Mathiu 2
NOKT

Mathiu 2

2
Sankat ngewah Naachha Sokhokte
1Hirot pa Lowang danglahma pên sanpoatko, Judia diakwah Bethlehem hahnâng Jisu chhatwah. Erediko lemlienma, sankat ngewah mihnyan khuthe meritnâng sûlahma jienjette heh Jeroselem nâng hokwah 2Thinma thôngphâ wah, “Jews heh Lowang rãng chhaeka naapa chenkoa? nima ate merit pa sankatnâng hong lahma khetih, erohwah nima Atenâng soamtô rãng kaerii.”
3Chenthu Hirot lowang ma aroh chohtat diko, ate nyahrãng hungkê wah, ngale Jeroselem wah mihnyan hehmin anga nga ate demnâng hungjohkê wakwah. 4Atema chentô soam aroakte adong ngale Niemarang hethôte heh aroamma khôanroo lahma thôngphâ wah, “Misaia pa chennge nâng chhatmin a?”
5“Judia diakwah Bathlehem hahnâng chhatmin,” ngama dânthâng wah. “Chenrãngma ngako Mõng hehma aroh raangwah:
6‘Judia diakwah Bathlehem,
Nanga Judia diak kowah arinchha thôan dangmoh;
Chenrãngma ngako lemsênte pa nangwah hôngmin, atema nga mihnyan Isrial heh epên a.’ ”
7Ephumma Hirot ma sankatwah jet ajien mihnyan hutah heh ahuh chhama khôanroo lahma, merit hongtah sanpoat pa jetloatwah. 8Erediko atema aroh thôko lahma Bathlehem nâng chienkatwah: “kaletma naachha pa lemsûka en, mechoh khetetko, ngamemin Atenâng rangsoam katrãng, ngakthô wãngkohha.”
9-10Thin erethe kowah loatchhoan ko, thinma sankat ngenâng khetah merit pejô thinma lemko khewah. Chenthu thinma ere merit pa khe phumma nyahrãng khuhah nâhah, rinroan bahsa dângwakwah! Ngale ere merit pa naachha punko matang tangjek thin mamako wângwah. 11Humkhenko nyupwãng waklahma, naachha pa ate nyong Mariam demko chohkhe wah, phumma dakuhtho waklahma Atenâng soamwakwah. Erediko mâmâ tõng dok lahma Atenâng hînhô chohkoh wah, Kem, Frankinsen (Arepa bãngkhoan, wennâng tûmthhekli) Myrh (Arepa seknâng tûmhutli tien, nyahrãng thãchaanjat).
12Metmãngnâng Hirot tânâng nekngak wãngen ngama Joban ma ngatjunko, thin diaknâng lemhanma ngakwâng wakwah.
Igip nâng Huhtôngkat
13Thin chhoan diko, Teso ngintatte ma metmãngnâng Josep nâng ngatwah, “Hirot ma naachha pa ritphe rãng ephoang lemsûa. Erohwah sat o, naachha ngale ate nyong sietlohma Igip nâng huhtongka en, ngama enângwah chhoan en ngama mathô thôkohko enâng tongen.”
14Ephumma Josep toansat lahma, naachha le ate nyongnii sietlahma, rangpen penko Igip nâng katwah, 15Hirot mariirii thin enâng sôngwah. Arepa Teso ma Mõng hehnâng jabthuktah nginpa toangtang dângrãng moatwah, “Ngama ngachha pa Igip wah eloatroo ang.”
Naachha heh Ritphe
16Sankat wah hokkte hehma nganâng lâdiapchhah thang ngama Hirot ma thonghun lahma, ate nyahrãng rinkhah wah. Phumma atema Bathlehem ngale kêanâ hah hehwah pânii pumma leta chentô delachha heh ritphe rãng chienwah - Arepa atema merit hông nginpa sankatwah hûtah mihnyan hehwah chohtattah sanpoatma weih lahma ritphewah.
17Ephumma Mõng Jirimia ma jabtah nginpa toangtang dângwah: 18“Rama hahnâng tin alîn tat ekang,
nyahrãng chhihsep lahma tat ekang.
Rachel ate chha hehrãngma sep eka;
atea mihma jekdiap komin jekmah,
chenrãngma ngako ate chha heh riiwak eka.”
Igip wah Ngakwâng
19Hirot ritdiko Teso ngintatte ma Josep nâng Igip diaknâng sôngthuko metmãngnâng ngatwah 20“Sat o, naa le ate nyongnii sietlohma, Isrial diaknâng ngakwãngen, chenrãngma ngako naachha ritphe rãng phungtepa riitah.” 21Ephumma Josep toansat lahma naa le ate nyongnii sietlahma Isrial diaknâng ngakwâng wah.
22Chenthu Josep ma Achitas pa atewa litko Lowang danglahma Judia diak pa pên eka, ngama tatphumma Josep enâng wângrãng chei rewah. Rohkomin ate metmãngnâng thôkoh phumma, Galilijaa nâng wângwah. 23Ngale ate Nazarat hahko sôngwângwah. Ngale mõng hehma jabtah pa toangtang dângwah: “Atenâng Nazaren ngama roomin.”

©2010 Bible Society of India

Learn More About NIEMNYAN