Joninu 1
YRB
1
I sinana wiroeta
1Boderewere eme ibawa kowaro i Sina ibebi. I Sinana Yesu Keriso, Dana Godibai ibebi. I Sinana Godi. 2I eme ibawa kowaro i Sina Godibai ibebi. 3Iro ibeda Dana nesia ubu ui. Godima weiba Yesuma i ememetu nesia Danu aika ubu uiro i ememetu nesia ema me farawa uta. 4I me ibene ibene ibetana Yesu, Danu. I me ibetana ario ari. Emema i ariobai faraitate iwata utaita. 5I ario derawere utasute dumu garari utasuro ido me ari utasu. Dumuma i ario garari utawa utasu.
6Godima Danu fo weta amara Joni siaia uiro fari. 7Joni ido farite Yesunu arioba i ario sina webiro eme nesia naufitate Yesunu dabaro anibitae iba fari. 8Joni dawa i webie fari i ariona me. I arioba webie fari. 9I webi ba ariona farite eme nesia ario utasu.
10Dana i orofa atata ememetu nesia ubu uite nasiniro farite ibiro i orofa atata uwara nesia Dawa iwawa uta. 11Dawa Danu Isaraero uwarabai farite ibiro eme faiyawere Dawa munawa utaro ya uwara ba torowa Dawa musi. 12Yesunu sina naue muneta uwara Yesuma Godinu adarabu mune odite buna mairo Godinu adarabu sita. 13Yesunu sina naue muneta uwarana nono danuamutuma reka muneta ari utaita. Emanu damamanu iwama ema ubu utawa, emenu unuma ema ubu utawa, emenu ofe ubu utawa, nono Godinu imuetama ema ubu uiro Godinu adarabu sita.
14I Sinana eme sinite yabai ibeda Dana yaba neno arama derawere uteda ba sina wei. Danu araetarau ya esi. Dawa Godinu amara ubiba Dana araetawere.
15Jonima Dawa erite i guruguru ubita uwaraba wei, nanu we amara ewadoni eawe wei. Nauawe eno we, nanu buribi fafisu we amara ido farinu wei. Dawa derawere, na ari me, boderewere Dawa ko ibebiro na duburo fare weya wei.
16Dana ya nesiaba neno arama utasute ainewaure durua uteda ma kobererau utasuro merau ibinisi wei. 17Mosesima Godinu tarawatu yaba mairo nono Yesu Kerisoma yaba Godinu neno arama uetaini ba sinaini mai. 18Mui amarama Godi erawa uiro i Danu Amara Ubi, Godini uruama ibi Amara, Dana Godi erite yabai nesia wei.
Joni babataito amaraba sina
19-20Ju uwarama fuyo ode sina weta uwaraini i dera dubu su yawoeta Riwai waita uwaraini Jerusaremu suroma siaia utaro Jonibai ane fatate weita, a anaiya, weitaro Jonima bunawere wei, nana Keriso me wei. Godima Dawa siaia ufiro fafite i Ju uwara durua ufisu. Nana i amara me wei. 21Eno weiro weita, anene, ana Iraija aba anaiya weitana nana Iraija me wei. Jonima eno weiro nono weita, ana i we bou ueta amara aba anaiya? Godinu sina webasu aba me weitana nana i dera we bou ueta amarana me wei. 22Eno weiro weita, a anaiya? Wiaro naufete ane yanu ya siaia uitaro arisi uwarabai ane webero naufita weitate weita, a anu torowaba anene wasu weita? 23Weitaro Jonima wei, Isaiyama naba weiya wei,
nana i we bou ueta amara wei, enanari na eme ibawa orofaro eno watane, i Dera Waria Amaranu daba ma nabini ma rorowarau ue bou utebeawe watane,
Isaiyama Joniba weiro Jonima i sina eno wei.
