten, Hesròn ang Pērĕs; kūönten Aram ang Hesròn. 4Kūönten Aminatap ang Aram; kūönten Nahsön ang Aminatap; 5Kūönten Salmôn ang Nahsön; kūönten Pō-as ang salmôn, nö in Rahap; kūönten Opĕt ang Pō-as, nö in Rūt; kūönten Yēsī ang Opĕt; kūönten Tāvit ang Yēsī, ök rācha. 6Kūönten Sòlòmön ang Tāvit, nö ik pīhöre Uriyā. 7Kūönten Rehōpoām, ang Sòlòmön; kūönten Api ang Rehōpoām kūönten Asa ang Api. 8Kūönten Yehosafat ang Asa; kūönten Yôram ang Yehosafat kūönten Ussi ang Yôram. 9Kūönten Yôtam ang Usiyā; kūönten Ahas ang Yôtam; kūönten Hēsikiyā ang Ahas. 10Kūönten Manasē ang Hēsikiyā; kūönten Amôs ang Manasē; kūönten Yôsi ang Amôs. 11Kūönten Yekònia ang Yôsi, tö yik kahëm ò inrë, hē ngam kinëḵngö i Pēpilön. 12Unôichrit ngam kinëḵngö i Pēpilön, kūönten Salati-ĕl ang Yekòni; kūönten Serūpapĕl ang Salati-ĕl. 13Kūönten Apiut ang Serūpapĕl; kūönten Eliākim ang Api-ut. 14Kūönten Asôr ang Elyākim; kūönten Satôk ang Asôr; kūönten Amik ang Satôk. 15Kūönten Ēlihut ang Akim; kūönten Ēliasār ang Ēlihut; kūönten Mattan ang Eliāsör; kūönten Yāköp ang Mattan; 16Kūönten Yôsĕf ang Yāköp, ök pīhö Mariā, ök kamyôḵnyen Yēsū, ngam tö Kristu invëka. 17Lökten ngam tumkölchap, löktökūö Aprahām, söl in Tāvit, nö fënsīön; löktökūö Tāvit, söl ngam kinlēḵngô i Pēpilön, nö fënsīön kölchap; löktökūö ngam kinëḵngö i Pēpilön, söl in Kristu, nö fënsīön kölchap.
Ngam Kinyônyö Yēsū Kristū
(Lk 2.1-7)
18Ngö inlahen ök finötnyö Yēsū Kristu. Hē ök yöng Ò Mariā, nö mikahayö tö Yôsĕf, urēhēkūö cha nö yihhen höö, ngaich meūkö anga-aṅ nö puyōsö, nö lamökten ngam Töhet Fanōinylö. 19Ngaich Yôsĕf, ök pīhö ò, kūöre nö tölöök nö tarik, rö-övö nö hòṅ sumrōngngökūö ò nö el ṙôngö; höng hòṅ ulāikenre anga-aṅ nö ṙāngen ò. 20Hē ò pöri nö ellōn tö u, hĕng taka ök tömeūkö tö ò, ma-ahānga aṅ im Mā Tēv, nö i heūvö, ök töngö ṙô “Me-eṅ kūön Tāvit, Yôsĕf; uh man sōḵ öm kĕḵ-ĕ Mariā nö pīhö meh; tön lamökten ngam Töhet Fanöinylö, ap töpirūka tö ò. 21Kikōnyö ap min fahötnyö ò; Yēsū invëka Ap min Minënyö Ò, tö meh; pò Ò min Anga-aṅ nö hayööken vē tarikre, nö i nup tökööl cha.
22Ngaich anū-ö nö ṙòkhöre nö teungta yanīhi; pò e nö kinheūṅtngen ṙô ngam Mā Tēv, nö ip pròfĕt, nö ngö ṙô. 23Yĕh meuk; ap tötchô-òv rēlö min puyōsö: kikōnyö ap min nyīö töfötnyuvö; Immānu-el invëka ap min Mine-eny Ò, tö cha. “Höltöṙah hī An ngam Tēv” töngö manah an ngam ṙô “Immanū-el.” 24Choholre ngaich anga-aṅ nö hō-o tinölôre tö ngam ma-ahānga ngam aṅ im Mā Tēv; ngaich hōḵen ò anga-aṅ nö pīhö ò. 25Ngān ölu anga-aṅ nö akahakūö tö ò, hanöng saha finötnyö ök Nyīö kikōnyö; ngaich Yēsū invëka Anga-aṅ tö ò.

© 2014 Bible Society of India

Learn More About Nicobarese Bible