ROMEINE 10
AFR53

ROMEINE 10

10
Die Jode het die geregtigheid van God verwerp.
1BROEDERS, #Rom. 9:2,3die verlange van my hart en die gebed wat ek tot God vir Israel doen, is tot hulle redding.
2Want ek getuig van hulle #Hand. 21:20dat hulle 'n ywer vir God het, maar sonder kennis.
3Want omdat hulle #Filip. 3:9die geregtigheid van God nie ken nie en hulle eie geregtigheid probeer oprig, het hulle hul aan die geregtigheid van God nie onderwerp nie.
4Want #Mt. 5:17Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo.
5Want Moses beskrywe die geregtigheid wat uit die wet is: #Lev. 18:5; Gal. 3:12Die mens wat hierdie dinge doen, sal daardeur lewe.
6Maar die geregtigheid wat uit die geloof is, sê dit: #Deut. 30:12,13Moenie in jou hart sê nie: Wie sal in die hemel opvaar, naamlik #Deut. 30:12,13om Christus af te bring;
7of: Wie sal in die afgrond neerdaal, naamlik om Christus uit die dode op te bring?
8Maar wat sê dit? #Deut. 30:14Naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van die geloof wat ons verkondig:
9As jy #Mt. 10:32; Lk. 12:8met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word;
10want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding.
11Want die Skrif sê: #Jes. 28:16; Rom. 9:33Elkeen wat in Hom glo, sal nie beskaam word nie.
12Want #Mt. 8:11; Rom. 1:16daar is geen onderskeid tussen Jood en Griek nie; #Hand. 10:36; Rom. 3:29dieselfde Here tog is Here van almal en is ryk oor almal wat Hom aanroep.
13Want: #Joël 2:32; Hand. 2:21Elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word.
14Hoe kan hulle Hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in Hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek?
15En hoe kan hulle preek as #Hand. 13:2hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe is: #Jes. 52:7Hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig!
16Maar hulle was nie almal gehoorsaam aan die evangelie nie; want Jesaja sê: Here, #Jes. 53:1; Joh. 12:38wie het ons prediking geglo?
17Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God.
18Maar ek sê: Het hulle miskien nie gehoor nie? Ja, seker! #Ps. 19:5Oor die hele aarde het hulle stem uitgegaan en tot by die eindes van die wêreld hulle woorde.
19Maar ek vra: Het Israel dit miskien nie verstaan nie? Ten eerste sê Moses: #Deut. 32:21; Rom. 11:11Ek sal julle jaloers maak op dié wat geen volk is nie, en Ek sal julle toorn opwek teen 'n #Tit. 3:3onverstandige volk.
20En Jesaja durf selfs sê: #Jes. 65:1; Rom. 9:30Ek het My laat vind deur die wat My nie gesoek het nie; Ek het verskyn aan die wat na My nie gevra het nie.
21Maar van Israel sê Hy: #Jes. 65:2Die hele dag het Ek my hande uitgebrei na 'n ongehoorsame en teësprekende volk.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953