Jon 1
KMHMNT

Jon 1

1
God Mɨnɨm ne karɨp lɨm wagɨn aul owak
1 Karɨp lɨm bɨrarɨk ped okok ma gɨ lak ñɨn ak, God Mɨnɨm mɨdek. God Mɨnɨm ne God eip mɨdek. God Mɨnɨm ne ak rek nep God. 2Wös rek God Mɨnɨm ne God eip mɨdek. 3God ne gek, God Mɨnɨm ne tap okok magɨlsek gɨ lak. Tap alap ke ma lak; ne ke gɨ lak tap okok nep mɨdeb. 4God Mɨnɨm ne komɨŋ mɨdep wagɨn ak. Komɨŋ mɨdep won nɨbak bin bɨ kɨrop melɨk ñak. 5Melɨk nɨbak amɨl bin bɨ kɨslɨm gɨp nab sɨŋak mɨdebal okok ñɨ leb nɨŋɨl kɨslɨm Melɨk nɨbak posɨg gɨnɨmel rek ma lɨp.
6-7Bin bɨ okok magɨlsek Melɨk nɨbak nop nɨŋ dɨnɨmel, agɨl, God bɨ alap nop ag lek, ne apɨl Melɨk nɨbak nop mɨnɨm ag ñolɨgɨp. Bɨ mɨnɨm ag ñolɨgɨp bɨ nɨbak yɨb ne Jon. 8Jon ne Melɨk nɨbak mer. Ne yokop bɨ an Melɨk mɨdeb mɨnɨm ak bin bɨ okok kɨrop ag ñɨnɨg owak. 9Melɨk nɨŋɨd yɨb nɨbak ne karɨp lɨm wagɨn aul apɨl, bin bɨ okok magɨlsek kɨrop melɨk ñeb.
10Ne karɨp lɨm wagɨn aul apɨl mɨdolɨgɨp. God ne gek, ne lɨm dai wagɨn aul gɨ lɨl, bin bɨ okok gɨ lak. Pen ne karɨp lɨm wagɨn aul ap mɨdek ak, bin bɨ nop udɨn nɨŋɨl, ne bɨ an, agɨl, ma nɨŋlak. 11Ne karɨp lɨm ne ke owak ak pen bin bɨ ne ke nop ma dɨlak. 12Pen bin bɨ an an, mɨnɨm tep ne ak nɨŋ dɨl, nop Bɨ Kɨb cɨn, agɨl, nɨŋ dɨpal bin bɨ okok, ne kɨrop gek kɨri magɨlsek God ñɨ pai ne mɨdenɨgal. 13God ñɨ pai ne mɨdenɨgal ak, bɨ ber gon okok dɨl, ñɨ pai tɨk dapel mɨdebal rek ma mɨdenɨgal. God ne ke gek ñɨ pai ne mɨdenɨgal.
14Pen Mɨnɨm nɨbak, ne apɨl bɨ mɨb goŋ lɨl, cɨnop eip kɨn mɨdolɨgɨp. Nɨb ak, cɨn melɨk won tep ne bɨr nɨpɨn. Ne Bɨñen Ñɨ ne nokɨm yɨb ak me, Bɨñen ne ke melɨk won tep ke sek mɨdeb rek, Ñɨ ne ak rek nep melɨk won tep ke sek mɨdeb. Pen ne bɨ mɨb goŋ lɨl apɨl, cɨnop magɨlsek yɨmɨg yɨb nɨŋɨl dɨ tep yɨb gɨl, mɨnɨm nɨŋɨd magɨlsek ag ñɨ tep golɨgɨp.
15Ne owak ak, Jon ne nɨŋɨl, sɨk agɨl bin bɨ okok kɨrop agak, “Bɨ mɨñi apeb aul nep, yad nɨbep ned agnek, ‘Bɨ alap ne yɨp kɨsen onɨgab ak pen yɨp ma tɨk dorek ar ak, ne bɨrarɨk ped okok mɨdolɨgɨp. Nɨb ak, ne yad rek mer; ne Bɨ Kɨb yɨb,’ agnek ak, bɨ nɨbak me aul,” agak.
