PSALMS 51
AFR53

PSALMS 51

51
'n Boetelied van Dawid.
1VIR die musiekleier. 'n Psalm van Dawid,
2 # II Sam. 12:1; 11:1-4 toe die profeet Natan na hom gekom het, nadat hy by Bátseba ingegaan het.
3 # Ps. 25:7 Wees my genadig, o God, na u goedertierenheid; #Vers 11|PSA 51:11; Jes. 43:25; Hand. 3:19delg my oortredinge uit na die grootheid van u barmhartigheid.
4 # Vers 9|PSA 51:9; Openb. 1:5 Was my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig my van my sonde.
5Want #Ps. 32:5ék ken my oortredinge, en my sonde is altyddeur voor my.
6 # II Sam. 12:13 Teen U alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë, #Rom. 3:4sodat U regverdig kan wees as U spreek, rein as U gerig hou.
7Kyk, #Job 14:4; Joh. 3:6; Rom. 5:12; Efés. 2:3in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang.
8Kyk, U het 'n welgevalle aan waarheid in die binneste, en in die verborgene maak U aan my wysheid bekend.
9 # Ex. 12:22; Núm. 19:18 Ontsondig my met hisop, dat ek kan rein wees; was my, dat #Jes. 1:18ek witter kan wees as sneeu.
10Laat my vreugde en blydskap hoor; laat #Ps. 35:10die gebeente juig wat U verbrysel het.
11Verberg u aangesig vir my sondes en delg uit al my ongeregtighede.
12Skep vir my 'n rein hart, o God, en #Klaagl. 5:21gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees.
13Verwerp my nie #Gén. 4:14van u aangesig nie en neem #Rom. 8:9u Heilige Gees nie van my weg nie.
14Gee my weer die vreugde van u heil, en ondersteun my deur 'n #II Kron. 29:31gewillige gees.
15Ek wil die oortreders u weë leer, dat die sondaars hulle #Lk. 22:32tot U kan bekeer.
16Red my van bloedskuld, o God, God van my heil! Laat my tong u geregtigheid uitjubel.
17Here, open my lippe, dat my mond u lof kan verkondig.
18Want U #I Sam. 15:22het geen lus in slagoffer nie, anders sou ek dit gee; in brandoffer het U geen behae nie.
19Die offers van God is 'n gebroke gees; 'n #Ps. 34:19gebroke en verslae hart sal U, o God, nie verag nie!
20 # Ps. 69:36 Doen goed aan Sion na u welbehae; #Ps. 147:2bou die mure van Jerusalem op.
21Dan sal U 'n welbehae hê in #Deut. 33:19; Ps. 4:6die offers van geregtigheid, in brandoffer en #Deut. 33:10voloffer; dan sal hulle stiere offer op u altaar.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.


Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953