YouVersion Logo
Search Icon

Yohana 1

1
Ulosi ukukink'ha ugima
1Aho nk'hongo handaga na Ulosi, naho uyo Ulosi andaga hamwenga na Mnungu, naho uyo Ulosi andaga Mnungu. 2Kukongela nk'hongo Ulosi andaga hamwenga na Mnungu. 3Yehe niye alekaga vose vikalaila, andile hiyo yehe, hakwalaile kint'hu chochose. 4Yehe andaga chotoko cho ugima. Naho udya ugima wandaga ung'azi wa want'hu. 5Ung'azi wang'ala mwe diziza, naho diziza hadikuudaha. 6Halailaga mnt'hu asiigilwe ni Mnungu, etangagwa Yohana. 7Uyo ezaga vileke alonge uwona wo ung'azi, vileke want'hu wose wahuwile kwombokela kwa uwo. 8Mna yehe andaga hiyo udya ung'azi mna ezaga vileke alonge uwona wo ung'azi. 9Uno wandaga ung'azi we kindedi, ung'azi ukwiza kwe isi no kuwang'azila want'hu wose. 10Andaga mwe Isi naho kwombokela yehe, Mnungu aumbaga isi, mna want'hu we isi waswesa kumkombaganya. 11Ezaga mwe isi yakwe mwenye mna want'hu we isi yakwe hawamhokele. 12Mna wadya wamhokele na kudihuwila dizina dyakwe, awenk'haga udahi kunda wana Mnungu. 13Hawelekwe kimnt'humnt'hu kunda wanda Mnungu hegu kwa miungile ya mnt'hu, mna ni kwa kuunga kwakwe Mnungu.
14Yudya Ulosi niyo anda mnt'hu no kwikala kwetu, naswe nekiuona uwedi wakwe utendese, uwedi utendese enga wa Mwana haheina mtuhu enga yehe alaile kwa Tate, kamema uwedi ne ikindedi.
15Yohana naakawagambila want'hu ikindedi che zimbuli za yudya Ulosi kwa kubongeela akagamba, “Uyo niye nalongaga zimbuli zakwe, ‘Eyuko akwiza kunyuma kwangu mna nakanilongoela kwaviya andaga uuko, umwo miye nandaga hinati kunda uuko.’ ”
16Kulawa mo uwingi we wedi wakwe Mnungu choseni kihokela uvikilwa, akakink'ha suwe uvikilwa ubindile wingi. 17Kwaviya Mnungu nakenk'hiza miko kombokela kwa Musa, uwedi ne kindedi neviletwa ni Yesu Kilisito. 18Hahali mnt'hu amuonaga Mnungu lupisi lwolwose, ila Mwana haheina mtuhu enga yehe eli Mnungu, andile hagihi na Mnungu Tate, niye akigambile mbuli za Mnungu.
Ulosi wa Yohana Mbatizi
Matayo 3:1-12; Maliko 1:1-8; Luka 3:1-18
19uno nuwo uwona ulavigwe ni Yohana mwo Wayahudi wawasigiilaga walava nt'hambiko hamwenga na Walawi kulawa Yelusalemu waite kwa Yohana wakamuuze, “Weye ni weye ani?” 20Yohana halemele kuwahitula, awagambilaga haheina kifiso akawagamba, “Miye hiyo Kilisito.” 21Niyo wamuuza, “Haluse weye ni weye ani? Weye niweye Eliya.” Niyo awahitula, “Miye hiyo Eliya.” Niyo wamuuza vituhu, “Haluse ni weye yudya mlotezi?” Niyo awagamba, “Hiyo miye.” 22Naho niyo wamuuza, “Haluse weye ni weye ani? Uleke kikawagambile wadya wakisigiile. Weye mwenye wakegamba ni weye ani?” 23Yohana niyo awahitula kugamba, “Miye ni yudya alongaga Mlotezi ywa Mnungu Isaya zimbuli zangu kugamba,
‘Izwi dya mnt'hu akubongeela kwe nyika.
Ichululeni sila ya Zumbe.’ ” 24Na wadya wasigiilwe nawatumigwa ni Mafalisayo. 25Niyo wamuuza kugamba, “Nii wabatiza want'hu uneva weye hiyo Kilisito, naho hiyo Eliya hegu yudya mlotezi?” 26Yohana niyo awahitula, “Miye nabatiza kwa mazi mna mgati mwenyu eyaho akimale uyo nyuwe hemwimmanyize. 27Yehe eza kunyuma kwangu mna miye hiwagilwe mbwitu kuhambula luzigi lwe vilatu vakwe.” 28Mbuli izi zalailaga Besania ng'ambu yo mto Yolodani, kudya andagaga Yohana akabatiza.
