Ifyakutaŋga 1
AAL59

Ifyakutaŋga 1

1
1Pakutaŋga lukoso ŵaLesa ŵalileŋgele iulu necalo capansi. 2Lomba icalo cali lukoso, caliŵele cinaŋgwa; nemfinsi nekwila ponse pamenda atali. Popele Umupasi waŵaLesa walukusesemucila pamenda ayo. 3Popele apo ŵaLesa ŵalilaŵile ati: Patuŵe! lomba palituŵile. 4Popele ŵaLesa ŵalibwene ukutuŵo'ko ati kuweme; kaŵili ŵaLesa ŵalilekenye ukutuŵa nemfinsi. 5Popele apo ŵaLesa ŵaliilicile ukutuŵa ati niNsiku, nemfinsi nayo ŵaliilicile ati Ŵusiku. Lomba nekwila nekuca ninsiku yakutaŋga.
6Popele apo ŵaLesa ati: Pekale umuceleŵela pakati kamenda, kulekanye amenda paŵili. 7Popele ŵaLesa ŵalileŋgele umuceleŵela nekulekanya amenda apa nsi pamuceleŵela nemenda ayo apeulu pamuceleŵela. 8Nafyo fyaliŵele fyopele'fyo. Popele ŵaLesa ŵaliilicile umuceleŵela ati Lyulu. Lomba nekwila nekuca ninsiku yaŵusiŵili.
9Popele ŵaLesa ŵalilaŵile ati: Amenda onse apansi aloŋganine pantu pamo, pamutunta apomine pakaŵoneke. Popele fyaliŵele'fyo. 10Popele ŵaLesa ŵaliilicile pamutunta ati Calo; nekuloŋgana kwamenda nako ŵaliilicile ati Fisiŵa. Naŵo ŵaLesa ŵalibwene ati fiweme. 11Popele ŵaLesa ati: Mucalo ŋgamumene icani, nensaŋgu isyakwikate'mbuto, nemiti iyakwikate'fisepo, yonse koti mikoka yaiyo, muli fyo emuli imbuto syaiyo, pacalo: nafyo fyaliŵele'fyo. 12Icine mucalo mwalimenene icani, nensaŋgu isyakwikate'mbuto, syonse koti mikoka yasisyo, nemiti iyakwikate'fisepo, muli fyo emuli imbuto syaiyo, yonse koti mikoka yaiyo: popele ŵaLesa ŵalibwene ati fyonse fiweme. 13Lomba nekwila nekuca ninsiku yaŵusitatu.
14Popele ŵaLesa ati: Pekale inyale mumuceleŵela uwakwiulu, isyakulekanya insiku neŵusiku; ŋgasiikale twisiŵilo, isyakupende'mpindi nensiku nemyaka: 15kaŵili ŋgasiikale ninyale mumuceleŵela uwakwiulu mukutuŵa pacalo capansi: nafyo fyaliŵele'fyo. 16Popele ŵaLesa ŵalileŋgele inyale isyo siŵili isikulu; inyale icilile uŵukulu ati ikalukwikalike'nsiku, nayeyo-nyale icepele ati ikalukwikaliko' ŵusiku; kaŵili ŵalileŋgele netuŵaŋgaŵaŋga. 17Popele ŵaLesa ŵalisiŵicile mumuceleŵela uwakwiulu mukutuŵa pacalo, 18namukwikalike'nsiku neŵusiku, namukulekanya ukutuŵa nemfinsi: popele ŵaLesa ŵalibwene ati fiweme. 19Lomba nekwila nekuca ninsiku yaŵusine.
20Popele ŵaLesa ati: Mumenda ŋgamufyalilwe nekufunucila-mo ifileŋgelwe ifienda, ifili nemweo; kaŵili ifyuni ŋgafilukupalala peulu pacalo mumuceleŵela uswetele uwakwiulu. 21Popele ŵaLesa ŵalileŋgele inama isipamfi isikulu isyamucisiŵa, nefileŋgelwe fyonse ifyamweo ifienda, ifyo ifyafyalilwe mumenda nekufunucila-mo, koti mikoka yafifyo, nefyuni fyonse ifyamapindo koti mikoka yafifyo: popele ŵaLesa ŵalibwene ati fiweme. 22Lomba ŵaLesa ŵalifisyucisye, nekulaŵila ati: Mufyalisye, mufunuke, mukumane mumenda amufisiŵa; nefyuni nafyo ŋgafifunuke mucalo. 23Lomba nekwila nekuca ninsiku yaŵusisanu.
24Popele ŵaLesa ati: Pacalo ŋgapafyalilwe ifileŋgelwe ifyamweo koti mikoka yafifyo, iŋombe, nefiloŋgolo ifikalaŵa pansi, nenama isyapacalo koti mikoka yasisyo: lomba fyaliŵele'fyo. 25Icine ŵaLesa ŵalileŋgele inama isyapacalo capansi koti mikoka yasisyo, neŋombe koti mikoka yasisyo, nefintu fyonse ifikalaŵa pansi koti mikoka yafifyo: naŵo ŵaLesa ŵalibwene ati fiweme.
26Popele ŵaLesa ati: Ŋgatuleŋge neŵantu koti cipasyo cesu, koti mekalilo esu: ŋgaŵakaŵe neŵukulu ubwapesaŵi ilyamucisiŵa, nebwapafyuni ifyamwiulu, nebwapaŋombe, nebwapacalo conse, nebwapafiloŋgolo fyonse ifikalaŵa pacalo. 27Popele ŵaLesa ŵalileŋgele umuntu, uwali necipasyo caŵo; ŵalimuleŋgele umwalalume nemwanakasi. 28Popele apo ŵaLesa ŵaliŵasyucisye: naŵo ŵaLesa ŵalilaŵile kuli ŵo ati: Mufyalisye, mufunuke, mukakumane mucalo, mucikomeke; mukaŵe neŵukulu ubwapesaŵi ilyamucisiŵa, nebwapafyuni ifyamwiulu, nebwapafintu fyonse ifyamweo ifienda pacalo. 29Kaŵili ŵaLesa ati: Ŵoneni, namupeleni insaŋgu syonse isiikate'mbuto, isili pacalo conse, nemiti yonse, muli yo emuli ifisepo ifyamiti ifilikate'mbuto; ifyo fikaŵa fyakulya fyenu: 30kaŵili inama syonse isyapacalo, nefyuni fyonse ifyamwiulu, nefintu fyonse ifikalaŵa pacalo, ifili nemweo, nafipela imbeu syonse isilukumena syakulya: nafyo fyaliŵele'fyo.
31Popele apo ŵaLesa ŵalibwene ifintu fyonse ifyo ifi ŵaleŋgele, lomba ŵoneni, fyaliweme ukwakuti. Lomba nekwila nekuca ninsiku yakukoŵeka-mo.

©The Bible Society of Zambia, 1959

Vind meer uit oorAmashiwi Aba Lesa