Joni 1
MCQNT
1
Majama Hihuni Irijina
1Nitamatama anejijaho Irijina. Irijaho Godi ahuma hinana. 'Ene Irijaho Godina. 2Hu nitama anejijaho Godi ahuma hinana. 3'Ene uneunecha mapoka ka'ene maho'o iki mwe'i navujaho Hura venana. Uneunecha mapoka ka'ene iki mwe'i navujaho Hununa'i parena rohuna pana. 4Majama hihunijaho Huni vaji rena roane 'ee majama hihunijaho emaa puni hanaji'ina. 5Hanaji'ina kajara nututa hananuna. Nutumujara hanaji'ina kaji utahuna areri pana. 6Ea pina Godira ranavume roana. Huni ihijaho Jonina. 7Hu Ira kaji rone 'wara'i roana. 'Ejakame ea maho'o huni vaji hena nimaa rohuna. 8Hu Hanaji'inijaho pana kaivo hu Hanaji'ina kaji rone 'wara'i 'ahauma roana. 9Ijí Hanaji'ina nimaa kajaho iki mwe'i roana'omo ea mapoka hananiuna. 10Hu iki mwe'i roe hinana. 'Ene mwe'akaho Hura venana kaivo eaka mapokaka mwe'i hijukija Hu pahena pakavara. 11Hu ehwapuni roana kaivo Huni ehija Hu hami paapejara. 12'Enakaivo ea mapoka irahipo Hu hami apejajija nimaa Hu pu harura mihume Godoni harihija rejara 'ee ea ka'ene Huni ihiji nimaa rojajija 'u'una. 13Godoni harihija rejujijahija emaa puni 'ai tuhuna pane 'ee hahijihuni ura ijino nahehuna pane 'ee ei pini save nahehuna pana kaivo Godira Huni ura ijino venau'e Huni harihija rejura.
Ira Kajara Haha Apenajina
14'Ejume Irijaho roe haha apene nú pu'úmo ahuma hijume nú Huni hanaji'ina kavara 'ee Huni Hariha nikwinu'wi maa kajihuni hanaji'inijaho Amo ka'ene maiji vwihanúe 'ee nimaijihuni rena roana. 15Joniho Hua'e rone ijá 'iama Ea ka'ene na ja 'waravujaho Ea ka'ene túna'i roujaho Hu niho'o Natohwa'omo na asitihana. Ijihuni maijaho na mai'o panaheni'ini Hu niiji hinana. 16Hu nú maiji vwihanúi'ina ka'ene itu'ona parana jihuni vajiji nú maho'o hura hara maiji vwihanúujaho 'ekura. 17Varapa tamana Mosisi oni vajijino múhana kaivo maiji vwihanúe 'ee nimaijaho Jesu Keriso oni vaji rena roara. 18Vei pini emai Godi kahuna niho'o pana kaivo Huni Hariha nikwinu'wi ka'ene Omahoni vaji hinujara Hu kame ea 'aho'a najahe 'waramuna 'iamana.
Joni Papitisitara Najahajina
(Matiu 3:1-12; Maka 1:1-8; Ruku 3:1-18)
19Ikaho Jonira ea 'waramajina. Jua ka'ene Jerusaremi hijujipo pirisitia 'ee Rivai irechamiume va'e Joni apo'i va'ara. A irarane? 'wavara. 20'Ejume hu pahekajihana kaivo nahama ijá 'iama Na Kerisoho pana 'iamana. 21Pu apoma ijá 'wava 'Ena'omo a irarane? A Iraijarane? 'wavara. Hu ijá 'iama Na hu pana iamana. 'Ejume pu kú'o apoma ijá 'wava A poropetie? 'wavara. 'Ejume hu eha vene ijá 'iama Pana 'iamana. 22'Ejume pu hu ijá 'wava A irarane? Ea ka'ene nú irechamúume roajihija'e eha ka'ene 'warahuniji múha. 'Ú a orono a ea irane 'imune? 'wavara. 23Hu ijá 'iama
Na ea ira anuka ka'ene kahi nechi riri namina ira ajira'e ika'ina'e 'umenajina Natohwi jihuni 'unama veje arira renama 'úmana ka'ene poropetia Aiseara 'waramajina 'iamana.
24Pu Parasipo irechamiume roara. 25Pu hu apoma ijá 'wava A Keriso ho pana 'ee Iraija ho pana 'ee poropetia pa'ana re'amajaho a rakijihuna'e ea toi vaji samane? 'wavara. 26'Ejume Jonira eha vene pu ijá 'iama Na toi vaji samauta kaivo Ea ka'ene ja pu'úmo ahuma naminu kajaho ja pahena pakavura. 27Ea ka'ene nuni túna'i roujaho nara Huni mumora hwana rasamahuna areria pana 'iamana. 28Ijaho Petani Jotani ona kara'i Jonira ea toi samajino avajara.
