Nehemiah 10:5

Nehemiah 10:5 KJV

Harim, Meremoth, Obadiah
KJV: King James Version
Share