MATHAIA 5
MIZO

MATHAIA 5

5
Tlâng chunga thu sawi
1Mipui chu a hmuhin tlângah a chho va, a ṭhu a, a zirtîrte an lo kal khâwm a; 2thu a sawi a, anmahni a lo zirtîr a:
Mi chan ṭhate
(Lk. 6:20-23)
3“Thlarau lama an pachhiatzia inhriate chu an chan a ṭha e, vânram chu an ta a ni si a.
4“Lungngaite chu an chan a ṭha e, thlamuan an la ni dâwn si a.
5“Thuhnuairawlhte chu an chan a ṭha e, ram chu an la rochung dâwn si a.
6“Felna duha rilṭâma tuihâlte chu an chan a ṭha e, an la tlai dâwn si a.
7“Khawngaihna nei mite chu an chan a ṭha e, khawngaih an la hlawh dâwn si a.
8“Thinlunga thianghlimte chu an chan a ṭha e, Pathian an la hmu dâwn si a.
9“Remna siamtute chu an chan a ṭha e, Pathian fate tih an la ni dâwn si a.
10“Felna avânga tihduhdah tuartute chu an chan a ṭha e, vânram chu an ta a ni si a.
11“Keimah avânga miin an hau che ua, an tihduhdah che u a, dik lo taka sual tinrêng tia an puh hun che u chuan in chan a va ṭha dâwn êm! 12Lâwm ula, hlim takin awm rawh u, vânah in lâwmman a awm hnem si a; chutiang bawkin in hmaa zâwlneite pawh kha an tiduhdah ṭhîn asin.
Chi leh êng
(Mk. 9:50; Lk. 14:34, 35)
13“Lei chi in ni e; nimahsela, chi hi da ta ang se, engtia tihal leh tûr nge ni ang? Paih chhuaha, mite rah mai mai chauhvah lo chuan eng atân mah a tlâktlai tawh lo vang.
14“Khawvêl êng in ni e. Tlângchhîpa khaw awm chu thuhrûk theih a ni lo. 15Miin an khâwnvâr chhit chu khovin an khuh ngai lo, a dahnaah an dah zâwk ṭhîn; tichuan, in chhûnga mi zawng zawng a ên ṭhîn. 16Chutiang bawkin in êng chu mi hmuhin êng rawh se; chutichuan, in thil ṭha tihte an hmu ang a, in Pa vâna mi an chawimawi thei ang.
Dân chungchâng zirtîrna
17“Dân thu emaw, zâwlneite thu emaw ṭhiat tûra lo kal ka nih ring suh u, ṭhiat tûr ni lovin tifamkim tûra lo kal ka ni zâwk. 18Thu dik ka hrilh a che u, lei leh vân hi a awm chhûng chu Dân thu-a mi chhun han hlek emaw, thai han hlek emaw, a zaa a thlen kim zet hma chuan a pakhat mah hi a râl tawp lo vang. 19Chutichuan, hêng thupêk zînga pawimawh lo ber pakhat pawh hi ngainêpa, chutianga ti ve tûra mite zirtîr apiang chu vânramah chuan mi tê ber an ti ang; amaherawhchu, tu pawh zâwma, zirtîr ve chu vânramah chuan mi lian an ti ang. 20In felnain Dân zirtîrtute leh Farisai-te felna a khûm loh chuan vânramah in lût tawp lo vang tih ka hrilh che u a nih hi.
Thinur chungchâng zirtîrna
21“Hmânlai mite hnênah, ‘Tual i that tûr a ni lo, tual that rêng rêng chu an chungthu rêl tûr a ni,’ tih a nih thu in hria e. 22Kei erawh chuan ka hrilh a che u, mahni unau chunga thinur chu a chungthu rêl tûr a ni; a unau ‘mi chhawihpa,’ ti chu Sanhedrin-a rêl tûr a ni ang; a unau ‘mi â pa,’ ti phei chu hremhmun meia kal tlâk a ni tih ka hrilh che u hi. 23Tichuan, i thilpêk maichâma i hlan dâwn laiin i unauvin i chungah lungnih lohna a nei tih i hriat chhuah chuan, 24maichâm hmaah i thilpêk chu hnutchhiah la, kal langin, i unau chu rem zet la, chumi hnuah i thilpêk chu hlân rawh. 25I khingpui chu kalkawnga in kal dun laiin rem thuai rawh; chutilo chu, rorêltu a mantîr ang chia, rorêltu chuan pulis hnênah a hlân ang chia, tân inah an khung hlauh dah ang che. 26Thu dik ka hrilh a che, pawisa pakhat pawh i tlâk kim hma chu chuta ta chu i chhuak tawp lo vang.