16Ne cɨnop bin bɨ magɨlsek yɨmɨg yɨb nɨŋɨl, dɨ tep yɨb gɨl, tap tep tep koŋai nep ñɨb. 17Wösrek nep lo mɨnɨm ar ak, God Mosɨs nop ñek, Mosɨs cɨnop ñak ak pen God bin bɨ yɨmɨg nɨŋɨl dɨ tep gɨp mɨnɨm nɨŋɨd nɨbak, Jisas Krais owak ak me, mɨñi mɨseŋ nɨŋobɨn. 18Bin bɨ ognap God nop ma nɨpal. God Ñɨ nokɨm ne ak nep Nap eip mɨdebir. Ne Nap ne ag mɨseŋ lak nɨŋɨl mɨñi cɨn Bapi God bɨr nɨpɨn.
Jon Bɨ Ñɨg Pak Ñeb ak, “Yad Mesaia ak mer,” agak
(Mat 3:1-12; Mak 1:7-8; Luk 3:15-17)
19Juda bɨ kɨb Jerusalem nɨb okok kɨri bɨ God nop tap sobok gep bɨ ognap abe, bɨ God sobok gep karɨp wög gɨ ñölɨgɨpal bɨ ognap abe ag yokɨl aglak, “Nɨbi Jon mɨdeb sɨŋak amɨl, ‘Nak bɨ an?’ agɨl, ag nɨŋnɨmɨb,” aglak.
20Kɨri Jon mɨdek sɨŋak amjakɨl, nop ag nɨŋɨl aglak, “Nak bɨ an?” aglak.
Ag nɨŋelak, ne we ma ñak. Kɨrop mɨseŋ agɨl agak, “Yad Krais ak#1:20 Grik mɨnɨm “Krais ak” abe, Hibru mɨnɨm “Mesaia ak” abe, wagɨn nokɨm alap nep mɨdeb: “God ag lak Bɨ ak.” mer,” agak.
21Nɨb agek, kɨri pen aglak, “Nɨb apan ak, nak bɨ an? Nak Ilaija aka?” aglak.
Nɨb agelak, Jon agak, “Yad Ilaija mer,” agak.
Nɨb agek, kɨri pen aglak, “Nak bɨ God mɨnɨm agep per kod mɨdobɨn ak aka?” aglak.
Agelak, Jon mer agak.
22Nɨb agek, bɨ nɨb okok pen aglak, “Nɨb ak, nak bɨ an? Pen, yad bɨ an, agɨl, agnɨgan ak, cɨn amɨl bɨ kɨb cɨnop ag yokpal okok kɨrop ag ñɨnɨgabɨn,” aglak.
23Agelak, Jon kɨrop agak, “Yad mɨñi gebin aul, bɨ God mɨnɨm agep Aisaia ned agak rek nep gebin. Ne agak,
‘Yad bɨ alap karɨp lɨm bin bɨ koŋai ma mɨdebal,
mɨñ mab kab nep mɨdeb nab sɨŋak am mɨdɨl, sɨk kɨb aglɨg gɨ agebin,
“Per Bɨ Kɨb apeb, agɨl,
kanɨb lɨg gɨ tep gɨnɨmɨb,” agebin,’ agak.
Yad Jon mɨñi gebin me ak,” agak.
24Pen bɨ Jon nop ag nɨŋnɨg olak nɨb okok, bɨ Perisi ognap eip olak. 25Kɨri Jon nop ag nɨŋɨl aglak, “Nak apan, yad Krais mer, Ilaija mer, bɨ God mɨnɨm agep kod mɨdobɨn ak mer apan gö pen tari gɨnɨg bin bɨ okok kɨrop ñɨg pak ñeban?” aglak.
