Nehemiah 10:15

Nehemiah 10:15 KJV

Bunni, Azgad, Bebai
KJV: King James Version
Share