24-25I Ferosi uwarama siaia uta uwarama nono weita, nana Keriso me, Iraija me, i we bou ueta amara me wenude nono ade aneba babataito utasu weita? 26Weitaro Jonima wei, nana ogoma babataito utatane wei. Yabai mui amara inaibinuro yana Dawa iwawa utaita wei. 27Dana nanu buribi afiro Dawa Dera Amaraba Danu ibo nana da inare tumau wei. 28Jonima i Jodani ogo etarafu Beteni suro babataito utebina i sina nesia ido fare weita.
Godinu reka mamoe
29Etei mui kowaro Jonima eriro Yesu farebina Jonima wei, eawe, Godinu Reka Mamoe waita amara ido farinu. Dana i orofa atata uwara nesianu neno neno ueta mubite abe sabisu wei. 30I amaraba eno we, Dana derawere. Dawa ko ibi. Na derawere me weya wei. 31Aubokona Dawa iwawa uete ya Isaraero uwara nesia Dawa iwata ufoe iba ogoma babataito utebitara wei. 32-33Nono Godinu Imumu Kotofuma ubani gasira ari ureroma tararite Dawabai tare ibiro erete we imue, bodere Godima naba wei, Nanu Imumu Kotofuma mui amarabai itafiro efasuna i Amara Dana Nanu Imumu Kotofuma babataito ufisu wei, eno we imue. 34Jonima eno weite wei, na ereba Dana Godinu Amara ubi demurai iba yabai watane wei.
Yesunu botai iwata ueta uwara
35-37Etei mui kowaro Jonini danu iwata ueta amara sadeini uruama inaibitana Yesu fare ani. Fare anebiro Jonima wei, Godinu reka mamoe waita amara eawa weiro danu iwata ueta amara sadeima nautate Yesunu buribi anita. 38Anitaro Yesu owerite ema ereda wei, aneba araisi weiro weita, Rabai, i ifunu ubina Tisa. 39Rabai, anu su aboro weita? Weitana wei, are eawa wei. Weiro Dawaini anitate Danu su eta. Kowa mare oto serigari uite ane abanaro inarite usinuba i kowana Dawabai ibita.
40I mui amarama Joninu sina nauite ani. I amaranu ifuna Enuduru. Dana Saimoni Fitanu dabue. 41-42I amarama danu datae, Saimoni, doberebe atanite wei, i Mesaia Dana i Keriso, Dawa atanisi weite danu datae Yesubai woure fare odi. Odiro Yesuma Fita ereda wei, ana Joninu amara Saimoni. Aba reka ifu Sifasu maimau wei. Sifasuini Fitaini ifu demurai. I ifunu ubina kiki gebiro.
Yesu Firifini Natania we muni
43Etei mui kowaro Yesuma Gareri orofaro anibie uite Firifi doberebe atanite wei, Nanu buribi ara wei. 44Firifini Enuduruini Fitaini emana Besaida su uwara. 45Firifima Natania doberebe atanite wei, Mosesini tarawatu bukaini i we bou ueta uwaranu weita amara atanisi wei. Jousefanu amara Yesu Nasareta su amara atanisi wei. 46Weiro Nataniama wei, dana Nasareta su amara wei? Iroma kobere amara da afisu weite Dana i Keriso me wei. Weiro Firifima wei, are ea wei. 47-48Arebitana Yesuma Natanianu areta ereda wei, eawe, ba Isaraero amara ewado, dawabai meo me weiro Nataniama wei, anene na iwata utasu wei? Weiro Yesuma wei, i boruba ana ubiro inaibainuro Firifi abai sau ane farawa usinuro Na ko a ene wei. 49Weina Nataniama wei, Rabai Ana Godinu Amara. Ana ya Isaraero uwaranu Dera Yawoeta Amara wei. 50-51Weiro Yesuma wei, anu boruba ana ubiro inaibeta enete weneba iba eno imutasu? Mui buna ueta derawere ewa ari me duburona derawere efasu wei. Weite nono emaba wei, Nanu ba sina nauawe wei. Duburo ure eba ufiro Godinu aneruma na, Ba Eme Sire Amarabai tarareibitate urero amutebitaro efoita wei.

© 1987, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About GODINU DUBU KOBERE SINA