Nehemiah 10:16

Nehemiah 10:16 KJV

Adonijah, Bigvai, Adin
KJV: King James Version
Share