Евангелието според Йоан 7
SPB
7
Исус и братята му
1След това Исус тръгна из Галилея. Той не искаше да пътува из Юдея, защото юдейските водачи там се опитваха да го убият. 2Наближаваше юдейският празник на шатрите. 3Братята на Исус му казаха: „Трябва да напуснеш това място и да отидеш в Юдея, за да могат учениците ти там да видят делата, които вършиш. 4Когато някой иска хората да знаят за него, той не крие това, което прави. След като вършиш тези неща, покажи се на света.“ 5(Дори братята му не вярваха в него.) 6Исус им каза: „Все още не е дошло времето ми, но за вас всяко време е подходящо. 7Вас светът не може да мрази, той мрази мен, защото непрекъснато му говоря, че делата му са зли. 8Вие идете на празника. Аз няма да отида на този празник, защото времето ми още не е дошло.“ 9И като каза това, той остана в Галилея.
10След като братята му заминаха за празника, Исус също се отправи натам, без никой да знае. 11На празника юдейските водачи го търсеха и се питаха: „Къде е онзи човек?“
12И сред народа много се говореше за Исус. Някои казваха: „Той е добър човек.“ А други казваха: „Не, той заблуждава народа.“ 13Но никой не се осмеляваше да говори открито за него, защото се страхуваха от юдейските водачи.
Исус поучава в Ерусалим
14Около средата на празника Исус отиде в храма и започна да поучава. 15Юдеите бяха удивени и казаха: „Как е научил толкова много този човек, без да е ходил на училище?“
16Исус отговори: „Това, което поучавам, не е мое, а идва от Онзи, който ме изпрати. 17Ако човек иска да върши волята на Бога, той ще знае дали това, което поучавам, идва от Бога или говоря от свое име. 18Който говори от свое име, се опитва да спечели слава за себе си. Но който иска да прослави онзи, който го е изпратил, е искрен и в него няма никакво двуличие. 19Нима Моисей не ви даде закона? Но никой от вас не се подчинява на този закон. Защо се опитвате да ме убиете?“
20Хората отговориха: „В теб се е вселил демон. Кой се опитва да те убие?“
21Исус им каза: „Извърших чудо и вие всички сте удивени. 22Моисей ви даде закона за обрязването, въпреки че то всъщност идва не от Моисей, а от предците ви, и вие обрязвате дори в съботен ден. 23След като човек може да бъде обрязан в събота, за да се спази Моисеевия закон, защо тогава ми се гневите за това, че съм излекувал цялото тяло на човек в събота? 24Спрете да съдите по външния вид, съдете справедливо.“
Исус ли е Месията
25Тогава някои от хората, които живееха в Ерусалим, казаха: „Не е ли това човекът, когото се опитват да убият? 26Но той поучава там, където всеки може да го види и чуе, и никой не му казва нищо. Възможно ли е водачите да са решили, че той наистина е Месията? 27Но ние знаем къде е домът на този човек, а когато истинският Месия дойде, никой няма да знае откъде е дошъл.“
28Когато поучаваше в храма, Исус каза високо: „Сигурни ли сте, че ме познавате и знаете откъде съм? Но аз не съм дошъл от себе си и Онзи, който ме изпрати, е истинен. Вие не го познавате, 29но аз го познавам, защото идвам от него и той ме изпрати.“
30Тогава те се опитаха да го хванат, ала никой не можа да го докосне, защото времето му още не бе дошло. 31Но много от хората повярваха в него и казваха: „Когато дойде Месията, нима ще извърши повече знамения, отколкото този човек?“
Юдейските водачи се опитват да арестуват Исус
32Фарисеите чуха какво си шушукат хората за него и заедно с главните свещеници изпратиха стражи да го арестуват. 33Тогава Исус каза: „Ще бъда с вас още малко време, а след това ще се върна при Онзи, който ме изпрати. 34Ще ме търсите, но няма да ме намерите, защото не можете да дойдете там, където ще бъда.“
35Юдейските водачи започнаха да говорят помежду си: „Къде ли смята да отиде, че да не го намерим? Може ли да отиде при нашите хора в гръцките градове и да поучава там гърците? 36Какво означават думите му: «Ще ме търсите, но няма да ме намерите» и «Не можете да дойдете там, където ще бъда»?“
Исус говори за Святия Дух
37През последния, най-важен ден на празника Исус се изправи и каза високо: „Който е жаден, нека дойде при мен и пие. 38Както казва Писанието, реки от жива вода ще бликнат от сърцето на този, който вярва в мен.“ 39Той говореше за Духа, който щяха да получат тези, които вярваха в него. Духът още не беше даден, защото Исус още не беше издигнат в слава.
Спорове относно Исус
40Като чуха тези думи, някои от хората казаха: „Този човек наистина е Пророкът.#7:40 Пророкът Вероятно се има предвид пророкът, който Бог ще изпрати. Вж. Вт. 18:15-19.41Други говореха: „Той е Месията.“ Трети казваха: „Месията няма да дойде от Галилея! 42Писанието казва, че Месията ще бъде от рода на Давид и ще дойде от Витлеем — града, в който е живял Давид.“ 43И така, между хората имаше разногласие относно Исус. 44Някои от тях искаха да го арестуват, но никой не можа да го направи.
Юдейските водачи отказват да повярват
45Стражите се върнаха при главните свещеници и фарисеите. Те ги попитаха: „Защо не го доведохте?“
46Стражите отвърнаха: „Никой не е говорил така, както този човек!“
47Тогава фарисеите им казаха: „И вас ли ви заблуди? 48Някой от водачите или фарисеите да е повярвал в него? 49Какво ли разбира това простолюдие от закона! Те са прокълнати от Бога.“
50Но един от тях, Никодим, който беше ходил при Исус по-рано, им каза: 51„Нима нашият закон ще ни позволи да осъдим човек, без да го изслушаме и разберем какво е направил?“
52Те му отговориха: „Явно и ти си от Галилея! Изследвай Писанията и ще видиш, че няма нищо относно пророк,#7:52 пророк В два гръцки ръкописа: «Пророкът», което означава споменатият във Вт. 18:15 «пророк като Моисей». Според Д.А. 3:22 и 7:37 това е Месията. Вж. също ст. 40 по-горе. който да идва от Галилея.“ 53И хората се разотидоха по домовете си.