PSALMS 78
AFR53

PSALMS 78

78
Lesse uit die geskiedenis.
1 'n ONDERWYSING van Asaf.
My volk, #Ps. 49:2luister na my onderrig; neig julle oor tot die woorde van my mond.
2 # Ps. 49:4; Mt. 13:35 Ek wil my mond open met 'n spreuk, #Spr. 1:6raaisels uit die voortyd laat stroom.
3Wat ons gehoor het en weet en #Ps. 44:2ons vaders ons vertel het,
4 # Deut. 4:9 sal ons nie verberg vir hulle kinders nie, maar #Ex. 12:26aan die volgende geslag vertel die roemryke dade van die Here en sy mag en sy wonders wat Hy gedoen het.
5Hy tog het #Ps. 81:6'n getuienis opgerig in Jakob en 'n wet gegee in Israel, wat Hy ons vaders beveel het — om dit aan hulle kinders bekend te maak,
6sodat #Ps. 102:19die volgende geslag dit kan weet, die kinders wat gebore word, dat hulle kan opstaan en vertel aan hulle kinders,
7en hulle vertroue op God kan stel en die dade van God nie vergeet nie, maar sy gebooie kan bewaar,
8en nie word soos hulle vaders nie, #Deut. 21:18,20; Jer. 5:23'n koppige en wederstrewige geslag, 'n geslag met 'n onvaste hart en wie se gees nie trou was teenoor God nie.
9Die kinders van Efraim, gewapende boogskutters, het omgespring op die dag van oorlog.
10Hulle het die verbond van God nie gehou nie en geweier om te wandel in sy wet.
11En hulle het sy dade vergeet en sy wonders wat Hy hulle laat sien het.
12 # Ex. 7 – 12 Voor hulle vaders het Hy wonders gedoen, in die land Egipte, #Núm. 13:22die veld van Soan.
13Hy #Ex. 14:21het die see geklief en hulle laat deurgaan en #Ex. 15:8die waters laat staan soos 'n wal.
14En Hy het hulle #Ex. 13:21bedags gelei met 'n wolk en die hele nag met 'n lig van vuur.
15 # Núm. 20:8 ens. Hy het rotse gekloof in die woestyn en hulle oorvloedig laat drink soos uit watervloede.
16En Hy het strome laat uitgaan uit #Núm. 20:8 ens.die rots en die waters laat afloop soos riviere.
17Nog het hulle voortgegaan om teen Hom te sondig, om #Ps. 95:8 ens.wederstrewig te wees teen die Allerhoogste in die dor land.
18En #Ex. 16:2 ens.; I Kor. 10:9hulle het God versoek in hul hart deur voedsel te vra na hulle sin.
19En hulle het teen God gespreek, hulle het gesê: #Ex. 16:3Sou God 'n tafel kan dek in die woestyn?
20Kyk, #Ex. 17:6; Núm. 20:11Hy het die rots geslaan, dat waters gevloei en spruite gestroom het — sou Hy ook brood kan gee of vleis kan verskaf aan sy volk?
21Daarom het die Here gehoor en toornig geword, en #Núm. 11:1 ens.'n vuur is aangesteek teen Jakob, en toorn het ook opgegaan teen Israel;
22omdat hulle in God nie geglo en op sy hulp nie vertrou het nie.
23En Hy het aan die wolke daarbo bevel gegee en die deure van die hemel oopgemaak;
24en Hy het #Ex. 16:4manna op hulle laat reën om te eet en #Ps. 105:40; Joh. 6:31koring van die hemel aan hulle gegee.
25Mense het die #Ps. 103:20brood van die engele geëet; Hy het hulle #Ex. 16:13volop padkos gestuur.
26Hy het die oostewind laat uitbreek aan die hemel en die suidewind deur sy sterkte aangevoer;
27en Hy het vleis soos stof op hulle laat reën en gevleuelde voëls soos sand aan die seë;
28 # Ex. 16:13 en Hy het dit binne-in sy laer laat val, rondom sy wonings.
29Toe het hulle geëet en ten volle versadig geword, en hulle #Núm. 11:4,34begeerte het Hy bevredig.
30Hulle was nie weg van hul #Núm. 11:4,34begeerte nie — hulle voedsel was nog in hulle mond —
31toe die toorn van God teen hulle opgegaan het en Hy 'n slagting onder hulle #Ps. 22:30kragtige manne aangerig en die jongmanne van Israel neergewerp het.
32Ondanks dit alles het hulle #Núm. 14 en 16,17verder gesondig en nie aan sy wonders geglo nie.
33So het Hy dan #Núm. 14:29 ens.hulle dae laat vergaan in #Ps. 39:6nietigheid en hulle jare in verskrikking.
34Elke keer as Hy hulle gedood het, #Hos. 5:15het hulle na Hom gevra en teruggekom en God gesoek;
35en hulle het daaraan gedink dat #Deut. 32:4God hul rots was en God, die Allerhoogste, #Ps. 74:2hul verlosser.
36En hulle het Hom met hul mond gevlei en Hom met hul tong belieg;
37maar hulle hart het nie aan Hom vasgehou nie, en hulle was nie trou in sy verbond nie.
