Исус Навин 7:14

Исус Навин 7:14 РИ ББД

И така, приближете се утре според племената си; и племето, което Господ посочи, да се приближи според семействата си; и семейството, което Господ посочи, да се приближи според домовете си; а домът, който Господ посочи, да се приближи според мъжете.
РИ ББД: Библия, ревизирано издание
Споделяне