26Agelak, Jon agak, “Yad kɨrop yokop ñɨg pak ñebin. Pen bɨ alap nab nɨbep sɨŋaul mɨdeb, ne tigep bɨ rek mɨdeb, agɨl, ma nɨpɨm. 27Bɨ nɨbak ne yad kɨsen onɨgab pen ne yad rek mer; ne bɨ kɨb yɨb, yad bɨ sɨkol. Yad tob tɨrɨp ne ak nag wɨsɨbnɨm rek ma lɨp,” agak.
28Jon bin bɨ okok kɨrop ñɨg pak ñolɨgɨp karɨp tɨrɨg tɨroŋ Betani, ñɨg Jodan gol pɨs kɨd adaŋ nɨŋɨl bɨ nɨb okok apɨl nop mɨnɨm nɨbak ag nɨŋlak.
Jisas ne God Sipsip Ñɨlɨk ne
29Mɨnek Jisas apek nɨŋlɨg gɨ, Jon Jisas nɨŋɨl bin bɨ okok kɨrop agak, “Nɨŋɨm! God Sipsip Ñɨlɨk ne cɨnop ag yokɨp me ak. Ne me bin bɨ lɨm dai ar wagɨn aul tɨgoŋ tɨgoŋ magɨlsek tap si tap tɨmel gɨpal gac ak lɨg gɨ yoknɨgab. 30Bɨ nɨbak me, yad agnek, ‘Bɨ alap ne yɨp kɨsen onɨgab ak pen yɨp ma tɨk dorek ar ak, ne bɨrarɨk ped okok mɨdolɨgɨp. Nɨb ak, ne yad rek mer; ne Bɨ Kɨb yɨb,’ agnek. 31Bɨ Kɨb nɨbak bɨ an, agɨl, adi ma nɨŋölɨgɨpin. Pen Isrel bin bɨ, Bɨ Kɨb nɨbak bɨ tigep bɨ rek mɨdeb ak nɨŋnɨmel, agɨl, kɨrop ñɨg pak ñɨnɨg onek,” agak.
32-33Pen Jon Jisas mɨnɨm ar nɨbak nep agɨl agak, “Bɨ nɨbaul bɨ an, agɨl, yad ke ma nɨpnep; pen bɨ yɨp ag yokek apɨl bin bɨ kɨrop ñɨg pak ñebin ak agak, ‘Nak nɨŋnɨgan, Kaun ne bɨ an apɨl, eip mɨdenɨgab, bɨ nɨbak nep bin bɨ okok kɨrop Kaun Sɨŋ pak ñɨnɨgab,’ agak. Agak nɨbak me, mɨñi Kaun ak seb kab ar alaŋ nɨb yakɨr tɨbaglem rek ug gɨ nop aposɨp 34nɨŋɨl yad nɨŋ tep gɨl kɨrop mɨnɨm nɨŋɨd agebin, bɨ nɨbaul ne God Ñɨ ne ak nep,” agak.
Jisas bɨ ne omal ned dak
35Mɨnek pen, Jon bɨ ne omal eip, kauyaŋ ap ñɨg pak ñolɨgɨp kau sɨŋak mɨdel nɨŋlɨg gɨ, 36Jisas ap padɨkek, Jon ne Jisas nɨŋɨl bin bɨ okok kɨrop agak, “Bɨ nɨbaul me God Sipsip Ñɨlɨk ne ak,” agak. 37Nɨb agek, Jon bɨ ne omal, mɨnɨm nɨbak nɨŋɨl, Jisas amek mɨgan ak sain amnɨrek. 38Pen Jisas adɨk gɨl kɨrop mal nɨŋɨl agak, “Tari gɨnɨg apebir?” agak. Agek agrek, “Rabai! Nak kɨnban akal?” agrek. Hibru mɨnɨm agɨl “Rabai” agrek mɨnɨm nɨbak wagɨn ak “Mɨnɨm Ag Ñeb Bɨ.” 39Pen kɨri nɨg gɨl ag nɨŋrek, Jisas agak, “Nɨb ak, yad eip amɨl nɨŋnɨgair,” agak. Agak ñɨn nɨbak nep dɨgep won ak amɨl, ne eip mɨderek.