Godoni Remuijina
29Ijihuni sú'uhijino hu ka'eme Jesuho roe huni nini roume ijá 'iama Heha! Ikaho Godoni Remua ka'ene mwe'a kehuni sisea apehunijina. 30Ea ka'ene nuni túna'i roume nara 'waravujaho ikena. Na panaheni'inijaho Hu ijí hinana kaivo na Hu hu'úmo areria pana. 31Na Hu pakavura kaivo Isureri opo kama hehuni jihuna'e na ea toi samauta 'iamana. 32'Ejume Jonira kamaji ijá 'iama Na ka'eme Godoni 'Avena kahi akúpi 'ahi rene marahu'ora puna'i ariha roe Huni haha 'ahi hinana. 33Na Hu pakavura kaivo Godia ka'ene na ranamiume roe ea toi samaujara ijá 'wima A ka'eje Godoni 'Avena kahi akúpi 'ahi rena 'ariha roe Huni haha 'ahi hija ka'amajaho ijara ea Godoni 'Avenijino samahuna. 34Na kavuji ja 'waravu. Ikaho Godoni Hariha 'iamana.
Tisaiporua Amurijina
35Kú'o sú'uhijino Joniho huni tisaiporu no'o pu'úmo naminana. 36'Eji'i hu kavume Jesuho va'umakame hu ijá 'iama Kaha! Godoni Remuijaho karehuna 'iamana. 37'Ejume pu ijí hene tisaiporuhwaha no'o 'urine Jesu 'ararihae va'ara. 38'Ejume Jesu aroma kimajaho pu Hu 'ararihae va'ara. 'Ejume Hu aporama ijá 'iama Ja iraka savo? 'iamana. 'Ejume pu eha ijá 'wava Rapai (ijihuni maijaho Najahi'ina) A ichihi hinune? 'wavara. 39Hu pu ijá 'iama Roe kaha 'iavume pu pu pu'úmo va'e Hura hinujaho kavara. 'Ee pu vea kajaho ijí pu pu'úmo hijara. Vea karohi va 'o'irorena hareha 'ahi naminajaho pu ijí hijara. 40Ea no'ohe'i ka'ene Jonira 'waravume henareja Hu 'ararihae va'ajija pina Enituruna Saimani Pita oni 'u'ua. 41Hu maku'ijaho huni poka Saimani piuname ijá 'wama Nú Masaia piunavara 'wamana (Masaiaho Keriso rona 'wavura). 42Hu Saimani aheme Jesuni roana. 'Ejume Jesu kame ijá 'wama Saimani ka'ene Jona oni harihakera oni iha Sipasi re'ena 'wamana. Sipasina 'wavujaho Pita rona 'wavura.
Jesura Piripu'o Nataneru'o 'Umenajina
43Ijihuni sú'u Jesu Karari va'e Piripuho piuname ijá 'wama Na 'ararihie roa 'wamana. 44Piripuho Petasaita ora kwaa ka'ene Enituru'o Pita'o rena roaji'ura. 45Piripura Nataneru piunama ijá 'wama Mosisiho 'ee poropetiepo nitama heha 'ahi vejajaho nú nipiunavara. Ijaho Jesu Nasareti ora ka'ene Josapi oni Harihijina 'wamana. 46Natanerura hu ijá 'wama 'Ú unenu pina mamaa Nasareti rena roane? 'wamana. 'Ejume Piripu ijá 'wama Orono ro kama 'wamana. 47Jesu ka'eme Nataneru Huni roume hu rone ijá iama Kaha! Ikaho niho'o Isureri ora nimaa nimaijina. Hu niho'o ira'ata pa'a mai 'iamana. 48Nataneru Jesu ijá 'wama A ichá'ina na hena kimane? 'wamana. 'Ejume Jesura eha vene ijá 'wama Piripura mai'o 'umena'i ve'eme Na mataka hari a kavuta 'wamana. 49'Ejume Nataneru eha vene Hu ijá 'wama Najuhi'ine A Godoni Hariha 'ee A Isureri opuni Kinia 'wamana. 50Jesura eha vene hu ijá 'wama Nara a mataka hari kavuji 'waravu'e a Na nimaa rono? A túna'i uneunecha mama'ina areri ike asivara kihuna 'wamana. 51Hu hu ijá 'wama Na nimaa nimaa a 'waravu. A ki'eje 'ona oji'ina kahi akúpa 'ahi vwicha re'eje Emaa Puni Harihijihuni 'ahi ariha roe ajima vai'i hihuna 'wamana.

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About Godoni vuʼa maiuʼina