Yesu niye ngoto ywa Mnungu
29Zuwa ditimile Yohana niyo amuona Yesu eza kwakwe, niyo agamba, “Kauleni, Mwanangoto ywa Mnungu ikuusa wavu we ino isi. 30Uyu ni yudya nandaga halonga izimbuli zakwe, ‘Eyuko akwiza kunyuma kwangu mna ni mkulu kujink'ha miye Kwaviya na kanda uuko kukongela miye hinati nelekwe.’ 31Naho miye hyammanyize, mna ni kwa kuunga Izilaeli wammanye, nivo valekile heza kubatiza want'hu kwa mazi.” 32Naho Yohana nakalonga uwona kugamba, “Nehimuona Muye ywa Mnungu akaseela kulawa kwe mbingu enga suwa, no kukima mwa Yesu. 33Naho miye hyammanyize, mna yudya aniletile miye nibatize want'hu kwa mazi nie anigambile, ‘Yudya ukuunga unamuwone Muye akaseela na kumkima hamwenga na kwikala mwakwe, uyo niye akubatiza kwa Muye ywa Mnungu.’ ” 34Yohana na kagamba, “Miye mwenye hiona naho nalonga uwona kugamba uyu niye Mwana Mnungu.”
Wana mp'hina wa nk'hongo wa Yesu
35Zuwa ditimile Yohana andaga kakimala naho hamwenga na wanamp'hina wakwe waidi. 36Yohana naakamkaula Yesu umwo andile akagenda niyo agamba, “Kaula uyu nuyo Mwanangoto ywa Mnungu.” 37Wadya wanamp'hina wakwe waidi weze weve ivo alongile, niyo wamtimila Yesu. 38Yesu niyo ahituka no kuwaona wamtimila, niyo awagamba, “Mwaungai?” Niyo wamgamba, “Labi, nuko kugamba mhinizi wekalahi?” 39Niyo awahitula, “Soni mkaule.” Niyo waita, nokuhaona hadya akwikala niyo wasindanya naye msi wose, naho neinda yabula saa mlongo nekisingi. 40Anduleya nduguye dya Simoni Petulo andaga yumwenga ywa wadya waidi wamwivile Yohana niyo wamtimila Yesu. 41Bosi, niyo Anduleya amzungula mkuluwe Simoni niyo amgamba, “Kimuona Masiha.” Uyo niye Kilisito Mlokozi. 42Niyo amwigala kwa Yesu. Yesu niyo amkaula no kummgamba, “Weye niwe Simoni Mwana Yohana. Weye nowitangwe Kefa.” Nuko kugamba kwa Kigiliki, Petulo hegu “iwe”.
Yesu awetanga Filipo hamwenga na Natanaeli
43Zuwa ditimile Yesu aonaga vedi aite Galilaya, kudya ambwiilaga Filipo niyo amgamba, “Nitimile.” 44Filipo andaga mkaya ywa Betisaida, mzi ukwo wakwikala Anduleya hamwenga na Petulo. 45Filipo niyo ambwiila Natanaeli niyo amgamba, “Kimuona yudya Musa alongaga zimbuli zakwe mwe miko naho walotezi nao nawawandika zimbuli zakwe, Yesu Mwana Yusufu mnt'hu wa Nazaleti.” 46Natanaeli niyo auza, “Kint'hu chedi chadahika ivivihi kulawa Nazaleti?”
Filipo naye niyo amgamba, “Soo ukaule,”
47Yesu eze amuone Natanaeli eza kwakwe amgambaga, “Kauleni Muizilaeli we kindedi heina nyambi yoyose.” 48Natanaeli niyo amuuza Yesu, “Weye kunimanya vivihi?” Yesu niyo amhitula, “Nehikuona hasi yo mtini umwo Filipo andile akei kukwitanga.” 49Natanaeli niyo amhitula, “Mhinizi, weye Mwana Mnungu, Seuta ywa Izilaeli.” 50Yesu niyo amgamba, “Kwaviya nehikugamba hikuona hasi ho mtini, nivo vilekile ukahuwila? Nouone mbuli nk'hulu zikujink'ha izi.” 51Niyo amgamba, “nawagambilani ikindedi, namuwone ulanga ugubuke, watumigwa wa kwe mbingu wa Mnungu wakakwela na kuseela mwo Mwana Mnt'hu.”

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy