ROMEINE 16
AFR53

ROMEINE 16

16
Aanbevelinge, groete, wense.
1EK beveel by julle aan ons suster Fébé, wat 'n dienares is van die gemeente in #Hand. 18:18Kenchréë,
2dat julle #Filip. 2:29haar ontvang in die Here, soos dit #Rom. 16:15die heiliges betaam, en haar bystaan in elke saak waarin sy julle nodig mag hê. Want sy was vir baie 'n beskermster en #Filip. 4:3ook vir my.
3Groet #Hand. 18:2Priscílla en Áquila, my medewerkers in Christus Jesus,
4wat vir my hulle lewe gewaag het; nie ek alleen dank hulle nie, maar ook al die gemeentes van die heidene.
5 Groet ook #I Kor. 16:19; Kol. 4:15; Filém. 2die gemeente by hulle aan huis. Groet Epénetus, my geliefde, wat die #I Kor. 16:15eersteling van Acháje is vir Christus.
6Groet Maria wat baie vir ons gearbei het.
7Groet Andronícus en Júnias, #Rom. 11:21my stamgenote en my medegevangenes, wat in aansien is onder die apostels en #II Kor. 5:17reeds voor my in Christus gewees het.
8Groet Ámplias, my geliefde in die Here.
9Groet Urbánus, ons medewerker in Christus, en Stáchis, my geliefde.
10Groet Apélles, die beproefde in Christus. Groet hulle wat van die huis van Aristobúlus is.
11Groet Heródion, my stamgenoot. Groet hulle wat van die huis van Narcíssus is, die wat in die Here is.
12Groet Triféna en Trifósa, vroue wat in die Here arbei. Groet Pérsis, die geliefde vrou, wat baie in die Here gearbei het.
13Groet #Mk. 15:21Rufus, die uitverkorene in die Here, en sy moeder en myne.
14Groet Asínkritus, Flegon, Hermas, Pátrobas, Hermes en die broeders wat saam met hulle is.
15Groet Filólogus en Julia, Néreus en sy suster en Olímpas en al #Rom. 16:2die heiliges wat saam met hulle is.
16 # I Kor. 16:20; II Kor. 13:12; I Thes. 5:26 Groet mekaar met 'n heilige kus. Die gemeentes van Christus groet julle.
17En ek vermaan julle, broeders, hou hulle in die oog wat #I Kor. 3:3tweedrag en #Rom. 14:13aanstoot veroorsaak teen die leer wat julle geleer het, en #II Thes. 3:6 ens.; Tit. 3:10vermy hulle.
18Want sulke mense dien nie onse Here Jesus nie, maar #Filip. 3:19hulle eie buik; en hulle verlei deur hul vriendelike en mooi woorde die harte van die eenvoudiges.
19Want #Rom. 1:8julle gehoorsaamheid het algemeen bekend geword. Daarom verbly ek my oor julle, en ek wens dat julle #Mt. 10:16; I Kor. 14:20wys mag wees teenoor wat goed is, maar onskuldig teenoor wat sleg is.
20En #Rom. 15:33die God van vrede sal die Satan spoedig onder julle voete verbrysel. #I Kor. 16:23; I Thes. 5:28Die genade van onse Here Jesus Christus sy met julle! Amen.
21 # Hand. 16:1 Timótheüs, my medewerker, groet julle, en #Hand. 13:1Lúcius en #Hand. 17:5-7,9Jason en #Hand. 20:4Sosípater, my stamgenote.
22Ek, Tértius, #I Kor. 16:21wat die brief geskryf het, groet julle in die Here.
23 # I Kor. 1:14 Gajus, my gasheer en ook van die hele gemeente, groet julle. #II Tim. 4:20Erástus, die penningmeester van die stad, en die broeder Quartus groet julle.
24Die genade van die Here Jesus Christus sy met julle almal! Amen.
25 # Efés. 3:20 Aan Hom dan wat magtig is #II Thes. 2:17; 3:3om julle te versterk #Rom. 2:16volgens my evangelie en die prediking van Jesus Christus, #Efés. 1:9; 3:3-5,9; Kol. 1:26,27ooreenkomstig die openbaring van die verborgenheid #I Kor. 2:7wat eeue lank verswyg is,
26maar nou #Efés. 1:9; 3:3,4,5,9; Kol. 1:26,27geopenbaar is en #Rom. 1:2deur die profetiese Skrifte bekend gemaak is onder al die heidene, volgens die bevel van die ewige God, tot gehoorsaamheid van die geloof —
27aan #I Tim. 1:17die alleenwyse God, aan Hom die heerlikheid deur Jesus Christus tot in ewigheid! Amen.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953