Jon 2
HOT
2
Yisu hadum ba ŋaŋ habitak waiŋ
1Wak ju hale ba hi ma anyô te hawa avi te anêŋ Kena. Malak Kena êŋ hêk Galili kapô. Ma Yisu anêŋ talêbô hi haviŋ. 2Ma elam Yisu lôk anêŋ ŋê ku ba i haviŋ. 3Avômalô inum waiŋ aleba thô. Ma Yisu anêŋ talêbô hanaŋ hadêŋ Yisu nena, “Nôŋgô! Thêlôniŋ waiŋ lêk thô.”
4 # Jon 7:30; 8:20 Ma Yisu hanaŋ, “Avi bêŋ, honaŋ abô êŋ hadêŋ ya eka? Yenaŋ waklavôŋ mi denaŋ.”
5Ma Yisu talêbô hanaŋ hadêŋ ŋê takatu ba eyabiŋ nôm nena, “Nodaŋô anêŋ abô ba nundum êtôm atu ba hanaŋ.”
6Ma uŋ valu baheŋvi ba lahavute hamô habobo thêlô. Uŋ te hatôm embaloŋ ŋaŋ êtôm 100 lita la. Avômalô Islael ethak ithik halôk ek nênêm leŋiŋmavi êndêŋ Wapômbêŋ.
7Êŋ ma Yisu hanaŋ hadêŋ ŋê eyabiŋ nôm nena, “Noŋgasô ŋaŋ êndôk uŋ sapêŋ.” Ma eŋgasô halôk aleba hayô abôlêk siŋ.
8Yôv ma hanaŋ hadêŋ thêlô, “Noja doho ba nônêm êndêŋ anyô bêŋ atu hayabiŋ nôm.” Ma ŋê ku ewa ba i êv hadêŋ yani. 9Anyô bêŋ êŋ hanum ŋaŋ atu ba Yisu hik liliŋ ba habitak waiŋ. Ma doŋtom miŋ hayala ami. Ŋê takatu ba ethakôv iyom intu eyala.
Yani hanum ba hasoŋ kambom ma halam anyô hawa avi ba thai i daim dokte 10ma hanaŋ, “Ethak êv waiŋ vasiŋ mavi hamôŋ ek avômalô inum aleba maleŋiŋ hataba êŋ ma miŋ êv waiŋ maniŋ haveŋ yam. Ma doŋtom waiŋ êntêk anêŋ vasiŋ ma vasiŋ anôŋ ek waiŋ yaŋ atu ba hamôŋ.”
11Yisu hadum nôm êŋ hamô Kena anêŋ Galili. Nôm êŋ ma lavôŋiŋ môŋ anôŋ atu ba hadum ek hik anêŋ lôkmaŋgiŋ thô. Ma anêŋ ŋê ku êvhaviŋ yani. 12#Mat 4:13Vêm ma Yisu lôk iviyaŋ ma talêbô etak Kena ma êlôk ba i Kapaneam. Ma ŋê ku iviŋ thêlô ba i êmô loŋ êŋ hatôm wak doho.
Yisu halupuniŋ avômalô doho hêk unyak matheŋ kapô
(Mat 21:12-13; Mak 11:15-17; Luk 19:45-46)
13 # Kis 12:1-27 Avômalô Islael iniŋ waklavôŋ te habobo anêŋ athêŋ nena Hale ba Hi. Ma Yisu hi daku Jelusalem ek ênjê waklavôŋ êŋ. 14Yani hi unyak matheŋ anêŋ piklêvôŋ ma hayê avômalô etak bokmaŋkao lôk sipsip ma menak bôbô ek nênêm vuli ek nêmbôk êtôm da lôk ŋê takatu ba êwê ŋê loŋ buyaŋ iniŋ valuseleŋ hathak Hiblu iniŋ valuseleŋ êmô. 15Êŋ ma havuvi yak balawa te ba halupuniŋ i lôk iniŋ boksipsip lo bokmaŋkao ma hêv i vê hêk unyak matheŋ ba i. Ma hakayaŋ ŋê êŋ iniŋ balê ba valuseleŋ hagililiŋ mayaliv. 16Ma hanaŋ hadêŋ ŋê takatu ba etak menak bôbô ek nênêm vuli nena, “Noja unim menak ba unu! Wakamik anêŋ unyak ma loŋ netak nômkama êmô ek nênêm vuli e?”
17Ma Yisu anêŋ ŋê ku êyê nôm êŋ ma leŋiŋhabi hathak abô te hêk Wapômbêŋ anêŋ kapya nena,
“Yahêv lêlê ek anêm unyak ma yaleŋhaviŋ unyak êŋ bêŋ anôŋ.” Kapya Yeŋ 69:9
18Islael iniŋ ŋê bêŋbêŋ êyê ma enaŋ, “Undum lavôŋiŋ te ek injik o thô nena Wapômbêŋ halam o ba hudum nôm êŋ!”
19 # Mat 26:61; 27:40 Ma Yisu hanaŋ viyaŋ, “Nundiniŋ unyak matheŋ êntêk, ma êtôm wak lô iyom ma tem yandav esak loŋbô.”
20Ma ŋê bêŋbêŋ enaŋ, “Avômalô idum ku hatôm sondabêŋ 46 ek elav unyak êntêk ma doŋtom mi denaŋ! Ma hatôm ondav wak lô iyom e?” 21#1Ko 6:19Unyak matheŋ atu ba Yisu hanaŋ hathak êŋ ma yanida liŋkupik. 22#Luk 24:6-8; Jon 12:16Ba Yisu haviyô hathak loŋbô hêk ŋama ma anêŋ ŋê ku leŋiŋhabi abô atu ba bôk hanaŋ. Êŋ ma êvhaviŋ abô atu ba hêk Wapômbêŋ anêŋ kapya lôk Yisu da hanaŋ.
23 # Jon 7:31 Yani hamô Jelusalem ma hayê waklavôŋ atu ba anêŋ athêŋ nena Hale ba Hi. Ma avômalô bêŋ anôŋ êyê lavôŋiŋ takatu ba hadum ba êvhaviŋ. 24Ma doŋtom Yisu miŋ hêvhaviŋ i ami. Hayala anyô sapêŋ iniŋ auk. 25Anyô te miŋ hêv auk hadêŋ yani hathak avômalô iniŋ kobom ami. Mi, bôk hayala avômalô sapêŋ iniŋ kapôlôŋiŋ.

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About Wapômbêŋ Anêŋ Abô Matheŋ