Salmos 1
XTMNTPP
1
Salmo 1
LIBRO I
Ñayii ka sa'a ja va'a ja ndaa ma ji'in ñayii ka sa'a ja u'vi ma
1¡Naka vii naka va'a kúu ñayii
ja ñatuu jika i ichi ka jika ñayii ka sa'a
ja masu játna ini Su'si ma,
ni a jínkuiñi i ichi nuu ka iyo ñayii ka sa'a ja u'vi ma,
ni a jínkoo i nuu ka nukoo ñayii ka jakundee
ñayii ka sa'a ja va'a ma!
2Su'va ja játna ini i kúu ja kandija i sukan ká'an Iya Tátnuni ma,
te nduu ñuu ndáa ndívi ini i tnu'u tátnuni ya ma.
3Te ja sukan sa'a i ma,
te ko kuu i sukan kúu yutnu núkoo yu'u yute ma,
ja kúun nde'ya tnu ma yoo iyo ja kuun i ma,
te ni‑kani ni‑jika iyo kuii nda'a tnu ma.
Te chukan kúu ja ndaka ja sa'a ñayii yukan chi kee va'a.
4Kovaa masu sukan ka iyo ñayii ka sa'a ja u'vi ma,
chi su'va sukan kúu paja ma ora yi'i tachi ma
ja ndáva ja ndéchi i ma,
sukan‑ni ka kuu ñayii yukan.
5Chukan kúu ja ñayii ka sa'a ja masu játna ini Su'si ma
chi masu jin kundee ini i kivi ndakan Su'si ma kuenda nuu i ma,
te chukan kúu ja ñayii ka sa'a ja u'vi ma
chi masu kuu jin konukuiñi i nuu ka ndatna'a
ñayii ka sa'a ja va'a ja ndaa ma.
6Te Iya Tátnuni ma chi jito va'a ya ñayii ka sa'a ja va'a ja ndaa ma
ndenu kuan koo ve koo i ka kuu i ma,
kovaa ñayii kuan koo ichi u'vi ma chi jin skenaa i maa i.