Ifyakutaŋga 3
AAL59
3
1Lombe'nsoka yalicenjele ukwakuti ukucila napanama syonse isyamumpaŋga isi ŵaleŋgele ŵaYawe Lesa. Nayo yalilaŵile kumwana kasi ati: Kani cine ŵala ŵile ŵaLesa ati: Tesi mulye-ko kumiti yonse iyamwiŵala? 2Naye umwanakasi walilaŵile ku nsoka ati: Tuliisi ukulye'fisepo ifyakumiti iyamwiŵala; 3sombi ifyafisepo ifyakumuti uli pakati keŵala, ŵaLesa ŵalilaŵile ati: Tesi mukalye-po neli kukuma-ko, mwikafwa! 4Popele insoka yalilaŵile kumwanakasi ati: Tamukafwe'cine; 5pakuti ŵaLesa ŵaliisi ati akasuŵa ako mukalya-ko, elyo amenso cnu akasiŵuka, namwe mukai ukuli koti niŵaLesa, aŵakwisiŵisye'fiweme nefiŵipile. 6Popele umwanakasi uyo, ili abwene ati umuti uyo uweme ukulya, kaŵili ati waku temwesya amenso, nakaŵili ati umuti uyo wakufwailwa uwakufunda amano, eli aŋgaswa ifyafisepo fyauo, nekulya; popele walimupele nemulume wakwe, naye alilile. 7Eli aŋgasiwuka amenso aŵo ŵoŵilo, naŵo ŵaliisiŵile ati tuli matako lukoso; popele ŵalipasile amaŵula amikuyu, nekulicitila amakusi.
8Popele apo ŵaliumfwile isiwi lyaŵaYawe Lesa, ili ŵenda mwiŵala iciŋgulo: popele umuntu uyo nemukasi wakwe ŵalifiseme kumenso aŵaYawe Lesa mumiti iyamwiŵala. 9Popele ŵaYawe Lesa ŵalimwitile umuntu, nekulaŵila kuli ye ati: Mboli kulipi? 10Naye ati: Nali naumfwe'siwi lyenu mwiŵala, eli natina, pakuti nali matako lukoso; popele nafisama. 11Naŵo ŵaLesa ati: Mbaninani uwakuŵula ati uli matako lukoso? Kani walya-ko kumuti uyo uyu nakukenye ati wiŋgesa kulya-ko? 12Popele umuntu ati: Umwanakasi uyo mwampele ukwikala naneŵo ewampele ifyamuti, eli nalya. 13Popele ŵaYawe Lesa ŵalilaŵile kumwanakasi ati: Mbacindo ici wacitile'fi? Naye umwanakasi ati: Ninsoka eyantumpaika, eli nalya.
14Popele ŵaYawe Lesa ŵalilaŵile kunsoka ati: Pakuti wacite'fi, ulifinjilwe ukwakuti ukucila napaŋombe syonse, napanama syonse isyamumpaŋga; ukalukwenda kukapafu koŵe, nekulukulye'fukutu insiku syonse isyamweo woŵe: 15kaŵili ŋkakufeŋgele'ŋkondo, ukalukulwa nemwanakasi; neŵana ŵoŵe naŵo ŵakalukulwa neŵana ŵakwe: kaŵili Umwana wakwe akasomesya umutwi woŵe, nawe ukasomesya akasisilo kakwe.
16Popele ŵaLesa ŵalilaŵile kumwanakasi ati: Ŋkafusyo'kwakuti insoni syoŵe nekusomenwa kwakwimita koŵe; mu nsoni ukafyala aŵana; kaŵili ukufwaya koŵe kukalukuli kumulume woŵe; naye akalukukukomeka.
17Nakaŵili kuli Adama ŵalilaŵile ati: Pakuti wakutike'siwi lyamukasi woŵe, nekulya-ko kumuti, uyo nakufundile ati: Tesi ukalye-ko; pakuti pali fyefyo ulifinjilwe umusili pakuti pali weŵo; pakulukupyunjisya ukalukulya-ko insiku syonse isyamweo woŵe; 18kaŵili ukakumesesye'myuŋga nefisosolo; nawe ukalukulye'nsaŋgu isyamumpaŋga t 19pamatukuta apamenso oŵe ukalukulye'fyakulya, ili tauŋgabwelela mwiloŵa; pakuti emo wafumisiwe: pakuti weŵo ewefukutu, kaŵili ukabwelela nakwifukutu.
20Popele apo umuntu uyo walimwilicile umukasi wakwe isi na lyakwe ati niEfa; pakuti waliŵele ninyinaŵo ŵonse aŵalaŵi. 21Popele ŵaYawe Lesa ŵaliŵapasilile Adama nemukasi wakwe amalaya afiseŵa, nekuŵafwika.
22Popele apo ŵaYawe Lesa ŵalilaŵile ati: Ŵoneni, umuntu uyu aliŵele koti nifweŵo, uwakwisiŵisye' fiweme nefiŵipile; popele ŵukumo, eŋgatambiko'kuŵoko kwakwe, nekuŵula-po pamuti wamweo, nekulya-po, nekwikalilila nemweo: 23pakuti pali fyefyo ŵaYawe Lesa ŵalimutumine ukumufumya mwiŵala lyaEdeni, mukulime'loŵa ilyo afumisiwe-mo. 24Popele ŵalimutamfisye umuntu; nekuŵekalika kumutulesuŵa kwiŵala lyaEdeni ŵakelubi, nempoko yamulilo iyakwalacila ponse ponse, mukulame'nsila yamuti wamweo.
©The Bible Society of Zambia, 1959Vind meer uit oorAmashiwi Aba Lesa