Uire chungchâng thu-a zirtîrna
27“ ‘I uire tûr a ni lo,’ tih a nih in hria e. 28Kei erawh chuan ka hrilh a che u, tu pawh, ngaih châka hmeichhe melhtu chu, a thinlungah a uire tawh reng a ni. 29I mit ding lamin a tihtlûk che chuan kher chhuak la, paih daih rawh; i taksa a puma hremhmuna paih a nih ai chuan, i taksa pêng pakhat boral chu i tân a ṭha zâwk e. 30Tin, i kut ding lamin a tihtlûk che chuan, tan la, paih daih rawh; i taksa a puma hremhmuna paih a nih ai chuan, i taksa pêng pakhat boral chu i tân a ṭha zâwk e.
Inmâk thu-a zirtîrna
(Mat. 19:9; Mk. 10:11, 12; Lk. 16:18)
31“ ‘Tu pawh nupui ma chuan mâkna lehkha pe rawh se,’ tih a ni bawk a. 32Kei erawh chuan ka hrilh a che u, uire vâng ni lova nupui ma apiang chuan an nupui chu an uiretîr a ni, mâk hnu nei pawh an uire a ni.
Chhechham chungchânga zirtîrna
33“Hmânlai mite hnênah, ‘dâwtin chhia chham suh la, Lalpa hnênah i chhechham chu i hlen tûr a ni,’ tih a nih in hre bawk a. 34Kei erawh chuan ka hrilh a che u, chhia rêng rêng chham suh u; vân chhâlin chham suh u, chu chu Pathian lalṭhutthlêng a ni si a; 35lei chhâlin chham bawk hek suh u, chu chu a ke nghahchhan a ni si a; Jerusalem chhâl pawhin chham suh u, chu chu Lal ropui tak khawpui a ni si a. 36I lu chhâlin i chham tûr a ni hek lo, samzai pakhat pawh i tivârin i tidum thei si lo va. 37In thu sawi chu ‘ni,’ emaw, ‘ni lo,’ emaw ni ngawt rawh se, chûng aliam chu sual laka chhuak a ni.
Phuba lâk thu-a zirtîrna
(Lk. 6:29-30)
38“ ‘Mit aiah mit, ha aiah ha,’ tih a nih in hria a. 39Kei erawh chuan ka hrilh a che u; mi sual dodâl suh u; i biang ding lam bêngtu hnênah chuan a lehlam pawh dawh rawh. 40Tu pawhin i lakah thu pawi siamin i kawr lâk an tum chuan, I puan pawh lâktîr mai rawh. 41Tin, km. khat hruai luitu che chu km. hnih zui rawh. 42An dîl che chuan pe la, i laka pûk duhtu chu hawisan suh.
Hmêlma hmangaih tûr
(Lk. 6:27-28, 32-36)
43“ ‘I vêngte i hmangaih tûr a ni a, i hmêlma chu i haw tûr a ni,’ tih a nih in hria a. 44Kei erawh chuan ka hrilh a che u: i hmêlmate chu hmangaih la, a tiduhdahtu che chu ṭawngṭaisak rawh, 45in Pa vâna mi fate in nih theih nân ani chuan mi sualte leh mi ṭhate chungah ni a chhuahtîr a, mi dik leh dik lote chungah pawh ruah a surtîr ṭhîn. 46Nangmahni hmangaihtute chauh in hmangaih hian lâwmman eng nge in hmuh bîk ang? Chhiahkhawntute pawhin chutiangin an ti ve lo vem ni? 47Tin, in unaute chauh chibai in bûk hian eng nge in tih hnem chuan bîk? Jentail-te pawhin chutiangin an ti ve lo vem ni? 48Chutichuan, in Pa vâna mi a ṭha famkim angin in ṭha famkim tûr a ni.

©1995 Bible Society of India


Learn More About Common Language

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.