38Maar Hy is #Ex. 34:6barmhartig, Hy #Núm. 14:20versoen die ongeregtigheid en verdelg nie, en dikwels wend Hy sy toorn af en wek nie al sy grimmigheid op nie.
39En #Ps. 103:14 ens.Hy het daaraan gedink dat hulle #Gén. 6:3vlees was, 'n wind wat weggaan en nie terugkom nie.
40Hoe dikwels was hulle wederstrewig teen Hom in die woestyn, het #Efés. 4:30hulle Hom gegrief in die wildernis;
41en hulle het God opnuut versoek en die Heilige van Israel gekrenk.
42Hulle het nie aan sy hand gedink, aan die dag toe Hy hulle van die teëstander verlos het nie;
43 # Vers 12-51|PSA 78:12-51; Ps. 105:27 ens. toe Hy sy tekens gedoen het in Egipte en sy wonders in #Ps. 78:12die veld van Soan.
44En Hy het #Ex. 7:17hulle riviere verander in bloed en hulle strome, sodat hulle nie kon drink nie.
45Hy het onder hulle #Ex. 8:21 ens.steekvlieë gestuur wat hulle verteer het, #Ex. 8:2 ens.en paddas wat verwoesting oor hulle gebring het.
46En Hy het hulle opbrings aan die kaalvreter gegee en die vrug van hulle werk aan #Ex. 10:12 ens.die treksprinkaan.
47Hy #Ex. 9:23 ens.het hulle wingerdstok deur die hael doodgemaak en hulle wildevyeboom deur ryp.
48Ook het Hy hulle diere aan die hael oorgegee en hulle vee aan die blitse.
49Hy het die gloed van sy toorn onder hulle gestuur, grimmigheid en woede en benoudheid, 'n uitsending van ongeluksbodes.
50Hy het 'n pad vir sy toorn gebaan, hulle siel nie gered van die dood nie, maar hulle lewe aan die pes oorgegee.
51En Hy het #Ex. 12:29al die eersgeborenes in Egipte getref, die eerstelinge van hul krag in die tente van #Ps. 105:23Gam.
52Maar Hy het sy volk laat wegtrek #Ps. 77:21soos skape en hulle gelei soos 'n kudde in die woestyn.
53Ja, Hy het hulle veilig gelei, sodat hulle nie gevrees het nie; maar #Ex. 14:27 ens.; 15:10die see het hulle vyande oordek.
54En Hy het hulle gebring na sy #Ex. 15:17; Jes. 11:9heilige grondgebied, na die bergland wat sy regterhand verwerf het.
55En Hy het nasies voor hulle uit verdrywe en dié aan hulle #Jos. 23:4; Ps. 105:11as afgemete erfdeel laat val, en Hy het die stamme van Israel in húlle tente laat woon.
56Maar hulle het Hom versoek en was wederstrewig teen God, die Allerhoogste, en hulle het sy getuienisse nie onderhou nie.
57En hulle was afvallig en het troueloos gehandel soos hul vaders; hulle het omgedraai #Hos. 7:16soos 'n bedrieglike boog.
58En hulle het Hom geterg deur hul #Lev. 26:30; I Kon. 11:7hoogtes en deur hul gesnede beelde sy jaloersheid gewek.
59God het dit gehoor en toornig geword, en Hy het Israel heeltemal verwerp.
60En Hy het die tabernakel in #Jer. 7:12 ens.; Jos. 18:1Silo prysgegee, die tent wat Hy opgeslaan het onder die mense.
61En Hy het #Ex. 34:6sy sterkte oorgegee in gevangenskap en sy heerlikheid in die hand van die teëstander.
62En Hy het sy volk oorgelewer #I Sam. 4:10aan die swaard en toornig geword op sy erfdeel.
63Die vuur het hulle jongmanne verteer, en hulle jongedogters is nie geprys nie.
64 # I Sam. 4:11 Hulle priesters het deur die swaard geval, en #Job 27:15hulle weduwees het nie geween nie.
65Toe het die Here wakker geword soos een wat slaap, #Jes. 42:13soos 'n held wat oorweldig is deur die wyn;
66en Hy het sy teëstanders van agter #I Sam. 5:6 ens.; 6:4; 14:20 ens.geslaan, Hy het hulle 'n ewige smaadheid aangedoen.
67En Hy het die tent van Josef verwerp, en die stam van Efraim het Hy nie uitverkies nie,
68maar die stam van Juda uitverkies, die berg Sion #Ps. 87:2wat Hy liefhet.
69En Hy het sy heiligdom soos hemelhoogtes gebou, soos die aarde wat Hy vir ewig gegrondves het.
70 # I Sam. 16:11 ens. En Hy het sy kneg Dawid uitverkies en hom van die skaapkrale af geneem.
71Agter die lammerooie het Hy hom gaan weghaal, om Jakob, sy volk, #II Sam. 5:2op te pas en Israel, sy erfdeel.
72En hy het hulle #II Sam. 5:2opgepas na die opregtheid van sy hart en hulle gelei met die verstandige oorleg van sy hande.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.


Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953