Psalms 54:2

Psalms 54:2 NCV

Hear my prayer, God; listen to what I say.
NCV: New Century Version
Share