Makromod lalap lirna wawan (kjeNT)

Kisar

Lees Hierdie Weergawe: Makromod lalap lirna wawan

Copyright Information

© 2008, Yayasan Sumber Sejahtera. All rights reserved.

You may share, copy, distribute, transmit, and extract portions or quotations from this work, provided that you include the above copyright information:

  • You must give Attribution to the work.
  • You do not sell this work for a profit.
  • You do not make any derivative works that change any of the actual words or punctuation of the Scriptures.

Permissions beyond the scope of this license may be available if you contact us with your request.

The New Testament
in Kisar

Uitgewer

Yayasan Sumber Sejahtera

Ander Weergawes van Die Publiseerder

Makromod lalap lirna wawan

Beskikbare Weergawes

Totale Weergawes:1,905
Totale Tale:1,315

Maak hierdie Bybelweergawe jou keuse

Kleurmerk of Boekmerk jou gunsteling verse, maak Versbeelde wat jy kan deel, en maak notas by Bybelgedeeltes, wat jy as aanhegsel kan gebruik vir privaat of openbare gebruik.

Skep Jou Gratis Rekening

Gratis Leesplanne en Oordenkings

Bybelplanne help jou om elke dag in God se Woord te delf, 'n kort stukkie op 'n keer.

Deursoek Al die Leesplanne

Laai die Gratis Bybel Toep af

Mense by die miljoene gebruik die Bible App™ om God se Woord deel van hul daaglikse lewens te maak. Laai die gratis toep af om toegang tot jou boekmerke, notas en leesplanne van enige plek af te verkry. Geniet honderde weergawes, insluitende klank, alles op jou mobiele toestel.