Евангелието според Йоан 5
SPB
5
Исус излекува болен при една къпалня
1После настъпи юдейски празник и Исус отиде в Ерусалим. 2В Ерусалим до Овчата порта имаше къпалня с пет покрити предверия, наречена на арамейски Витезда.#5:2 Витезда Къпалня северно от храма в Ерусалим. 3Под колоните на тези предверия лежаха много болни. Едни бяха слепи, други — сакати, а някои — парализирани.#5:3 Някои гръцки ръкописи добавят: „и чакаха водата да се раздвижи.“ 4#5:4 Няколко по-късни гръцки ръкописи добавят стих 4: „От време на време Господен ангел слизаше до къпалнята и раздвижваше водата. Тогава първият човек, който влезеше във водата, оздравяваше, каквато и да бе болестта му.“ 5Там имаше и един човек, който беше болен от тридесет и осем години. 6Когато го видя да лежи и разбра, че е болен от толкова дълго време, Исус го попита: „Искаш ли да оздравееш?“
7Болният отговори: „Господине, няма кой да ми помогне да вляза във водата, когато тя се раздвижи. Всеки път, когато се опитам да стигна пръв, някой друг ме изпреварва.“
8Тогава Исус му каза: „Стани! Вземи си постелката и ходи.“ 9В същия миг човекът беше излекуван; взе постелката си и започна да ходи.
Денят, в който се случи това, беше събота. 10Тогава някои юдеи казаха на излекувания: „Днес е събота, законът не разрешава да носиш постелката си.“
11А той им отговори: „Човекът, който ме излекува, ми каза: «Вземи си постелката и ходи.»“
12Юдеите попитаха: „Кой е този, който ти каза да си вземеш постелката и да ходиш?“
13Но излекуваният не знаеше кой беше той, тъй като там имаше много хора и Исус незабелязано си беше отишъл.
14По-късно Исус го намери в храма и му каза: „Ето, сега си здрав. Затова престани да съгрешаваш, за да не ти се случи нещо по-лошо.“
15Човекът се върна при юдеите и им каза, че Исус е този, който го е излекувал.
16Исус вършеше тези неща в събота и поради тази причина юдеите започнаха да го преследват. 17Но той им каза: „Моят Баща винаги работи, затова аз също работя.“
18Този отговор затвърди решението на юдеите да го убият — той не само нарушаваше закона за съботата, но и наричаше Бога свой Баща, приравнявайки се по този начин с Бога!
Властта на Исус е от Бога
19Но Исус отговори: „Уверявам ви: Синът не може да извърши нищо сам, а само това, което вижда, че прави Отец. Това, което върши Отец, върши и Синът. 20Отец обича Сина и му показва всичко, което прави. Той ще му покаже още по-велики неща от тези и вие ще се удивлявате. 21Както Отец възкресява мъртви и им вдъхва живот, така и Синът дава живот на този, на когото пожелае. 22Отец не съди никого, но е дал пълната власт на Сина да съди, 23за да могат всички да почитат Сина така, както почитат Отца. Който не почита Сина, не почита Отца, който го е изпратил.
24Уверявам ви: който чуе думите ми и повярва в Онзи, който ме е изпратил, има вечен живот и няма да бъде съден. Той вече е преминал от смърт към живот. 25Уверявам ви: идва времето — и то вече е тук — когато мъртвите ще чуят гласа на Божия Син и всички, които го чуят, ще живеят. 26Както Отец е източникът на живот, така той е направил Сина източник на живот 27и му е дал власт да съди, защото той е Човешкият Син. 28Не се учудвайте на това, защото идва времето, когато всички мъртви в гробовете ще чуят неговия глас 29и ще излязат. Тези, които са вършили добро, ще възкръснат и ще живеят, а тези, които са вършили зло, ще възкръснат и ще бъдат осъдени.
30Нищо не мога да извърша сам. Съдя само така, както Отец ми казва. Моята присъда е правилна, защото не се опитвам да върша онова, което аз искам, а онова, което Онзи, който ме е изпратил, иска.
Исус продължава да говори на юдейските водачи
31Ако сам свидетелствам за себе си, свидетелството ми би било недействително. 32Но има друг, който свидетелства за мен, и зная, че това, което той свидетелства за мен, е истина.
33Изпратихте хора при Йоан и той потвърди истината. 34Нямам нужда от човек, който да свидетелства за мен; казвам ви това, за да можете да се спасите. 35Йоан беше като лампа, която гори и дава светлина, и вие с радост приемахте светлината му за известно време.
36Но аз имам доказателство за себе си, което е по-силно от това на Йоан, защото делото, което Отец ми е дал да извърша и което върша сега, свидетелства за това, че Отец ме е изпратил. 37Дори моят Баща, който ме изпрати, свидетелства в моя полза. Вие никога не сте чували гласа му, нито сте виждали как изглежда 38и не пазите посланието му в сърцата си, защото не вярвате в този, когото той изпрати. 39Изучавате внимателно Писанията и мислите, че чрез тях ще намерите вечен живот, но те самите свидетелстват за мен! 40И въпреки това вие отказвате да дойдете при мен, за да имате живот.
41Не търся похвала от хората. 42Но аз ви познавам и зная, че в сърцата ви няма любов към Бога! 43Дойдох в името на моя Баща и въпреки това вие не ме приемате. Но дойде ли някой друг от свое име, него ще приемете! 44Как можете да повярвате, след като търсите похвала един от друг, а не се стремите да получите похвала от единствения Бог? 45Не мислете, че аз ще ви обвиня пред Отца. Този, който ви обвинява, е Моисей, в когото сте положили надеждите си. 46Ако наистина вярвахте на Моисей, щяхте да повярвате и на мен, защото той за мен писа. 47Но ако не вярвате на това, което той писа, как тогава ще повярвате на това, което аз казвам?“