ROMEINE 11
AFR53

ROMEINE 11

11
Die toekoms van Israel.
1EK vra dan: Het God miskien sy volk verstoot? Nee, stellig nie! Want #II Kor. 11:22ek is ook 'n Israeliet uit die nageslag van Abraham, #Filip. 3:5van die stam van Benjamin.
2 # Ps. 94:14 God het sy volk #Rom. 8:29wat Hy vantevore geken het, nie verstoot nie. Of weet julle nie wat die Skrif in die gedeelte oor Elía sê nie? — hoe hy by God optree teen Israel en sê:
3Here, #I Kon. 19:10,14hulle het u profete gedood en u altare het hulle afgebreek, en ek het alleen oorgebly, en hulle soek my lewe!
4Maar wat sê die Godspraak aan hom? #I Kon. 19:18Ek het vir Myself seweduisend manne laat oorbly wat die knie voor Baäl nie gebuig het nie.
5Net so is daar dan ook in die teenwoordige tyd 'n #Rom. 9:27oorblyfsel, ooreenkomstig die verkiesing van die genade.
6En #Rom. 4:4,5; Gal. 5:4as dit deur genade is, dan is dit nie meer uit die werke nie; anders is die genade geen genade meer nie. En as dit uit die werke is, dan is dit nie meer genade nie; anders is die werk geen werk meer nie.
7Wat dan? #Rom. 9:31; 10:3Wat Israel soek, dit het hy nie verkry nie; maar die uitverkorenes het dit verkry en die ander is verhard.
8Soos geskrywe is: #Jes. 29:10God het hulle gegee 'n gees van diepe slaap, #Jes. 6:9; Mt. 13:14oë om nie te sien nie en ore om nie te hoor nie, tot vandag toe.
9En Dawid sê: #Ps. 69:23,24Laat hulle tafel vir hulle wees 'n vangnet en 'n strik en 'n struikelblok en 'n vergelding.
10Laat hulle oë duister word om nie te sien nie, en buig hulle rug vir altyd krom.
11Ek vra dan: Het hulle miskien gestruikel om te val? Nee, stellig nie! #Hand. 28:28Maar deur hulle val het die saligheid tot die heidene gekom #Rom. 10:19om hulle jaloers te maak.
12En as hulle val die rykdom van die wêreld is en hulle tekort die rykdom van die heidene, hoeveel te meer sal hulle volheid dit nie wees nie!
13Want aan julle heidene sê ek: Vir sover as #Hand. 9:15; Rom. 15:16ek 'n apostel van die heidene is, verheerlik ek my bediening —
14as ek tog maar net my eie volk jaloers kan maak en #I Kor. 9:22sommige uit hulle kan red!
15Want as hulle verwerping die versoening van die wêreld is, wat sal hulle aanneming anders wees as lewe uit die dode?
16En as #Lev. 23:10die eerstelinge heilig is, #Núm. 15:19,20dan die deeg ook; en as die wortel heilig is, dan die takke ook.
17En as #Jer. 11:16; Joh. 15:2sommige van die takke afgebreek is, en jy wat #Efés. 2:12'n wilde olyfboom was, onder hulle ingeënt is en deel gekry het aan die wortel en die vettigheid van die olyfboom,
18moet dan nie teen die takke roem nie; en as jy roem — dit is nie jy wat die wortel dra nie, maar die wortel vir jou.
19Jy sal dan sê: Die takke is afgebreek, sodat ek ingeënt kon word.
20Goed! Deur ongeloof is hulle afgebreek, maar jy #I Kor. 10:12; II Kor. 1:24staan deur die geloof. Moenie hoogmoedig wees nie, maar vrees.
21Want as God die natuurlike takke nie gespaar het nie, sal Hy miskien jou ook nie spaar nie.
22Let dan op die goedertierenheid en die gestrengheid van God: gestrengheid oor die wat geval het, maar goedertierenheid oor jou as jy in die goedertierenheid bly; anders #Joh. 15:2sal jy ook afgekap word.
23Maar ook hulle sal, as hulle nie in die ongeloof bly nie, ingeënt word; want God is magtig om hulle weer in te ent.
24Want as jy afgekap is van die olyfboom wat van nature wild was, en teen die natuur op die mak olyfboom ingeënt kan word, hoeveel te meer kan hulle dan wat dit van nature is, op hul eie olyfboom ingeënt word?
25Want ek wil nie hê, broeders, dat julle hierdie verborgenheid nie moet weet nie, #Rom. 12:16sodat julle nie eiewys mag wees nie: #II Kor. 3:14dat die verharding ten dele oor Israel gekom het #Lk. 21:24totdat die volheid van die heidene ingegaan het;
26en so sal die hele Israel gered word, soos geskrywe is: #Jes. 59:20,21Die Verlosser sal uit Sion kom en sal die goddelooshede van Jakob afwend;
27en dit is van my kant die verbond met hulle #Jes. 27:9as Ek hulle sondes wegneem.
28Wat die evangelie betref, is hulle wel vyande ter wille van julle; maar wat die uitverkiesing betref, #Deut. 7:8; 10:15bemindes ter wille van die vaders.
29Want die genadegawes en die roeping van God is #Núm. 23:19onberoulik.
30Want soos julle #Efés. 2:2ook vroeër aan God ongehoorsaam was, maar nou barmhartigheid ontvang het deur hulle ongehoorsaamheid,
31so het hulle ook nou ongehoorsaam geword deur die barmhartigheid aan julle, sodat hulle ook barmhartigheid kan ontvang.
32Want #Rom. 3:9; Gal. 3:22God het hulle almal in die ongehoorsaamheid ingesluit om vir almal barmhartig te kan wees.
Lofsang.
33 o, DIEPTE van die rykdom en wysheid en kennis van God! #Job 11:7; Ps. 36:6,7Hoe ondeurgrondelik is sy oordele en #Deut. 29:29onnaspeurlik sy weë!
34 # Job 15:8; Jes. 40:13; Jer. 23:18; I Kor. 2:16 Want wie het die gedagte van die Here geken, of wie was sy raadsman gewees?
35Of #Job 35:7wie het eers iets aan Hom gegee, dat dit hom vergeld moet word?
36Want #I Kor. 8:6uit Hom en #Kol. 1:16deur Hom en tot Hom is alle dinge. #Gal. 1:5; I Tim. 1:17; II Tim. 4:18Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953