40Jon bɨ ne nɨb omal, bɨ alap yɨb ne Edru. Edru nɨmam ne me Saimon Pita. 41Edru won nɨbak nep am nɨmam Saimon nop pɨyo nɨŋɨl agak, “Mesaia ak onɨgab agɨl per kod mɨdobɨn ak mɨñi nɨpɨr,” agak. (“Mesaia” agak mɨnɨm won ak, Grik mɨnɨm agɨl “Krais” apal.)
42Edru nɨb agɨl, nɨmam Saimon nop poŋ dɨl Jisas mɨdek sɨŋak amek, Jisas Saimon nop nɨŋɨl agak, “Jon ñɨ ne Saimon. Nep Sipas agnɨgal,” agak. Arameik mɨnɨm agɨl, yɨb Sipas agak mɨnɨm won nɨbak, Grik mɨnɨm agɨl Pita apal. Sipas abe Pita abe wagɨn nokɨm nɨbak “kab.”
Jisas Pilip Natanyel kɨrop mal dak
43Mɨnek, Jisas karɨp lɨm Galili amnɨg, am Pilip nop nɨŋɨl agak, “Yad eip amnɨr,” agak. 44Pilip, Edru, Pita, karɨp lɨm kɨri Betsaida nɨb. 45Pen Pilip am Natanyel nop nɨŋɨl agak, “Cɨn bɨ ak, Mosɨs abe, bɨ God mɨnɨm agep ognap abe ñu kɨl tɨkɨl aglak bɨ nɨbak nop mɨñi nɨpɨn. Ne me Jisas, Josep ñɨ ne. Karɨp lɨm ne Nasaret nɨb,” agak.
46Pilip nɨb agek, Natanyel agak, “Bɨ tep alap karɨp lɨm tɨmel nɨbak nɨb ma onɨgab,” agak.
Agek, Pilip agak, “Nɨb ageban ak, apek am nɨŋɨr!” agak.
47Nɨb agɨl, kɨri bɨ omal amɨl ulep ulep ger nɨŋlɨg gɨ, Jisas Natanyel nop nɨŋɨl agak, “Bɨ nɨbak bɨ Isrel yɨpɨd gɨl ak me, ne esek ar ak ma agnɨgab; ne nɨŋɨd nep mɨseŋ agnɨgab,” agak.
48Nɨb agek, Natanyel agak, “Nak titi gɨl yɨp nɨpan?” agak.
Agek, Jisas agak, “Pilip nep kɨsen poŋ dɨnɨg nɨb; yad nep ned nɨpin, nak bɨsɨg mɨdesan tauan wagɨn sɨŋak,” agak.
49Nɨb agek, Natanyel agak, “Mɨnɨm ag ñeb bɨ, nep nɨpin! Nak God Ñɨ ne, Isrel bin bɨ Kiŋ cɨn,” agak.
50Nɨb agek, Jisas agak, “Nep yokop tauan wagɨn sɨŋak nɨpin apin ak me, yɨp nɨŋ dɨpan? Kɨsen tap ke nɨb ognap nɨŋnɨgan,” agak.
51Jisas nɨb agɨl agak, “Nɨbep magɨlsek nɨŋɨd agebin, seb kab ar alaŋ sɨŋak pag yɨkek, ejol okok apɨl, yɨp Bɨ Ñɨ ne nɨŋ amɨl apɨl, nɨŋ amɨl apɨl, genɨgal nɨŋnɨgabɨm,” agak.

© 2014, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About Mɨnɨm Komiŋ