Matayu 1:8

Matayu 1:8 PBV

Asa kamwiwuliti Yehoshafati na Yehoshafati kamwiwuliti Uziya
PBV: Lipatanu Lya Syayi Kwa Wantu Woseri
Deel